Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1081. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno zazidavo Sn8, stran 2263.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je, na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in na podlagi sklepa št. 032-19/2011, z dne 19. 12. 2011, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno zazidavo Sn8
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za individualno zazidavo Sn8.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji dokument za usmeritev razvoja prostora so Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90, 93/99, popravek 23/00) – dolgoročni plan in srednjeročni družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 17/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 93/99, popravek 23/00). Kot njegov sestavni del je za predmetno območje obdelave izdelana urbanistična zasnova. Ta natančneje določa poleg drugih sestavin okolja tudi namensko rabo in usmeritve za načine urejanja. Ureditveno območje zajema vzhodni del načrtovanega stanovanjskega območja nizke gostote za katerega je predvidena izdelava OPPN.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo, 68/05, 72/09), v nadaljevanju: PUP in leži v enoti Sn8 (del območja Po2), za katero se predvideva izdelava prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Sprejeti odlok OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
3. člen
Območje OPPN
Ureditveno območje leži zahodno od severne obvoznice mesta Slovenj Gradec. Območje je v naklonu. Severno meji na gozd, vzhodno na načrtovano povezovalno cesto poslovne cone Ozare in jugozahodno na stavno površino, ki je namenjena širitvi individualne stanovanjske gradnje – 2 del. Skladno z določili PUP-a, s katerim se območje trenutno ureja, se načrtuje stanovanjska gradnja nizke gostote. Predvideno območje OPPN, velikosti ca. 19.684 m2 in zajema naslednje parcele s parcelnimi številkami 286/1 – del, 288 – del, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 605/9, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15 – del, 605/16, 605/17 – del, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5 in 607/6, vse k.o. Vrhe. Ureditveno območje, za katerega se izdeluje OPPN, zajema le del območja Sn8, za katerega je predvidena izdelava OPPN. Rešitve komunalne in prometne infrastrukture morajo biti takšne, da zagotavljajo kasnejšo neovirano ureditev preostalega območja, vključno z njegovo izvedbo. Točno območje OPPN bo definirano v dopolnjenem osnutku OPPN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
3. Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor (varstvo voda),
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor,
8. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec (električna energija),
9. JKP Slovenj Gradec, 2380 Slovenj Gradec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
10. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
5. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo OPPN je strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor pod številko 11429, februar 2012, usklajena s smernicami nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Aktivnost        |Nosilec    |Rok oziroma     |
|             |        |trajanje aktivnosti |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Sklep o začetku postopka |Župan     |Sprejme župan    |
|OPPN in objava      |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava osnutka OPPN  |Izvajalec   |20 dni od objave   |
|             |        |sklepa v Uradnem   |
|             |        |listu RS       |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Pridobitev smernic    |Nosilci za   |30 dni od prejema  |
|nosilcev urejanja    |urejanje    |osnutka oziroma v  |
|prostora         |prostora na  |skladu z veljavno  |
|             |podlagi vloge |zakonodajo      |
|             |občine     |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Usklajevanje smernic   |Izvajalec   |15 dni po pridobitvi |
|             |        |smernic       |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava dopolnjenega  |Izvajalec   |15 dni po pridobitvi |
|osnutka OPPN       |        |smernic       |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Javno naznanilo o javni |Občina     |7 dni pred pričetkom |
|razgrnitvi in javni   |        |javne razgrnitve   |
|obravnavi dopolnjenega  |        |           |
|osnutka OPPN       |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in   |Občina,    |najmanj 30 dni od  |
|obravnava dopolnjenega  |izvajalec   |datuma, določenega v |
|osnutka OPPN z      |        |objavljenem     |
|evidentiranjem vseh   |        |obvestilu      |
|pisnih pripomb      |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Javna obravnava OPPN   |Občina,    |Izvede se v času   |
|             |izvajalec   |javne razgrnitve   |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Ureditev pripomb in   |Izvajalec   |Po zaključeni javni |
|predlogov iz javne    |        |razgrnitvi      |
|razgrnitve in obravnave |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Priprava strokovnih   |Izvajalec   |10 dni po ureditvi  |
|stališč do pripomb in  |        |pripomb       |
|predlogov iz javne    |        |           |
|razgrnitve in obravnave |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Opredelitev župana do  |Župan     |Po pripravi     |
|pripomb in predlogov iz |        |strokovnih stališč  |
|javne razgrnitve in   |        |           |
|obravnave        |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava usklajenega   |Izvajalec   |10 dni po      |
|predloga OPPN na osnovi |        |opredelitvi župana  |
|potrjenih stališč do   |        |do pripomb iz javne |
|pripomb         |        |razgrnitve in    |
|             |        |obravnav       |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Po pridobitvi mnenj   |Nosilci za   |Po uskladitvi    |
|sprejem OPPN na občinskem|urejanje    |predloga OPPN in   |
|svetu Mestne občine   |prostora na  |pridobitvi mnenj   |
|Slovenj Gradec      |podlagi vloge |nosilcev urejanja  |
|             |občine     |prostora       |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Objava odloka OPPN v   |Občina     |Po sprejemu OPPN na |
|Uradnem listu RS     |        |občinskem svetu   |
|             |        |Mestne občine    |
|             |        |Slovenj Gradec    |
+-------------------------+---------------+---------------------+
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Investitorji izdelave OPPN so lastniki parcel v območju urejanja, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
Št. 350-6/2009
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2012
Podžupan
Mestne občine Slovenj Gradec
Nikolaj R. Kolar l.r.

AAA Zlata odličnost