Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1084. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje, stran 2266.

Na podlagi 57. člena v povezavi z 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Tepanje.
Območje se ureja na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje (Uradni list RS, št. 59/01).
Razlogi za tekstualne spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so:
– Prikazi in opredelitve v prostorskem aktu na območju parc. št. 88/9, 88/10, 84/9, 65/11, 63/6 in 88/8, vse k.o. Tepanje, kjer je predvidena pozidava poslovno stanovanjskega objekta se predvidi možnost spremembe oblikovanja objekta, strehe in spremembe etažnosti.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje parcelne številke: 88/9, 88/10, 84/9, 65/11, 63/6 in 88/8 vse k.o. Tepanje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbela Občina Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe   |marec 2012       |
|prostorskega akta           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu    |marec 2012       |
|in na svetovnem spletu, MIP      |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Obvestilo MIP, Direktorat za okolje  |30 dni         |
|o izvedbi celovite presoje vplivov   |            |
|na okolje               |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka spremembe       |7 dni         |
|prostorskega akta           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Pridobivanje smernic          |/           |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi   |7 dni pred pričetkom  |
|in javni obravnavi osnutka       |javne razgrnitve    |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |15 dni         |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Priprava stališča do pripomb      |7 dni po zaključku   |
|in predlogov              |javne razgrnitve    |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Pridobivanje mnenj           |/           |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Stališča do pripomb in predlogov    |takoj od opredelitve  |
|                    |načrtovalca      |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Priprava usklajenega predloga     |7 dni         |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu |junij 2012       |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Objava v Uradnem listu         |julij 2012       |
+---------------------------------------+-----------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj: /
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor posega.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0003/2012
Slovenske Konjice, dne 23. marca 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost