Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1069. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico, stran 2237.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 28. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico
I.
S tem sklepom se začne pripravljati sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (v nadaljevanju: OPPN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občina je 14. 12. 2010 sprejela OPPN, ki ga je objavila v Uradnem listu RS, št. 107/10. Investitor v Ureditveni enoti III je pričel s pripravo projektne dokumentacije za prvi sklop svojih načrtovanih ureditev. V okviru projektiranja je bil izdelan natančnejši geodetski posnetek, projektna dokumentacija za gradnjo objektov B s pripadajočo zunanjo ureditvijo in geološka raziskava tal na predmetnem območju. Iz navedenega gradiva je ugotovljeno, da predmetne gradnje (kljub dovoljenim tolerancam, navedenim v odloku) predvidenih objektov ni mogoče ustrezno umestiti v prostor znotraj OPPN-ja.
III.
Pravna podlaga
Priprava spremembe in dopolnitve OPPN je skladna s prostorsko zakonodajo in ostalimi podrejenimi predpisi s področja urejanja prostora. Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek sprememb in dopolnitev OPPN, v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku. To pomeni, da je čas pridobitve smernic, mnenj in javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
IV.
Določitev območja
Sprememba in dopolnitev OPPN obsega le manjši jugovzhodni del Ureditvene enote III (parcela 172/1, k.o. Pivka). Predmet postopka je korekcija gabaritnih in lokacijskih pogojev za poslovni in poslovno-gostinski objekt, ki sta v obstoječem OPPN opisana pod objekt B.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Sprememba in dopolnitev OPPN se načrtuje na podlagi projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega in poslovno-gostinskega objekta ter izdelanega elaborata geotehničnih smernic za temeljenje.
VI.
Roki za pripravo spremembe in dopolnitve OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+------------------------------+----------------+---------------+
|    Faza v postopku    |   Nosilec  | Rok izvedbe |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sklep o pripravi spremembe  |župan      |marec 2012   |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava osnutka spremembe  |načrtovalec   |april 2012   |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobivanje smernic     |pripravljavec  |april 2012   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka |načrtovalec   |maj 2012    |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna   |pripravljavec  |junij 2012   |
|obravnava           |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stališča do pripomb in njihova|načrtovalec,  |junij 2012   |
|potrditev           |župan      |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava predloga spremembe  |načrtovalec   |julij 2012   |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj      |pripravljavec  |julij 2012   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava usklajenega predloga |načrtovalec   |avgust 2012  |
|OPPN             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sprejem usklajenega predloga |pripravljavec  |september 2012 |
|in objava           |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
Terminski plan se v primeru zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev ustrezno zamakne.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave spremembe in dopolnitve OPPN
Nosilci urejanja prostora:
+-----+------------------------------+--------------------------+
|1  |OBČINA NAKLO         |Glavna cesta  24, 4202 |
|   |               |Naklo           |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|2  |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava|Vojkova cesta 61, 1000  |
|   |RS za zaščito in reševanje  |Ljubljana         |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|30  |KOMUNALA KRANJ, PE Vodovod  |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|   |               |4000 Kranj        |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|4  |KOMUNALA KRANJ, PE      |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|   |Kanalizacija in ČN      |4000 Kranj        |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|5  |ELEKTRO GORENJSKA       |Ulica Mirka Vadno va 3a, |
|   |               |4000 Kranj        |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|6  |DOMPLAN            |Bleiweisova cesta 14, 4000|
|   |               |Kranj           |
+-----+------------------------------+--------------------------+
|7  |TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj  |Ulica Mirka Vadnova 13,  |
|   |               |4000 Kranj        |
+-----+------------------------------+--------------------------+
Drugi nosilci urejanja prostora kolikor predvideni program spremembe posega tudi v njihovo področje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora pripravljavec nadaljuje s postopkom.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe in dopolnitve OPPN
Finančna sredstva za pripravo spremembe in dopolnitve OPPN in morebitnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0001/2012-2
Naklo, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti