Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1068. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina, stran 2235.

Na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 63/07), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 38/07) in 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/11), so Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 10. redni seji, dne 28. 3. 2012, Občinski svet Občine Šentrupert na 13. redni seji, dne 29. 3. 2012, in Občinski svet Občine Mirna na 11. redni seji, dne 20. 3. 2012, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert in Občina Mirna ustanovijo Skupno občinsko upravo Mirnske doline za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva,
kot enovit organ.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava Mirnske doline. V notranjem krogu pa grbi občin ustanoviteljic skupne uprave.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinske inšpekcije, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Mirna.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju preostalih županov občin ustanoviteljic skupne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Mokronog - Trebelno, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju z župani občin ustanoviteljic.
(4) Ob sprejemanju proračuna sedežne občine, župan te občine predlaga kadrovski načrt, ki je predhodno usklajen z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova delovnega razmerja in druge odhodke, ki jih organ potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojem proračunu, in sicer vse občine ustanoviteljice v enakem deležu po ključu ene tretjine.
12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih skupne občinske uprave, v občini, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na sedežni občini. Za izbiro najugodnejšega ponudnika za nakup opreme župan sedežne občine imenuje strokovno komisijo, v katero vsaka občina ustanoviteljica skupne uprave imenuje enega člana.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za skupno upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je vsaka preostala občina ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti v razmerju, določenem v 11. členu tega odloka.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne občinske uprave je priloga proračuna občine ustanoviteljice.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela, opravljanje administrativno-strokovnih in drugih nalog za skupno upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določene s tem odlokom.
15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet te občine ugotovitveni sklep, ki ga pošlje ostalim občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica skupne uprave, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena tega odloka. Z odločitvijo o izstopu občina prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem organu, po ključu določenem v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi po predhodnem soglasju z župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani sklenejo pisni dogovor, da bo naloge vodje skupne uprave začasno, najdalj za 12 mesecev oziroma do imenovanja vodje skupne uprave, opravljal direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.
(3) Direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice na podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in potrjenega kadrovskega načrta za leto 2012 izpelje postopek izbire vodje skupne uprave skladno z zakonom o javnih uslužbencih in s tem odlokom.
17. člen
Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah, se objavi v uradnih glasilih občin Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Mirna in začne veljati osmi dan po objavi.
(2) Odlok se začne uporabljati osmi dan po zadnji objavi v uradnem glasilu.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/10.
Št. 223-0002/2009
Mokronog, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 223-0002/2009-13
Šentrupert, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
Št. 033-0001/2012-2
Mirna, dne 20. marca 2012
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost