Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1080. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Rogašovci, stran 2262.

Na podlagi 41.b, 43. in 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/11), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 12. seji dne 30. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in področno zakonodajo je Občina Rogašovci, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe. Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Rogašovci in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega lahko ostanejo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci so opredeljeni v področnem zakonu.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz navedenih sklopov opravil.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo pomoč družini na domu na območju Občine Rogašovci lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitev),
– da ima izdelan program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrdi Občinski svet Občine Rogašovci,
– da prevzame uporabnike programa in delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve.
5. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora predložiti ponudnik, se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro,
– reference ponudnika,
– program dela,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine.
Orientacijska cena mora biti oblikovana v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
7. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Rogašovci.
Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
– opis storitve, ki je predmet koncesije;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija;
– navedbo obsega razpisane koncesije;
– uporabnike storitve, za katero se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
8. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo.
9. člen
Koncedent za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik komisije in sklicuje ter vodi seje.
10. člen
Komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda prispele ponudbe.
Če ugotovi, da dokumentacija ni popolna, pozove ponudnika, da v roku, ki ni krajši od 8 dni, dopolni dokumentacijo.
V primeru, da ponudnik v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, se ponudba s sklepom zavrže.
Za popolne ponudbe, v skladu z veljavno zakonodajo, komisija pridobi mnenja in soglasja drugih organov.
11. člen
Komisija po pridobitvi mnenj in soglasij pregleda in oceni ponudbe, ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da najbolj ustreza postavljenim merilom.
Po končanem postopku, ki ga določajo predpisi o podelitvi koncesije, na predlog komisije tajnik občinske uprave izda odločbo o izbiri koncesionarja.
12. člen
V primeru, da se na razpis ne prijavi noben ponudnik ali da koncedent ne dobi nobene popolne ponudbe, ali da noben ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Koncedent lahko ponovi razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, da na podlagi prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki koncesije.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let.
S pogodbo o koncesiji, koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o tekočem opravljanju storitev, ki so predmet koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznost koncesionarja do izvajanja koncesijske dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe tudi v primeru prenehanja koncesije do takrat, ko to dejavnost začne izvajati nov izvajalec, razen v primerih, določenih z zakonom,
– rok za odpoved koncesije,
– pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
15. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncesionarja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-6
Rogašovci, dne 30. marca 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost