Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1085. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011, stran 2266.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je občinski svet na 13. seji dne 15. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2011.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 obsega:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki             3.330.147 EUR
II.   Skupaj odhodki             2.981.355 EUR
III.  Proračunski presežek           348.792 EUR
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev           0 EUR
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     0 EUR
VI.   Prejeta minus dana posojila
    in sprememba kapitalskih deležev        0 EUR
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                  0 EUR
VIII.  Odplačilo dolga              16.980 EUR
IX.   Sprememba stanja sredstev na računu    331.812 EUR
X.   Neto zadolževanje             –16.980 EUR
XI.   Neto financiranje            –348.792 EUR
-------------------------------------------------------------
    Stanje sredstev na računih na dan
    preteklega leta             422.395 EUR.
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2012-2
Straža, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Starža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti