Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1074. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, stran 2240.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2 – Uradni list RS, št. 20/11) 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – uradno prečiščeno besedilo, 57/06, 47/10, 90/11), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11), so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica, sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljnjem besedilu: svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine:
– Občina Bistrica ob Sotli,
– Občina Brežice,
– Občina Kostanjevica na Krki,
– Občina Krško,
– Občina Radeče,
– Občina Sevnica.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občinskih svetov občin z najmanj dvetretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– župan/županja občin ustanoviteljic sveta,
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice, ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji.
(2) Število članov sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 6 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 6 članov in iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 3 člane. Skupno število članov sveta je 15.
(3) Člani sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanja na poslovodske funkcije.
(4) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
(1) Sedež sveta je na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, naslov CKŽ 46, 8270 Krško (v nadaljevanju: RRA Posavje).
(2) Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja RRA Posavje.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
5. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– regijska gospodarska zbornica,
– območne obrtno podjetniške zbornice,
– območne kmetijsko gozdarske zbornice z izpostavami.
(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka, pri čemer upoštevajo teritorialno in področno zastopanost.
6. člen
(1) Predstavnike NVO, ki imajo sedež v regiji, predlaga na kandidatno listo regionalno stičišče nevladnih organizacij za regijo Posavje v skladu s predpisi NVO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka, pri čemer upoštevajo teritorialno in področno zastopanost.
7. člen
(1) Svet, organi zbornic gospodarstva in regionalno stičišče NVO pošljejo RRA Posavje listo izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv sveta regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RRA Posavje v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje 3 liste kandidatov za volitve v svet. Liste kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) RRA Posavje določi vsebino glasovnice za volitve članov sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA Posavje pošlje skupne liste kandidatov in glasovnice vsem občinskim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega sveta ter jih žigosa z žigom občine.
9. člen
(1) Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatnih list.
(2) Člani občinskega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki ureja tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
10. člen
(1) Občinski sveti v regiji pošljejo RRA Posavje zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani posamezna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA Posavje. Za člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
11. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.
(2) Člani sveta na prvi seji izmed sebe volijo predsednika, ki predstavlja in zastopa svet.
VI. ODBORI SVETA
12. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sestavljajo člani sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodijo regionalni menedžerji.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
13. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa,
– sprejem regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
14. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom.
(2) Delo sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve sveta.
15. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
16. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja sveta zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do imenovanja regionalnih menedžerjev funkcijo vodij odborov opravlja direktor RRA.
18. člen
Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenih občinskih svetov na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah soustanoviteljicah.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi vseh soustanoviteljic, uporabljati pa se začne 19. 3. 2012.
Št. 007-3/2012
Radeče, dne 19. marca 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost