Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1070. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obrtno-industrijsko cono v Odrancih, stran 2238.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 29. člena Statuta občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je župan Občine Odranci dne 28. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obrtno-industrijsko cono v Odrancih
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za prostorski enoti PE 11 in PE 12, ki sta namenjeni za obrtne in industrijske dejavnosti območje (v nadaljnjem besedilu: OPPN za obrtno-industrijsko cono). Sklep določa način priprave OPPN za obrtno-industrijsko cono, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN.
Območje prostorskih enot PE 11 in PE 12 v Odrancih je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov za industrijske, obrtne in servisne dejavnosti, z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč PI. Obe prostorski enoti mejita na že izgrajeno obrtno-industrijsko cono, ki je v celoti opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo. Namen izdelave OPPN za obrtno-industrijsko cono je kompleksna ureditev območja, ki zajema parcelacijo zemljišč, umestitev objektov in ureditev gospodarske javne infrastrukture v nepozidanem območju.
3. Območje OPPN obrtno-industrijske cone
Območje OPPN zajema naslednje parcele v k.o. Odranci: 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/1, 1404/2, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410 in 1411.
Območje na zahodni strani meji na sosednjo katastrsko občino Črenšovci v Občini Črenšovci. V območju je načrtovana gradnja objektov za obrtne in servisne dejavnosti in širitev industrijskih objektov v kompleksu Carthago, ureditev dovoznih cest in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo: elektriko, telekomunikacijsko omrežje, vodovod in kanalizacijo ter ureditev okolice objektov.
4. Načrtovane ureditve
Glede na podrobnejšo namensko rabo so na posameznih območjih dopustni naslednji posegi:
– v enoti urejanja PE12, ki je območje obrtne cone z oznako podrobnejše namenske rabe PI, je možna gradnja objektov za mirne obrtne, servisne, poslovne in industrijske dejavnosti, vključno z gostinskimi in trgovskimi dejavnostmi ter pripadajočimi pomožnimi objekti;
– v enoti urejanja PE 11, ki je območje industrijske cone z oznako podrobnejše namenske rabe PI, je možna gradnja industrijske hale kot povečanje proizvodnih prostorov za izdelavo in montažo bivalnih vozil Carthago s pripadajočimi pomožnimi objekti ter ureditev okolice objektov.
V obeh območjih podrobnejše namenske rabe je možna še gradnja gradbeno inženirskih objektov, gradnja in postavitev manj zahtevnih in nezahtevnih objektov in ureditev zunanjih površin (parkirišča, zelenice).
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se izdela geodetski posnetek obstoječega stanja. Pri izdelavi se uporabijo tudi strokovne podlage, študije, raziskave in druga strokovna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda občine ter njunih sprememb, ki se nanašajo na obravnavano območje.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora in na podlagi Prostorskega reda Občine Odranci ter izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev načrtovanih prostorskih ureditev se izdelajo tudi druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta izkazalo, da so potrebne.
Za območje OPPN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. Roki za pripravo OPPN
+---------------------------------------------+-----------------+
|        Faza postopka        |    Rok    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem in objava sklepa o pričetku OPPN   |marec 2012    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka OPPN            |april 2012    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic na osnutek        |april, maj 2012 |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka        |maj 2012     |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN  |maj, junij 2012 |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Pregled pripomb in izdelava stališč do    |junij 2012    |
|pripomb                   |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava predloga              |junij 2012    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj na predlog OPPN       |julij 2012    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava     |avgust 2012   |
+---------------------------------------------+-----------------+
7. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Slovenska 2, 9000 M. Sobota;
2. Zavod za gozdove Slovenije, OE M. Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 M. Sobota;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana;
4. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
5. Telekom, Trg zmage, 9000 M. Sobota;
6. Občina Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci;
7. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da načrtovane ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. Obveznosti v zvezi s finansiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN in morebitnih strokovnih podlag zagotovi Občina Odranci iz svojih proračunskih sredstev in investitorji, ki bodo gradili v obrtno-industrijski coni.
9. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. PROA-2/2012
Odranci, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost