Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1079. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011, stran 2260.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 12. seji dne 30. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogašovci za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2011.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2011 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|KONTO  |   |OPIS              |   Realizacija|
|    |   |                |      2011|
|    |   |                |      V EUR|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN    |        |
|    |   |ODHODKOV            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI        |  2.773.387,68|
|    |   |(70+71+72+73+74)        |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  2.249.937,86|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI        |  2.178.498,34|
|    |   |(700+703+704+706)       |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |  2.157.174,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE      |    16.880,69|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |    4.443,65|
|    |   |STORITVE            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI          |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI       |    71.450,35|
|    |   |(710+711+712+713+714)     |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU      |    44.961,69|
|    |   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE      |     125,51|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|712   |   |DENARNE KAZNI         |     199,26|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |    3.569,01|
|    |   |STORITEV            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    22.594,88|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI      |    26.860,00|
|    |   |(720+721+722)         |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |      0,00|
|    |   |SREDSTEV            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|722   |   |PRIHODKI            |    26.860,00|
|    |   |OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |        |
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA   |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)   |    38.520,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE        |    38.520,00|
|    |   |IZ DOMAČIH VIROV        |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI      |   458.058,99|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |   337.451,88|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |   120.607,11|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV     |        |
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|783   |   |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |        |
|    |   |EU               |        |
|    |   |ZA KOHEZIJSKO POLITIKO     |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  2.968.751,48|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI         |   745.895,03|
|    |   |(400+401+402+403+409)     |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   190.949,76|
|    |   |ZAPOSLENIM           |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |    33.536,41|
|    |   |SOCIALNO VARNOST        |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO        |   516.406,06|
|    |   |IN STORITVE          |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |      2,80|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|409   |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |    5.000,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI        |  1.064.809,16|
|    |   |(410+411+412+413)       |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|410   |   |SUBVENCIJE           |    52.439,33|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |   412.738,00|
|    |   |GOSPODINJSTVOM         |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM     |    89.981,60|
|    |   |ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |   509.650,23|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  1.023.156,87|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  1.023.156,87|
|    |   |SREDSTEV            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |   134.890,42|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|430   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   114.746,79|
|    |   |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI |        |
|    |   |NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI  |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    20.143,63|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   –195.363,80|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)   |        |
|    |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |        |
|    |   |ODHODKI)            |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |        |
|    |   |NALOŽB             |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |    2.569,34|
|    |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|    |   |(750+751)           |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA       |    2.569,34|
|    |   |PRIVATIZACIJE         |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA         |      0,00|
|    |   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |        |
|    |   |DELEŽEV (440+441)       |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|440   |   |DANA POSOJILA         |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |    2.569,34|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|    |   |(IV. – V.)           |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA     |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|50   | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)       |      0,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)     |      0,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |      0,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |   –192.794,46|
|    |   |SREDSTEV NA RAČUNIH      |        |
|    |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE       |      0,00|
|    |   |(VII.-VIII.)          |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   195.363,80|
|    |   |VIII.-IX.)           |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |        |
|    |   |31. 12. PRETEKLEGA LETA    |        |
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
|9009  |   |Splošni sklad za drugo     |   702.567,00|
+--------+-----+-------------------------------+----------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2012-9
Rogašovci, dne 30. marca 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti