Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža, stran 2270.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 70/08, 108/09), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), 35. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 108/09, 109/09 – odl. US), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljevanju: Odlok) se v prvem odstavku 4. člena črta besedilo »v obliki javnega podjetja«.
2. člen
V 4. členu Odloka se črta besedilo drugega odstavka in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža (v nadaljevanju: izvajalec) je lahko:
– pravna oseba, ki pridobi koncesijo,
– javno podjetje v lasti ali solastništvu Občine Straža,
– javni gospodarski zavod, ki ga ustanovi Občina Straža,
– režijski obrat v okviru Občine Straža.«
3. člen
Za 4. členom Odloka se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Postopek za podelitev koncesije prične župan z objavo javnega razpisa po uveljavitvi tega odloka.
Koncesija iz prejšnjega člena se podeli na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je določen z zakonom.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let. Veljati začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Nova koncesijska pogodba s koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka veljavne koncesijske pogodbe.«
4. člen
V 7. členu Odloka se črta besedilo »v centralni čistilni napravi Novo mesto« in se ga nadomesti z novim besedilom »na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2010-10
Straža, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost