Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1065. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011, stran 2229.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 10. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         (v evrih)
-------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov             Realizacija
                         v letu 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.858.142
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.741.433
70  DAVČNI PRIHODKI                2.387.395
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.166.774
   703 Davki na premoženje             143.898
   704 Domači davki na blago in storitve      76.728
   706 Drugi davki                  ~–15
71  NEDAVČNI PRIHODKI                354.038
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    55.956
   711 Takse in pristojbine             2.764
   712 Denarne kazni                 1.646
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    21.667
   714 Drugi nedavčni prihodki           272.005
72  KAPITALSKI PRIHODKI               118.475
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zem. in neopredme.
   sredstev premoženja               118.475
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              3.998.234
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.387.556
   741 Sredstva iz državnega proračuna iz
   sredstev proračuna Evropske unije       2.610.678
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.571.591
40  TEKOČI ODHODKI                1.008.466
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      220.860
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     32.391
   402 Izdatki za blago in storitve        725.731
   403 Plačila domačih obresti           28.764
   409 Rezerve                     720
41  TEKOČI TRANSFERI               1.106.364
   410 Subvencije                  13.564
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 705.071
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    141.190
   413 Drugi tekoči domači transferi        246.539
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             5.361.863
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.361.863
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             94.898
   431 Investicijski transferi osebam, ki niso
   pror. upor.                   94.898
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                      0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –713.448
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII  ZADOLŽEVANJE(500)                600.000
50  ZADOLŽEVANJE                  600.000
   500 Domače zadolževanje             600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA(550)                 0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)           –197.688
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         515.760
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)          713.448
-------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2012
Mokronog, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost