Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža, stran 2270.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08) in 35. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljevanju: Odlok) se v 3. členu doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. lastnik vodovoda je lastnik javnega vodovodnega omrežja in objektov, ki v sodelovanju z upravljavcem vodovoda odloča o novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah vodovodnega omrežja, objektov in vodovodnih priključkov. Lastnik vodovoda odloča o oddaji oziroma izvedbi navedenih del.«
2. člen
V 6. členu Odloka se črta besedilo prvega odstavka in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavec javnih vodovodnih omrežij in naprav na območju Občine Straža (v nadaljevanju: upravljavec) je lahko:
– pravna oseba, ki pridobi koncesijo,
– javno podjetje v lasti ali solastništvu Občine Straža,
– javni gospodarski zavod, ki ga ustanovi Občina Straža,
– režijski obrat v okviru Občine Straža.«
3. člen
Za 6. členom Odloka se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Postopek za podelitev koncesije prične župan z objavo javnega razpisa po uveljavitvi tega odloka.
Koncesija iz prejšnjega člena se podeli na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je določen z zakonom.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let. Veljati začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Nova koncesijska pogodba s koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka veljavne koncesijske pogodbe.«
4. člen
V 12. členu Odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Lastnik stavbe mora izvesti priključitev na javni vodovod v šestih mesecih po prejemu obvestila upravljavca vodovoda o možnosti priključitve.«
5. člen
V 23. členu Odloka se črta besedilo prvega odstavka in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.«
6. člen
V drugem odstavku 23. člena Odloka se na koncu stavka pred piko doda besedilo: »in priključkih na javni vodovod«.
7. člen
V 40. členu Odloka se črta besedilo šestega odstavka in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja predpisane točnosti v škodo uporabnika, nosi stroške kontrole upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.«
8. člen
V 51. členu Odloka se črta besedilo sedmega odstavka. Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta novi sedmi in osmi odstavek.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2010-10
Straža, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost