Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1063. Sklep o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Smrečnikovo/Mrvovo« kot obliko obvezne priloge k PUPoma št. 1 in 2, za matični okoliš Mežica, stran 2225.

Na podlagi 84. člena Poslovnika Občine Mežica je Občinski svet Občine Mežica na 11. redni seji dne 20. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Smrečnikovo/Mrvovo« kot obliko obvezne priloge k PUPoma št. 1 in 2, za matični okoliš Mežica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
S to obvezno razlago se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (PSPA, Uradni list RS, št. 73/01) in določil Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86, 9/93, Uradni list RS, št. 74/03, 12/05, 12/11 – obvezna razlaga, v nadaljnjem Od-PUP) za PUP-a št. 1 in 2 za matični okoliš Mežica, sprejmejo Posebne strokovne podlage »Gradnja večih enostanovanjskih stavb na Smrečnikovem/Mrvovo v Mežici«(v nadaljnjem PSP-Sm/Mr).
2. člen
(namen/vsebina PSP-Sm/Mr)
(1) PSP-StT določa pogoje za izvzem iz območja PA z nadgraditvijo prostorsko-ureditvenih pogojev za PUP št. 1 za matični okoliš Mežica za izvzeto območje, določa elemente preparcelacije in zamejitev stavbnih zemljišč.
(2) PSP-Sm/Mr zagotavlja celovitost posegov, ki ne ovirajo morebitne realizacije predvidenega PA.
(3) Sestavine iz prvega odstavka tega člena so razložene in grafično prikazane v PSP-Sm/Mr, ki obsega pisni in risni del.
(4) Risni del vsebuje:
1.   Izseka iz digitalnega katastrskega načrta  M 1:2.000
    in iz digitalnega orto-foto posnetka
2.   Vris območij obdelave v DKN         M 1:1.440
3.   Preparcelacija prva faza (C.I)        M 1:720
4.   Stavbna zemljišča po pre parcelaciji –    M 1:720
    prva faza (C.I)
5.   Preparcelacija prva faza (C.II)        M 1:720
6.   Stavbna zemljišča po preparcelaciji –    M 1:720.
    prva faza (C.II)
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje PSP-Sm/Mr je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov (SS-e) – gradnja nizke gostote, ki vključuje enostanovanjske stavbe (CC.SI-11100) ter enostavne in nezahtevne stanovanjske stavbe:
– na območju A je predvidena gradnja podzemnih enostavnih, nezahtevnih ali manj zahtevnih pomožnih stanovanjskih stavb (CC-SI-12740);
– na območju B je gradnja objektov, razen GJI/GJD in ograj, prepovedana;
– na območju C je predvidena gradnja treh do petih enostanovanjskih objektov (CC.SI-11100).
(2) Na območju je izgrajena javna prometnica (JP757481) in javna kanalizacija.
(3) Ostalo gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodno omrežje, mešan sistem odvoda meteornih in fekalnih voda, odvoz odpadkov, elektro in telekomunikacijski vodi, javna cestna razsvetljava) bo potrebno izgraditi po ustreznem NRP-ju ali pa pripraviti ustrezen Program opremljanja stavbnih zemljišč/Pogodbo o izgradnji sistema komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.
III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(območje PSP-Sm/Mr)
(1) Območje PSP-Sm/Mr se nahaja na stičišču območij Smrečnikov in Mrvovo na Z robu urbanistične zasnove mesta Mežica in obsega območje skupne površine 12.043 m2 na naslednjih zemljiščih:
462/1, 471/1, 482/6, 481/1, 479,, 481/2, 480, 477/3, 475/1, 478 in 476, (vse) Mežica.
(2) Območje PSP-Sm/MR je razdeljeno na tri sklope:
a) sklop A, ki ga na površini 5.628 m2 sestavljata zemljišči p.c. št. 462/1 in 471/1, (obe) k.o. Mežica;
b) sklop B, ki ga na površini 432 m2 predstavlja zemljišče p.c. št. 482/6, k.o. Mežica;
c) sklop C, ki ga na površini 5.983 m2 sestavljajo zemljišča p.c. št. 481/1, 479, 481/2, 480, 477/3, 475/1, 478 in 476, (vsa) k.o. Mežica.
(3) Vplivno območje PSP-Sm/Mr obsega vsa zemljišča znotraj PSP-Sm/Mr.
(4) Meja območja PSP-Sm/Mr in vplivnega območja je razvidna iz risnih prilog (risni list št. 2/Vris območij obdelave v DKN M 1:1.440).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Območje PSP-Sm/MR je razdeljeno na tri pomenske sklope:
a) območje A predstavlja zelene površine z urejenimi zasaditvami sadnega in okrasnega drevja kot ohišnice obstoječih stavb in z možnostjo graditve podzemnih oziroma popolnoma vkopanih stavb ter sistema GJI in ograj;
b) območje B predstavlja zelene površine z urejenimi zasaditvami sadnega in okrasnega drevja kot ohišnice obstoječih stavb kot vmesnik (t. i. buffer) med zazidavama Smrečnikovo in Mrvovo;
c) območje C predstavlja stavbna zemljišča za gradnjo prostostoječih enostanovanjskih stavb ter spremljajočimi objekti.
(2) Na območju C so v prvi fazi predvidene tri prosto stoječe stanovanjske stavbe oziroma po opravljeni drugi fazi preparcelacije največ pet prosto stoječih stanovanjskih stavb s spremljajočimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti.
(3) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto JP757481.
(4) Na celotnem območju PSP-Sm/Mr je potrebna ureditev javne komunalne opreme.
6. člen
(oblikovanost stavbnih zemljišč)
(1) Območje A predstavlja ohišnico obstoječih stanovanjskih stavb na Mrvovem v obliki dvojno zarotirane črke »L« ter je namenjeno za urejanje nasadov sadnega in okrasnega drevja in za graditev vkopanih oziroma podzemnih stavb za namene zaklanjanja in shranjevanja ozimnic.
(2) Območje B predstavlja nepozidljivo stavbno zemljišče stavbe Mrvovo 23 in namenjeno kot zelena ločnica/bariera med Smrečnikovim in Mrvovim.
(3) območje C ima dve fazi:
I) PRVA FAZA:
a) parcela št. 1: širina (V/Z) 40,0 metrov, dolžina/globina (S/J) 67,5 metrov, v obliki visokega pravokotnika s padce 20,0 metrov (S/J);
b) parcela št. 2: širina (V/Z) 32,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 67,5 metrov, v obliki visokega obrnjenega zlomljenega trapezoida s padcem 15,0 metrov (S/J);
c) parcela št. 3: širina (V/Z) 22,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 45,0 metrov v obliki visokega obrnjenega zlomljenega trapezoida s padcem 7,5 metrov (J/S);
č) delne napajalne ceste za zemljišči št. 1 in 2: širina (V/Z) 4,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 42,50 metrov, v obliki v višino raztegnjenega pravokotnika s padcem 7,5 metrov (J/S);
II) PRVA FAZA:
a) parcela št. 1: širina (V/Z) 27,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 35,0 metrov, v obliki trapeza in s padcem (S/J) 7,5 metrov;
b) parcela št. 2: širina (V/Z) 46,0 metrov, dolžina/globina (S/J) 37,5 metrov, v obliki razpotegnjenega pravokotnika s padcem 15,0 metrov (S/J);
c) parcela št. 3: širina (V/Z) 37,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 27,5 metrov, v obliki razpotegnjenega pravokotnika s padcem 15,0 metrov (S/J);
č) parcela št. 4: širina (V/Z) 40 metrov, dolžina/globina (S/J) 40 metrov, v obliki razpotegnjenega trapeza in s padcem 15,0 metrov (S/J);
d) parcela št. 5: širina (V/Z) 22,5 metrov, dolžina/globina (S/J) 45,0 metrov, v obliki trapeza in s padcem 7,5 metrov (J/S);
e) delne napajalne ceste za zemljišči št. 1 2: širina (V/Z) 4,5 metrov in dolžina/globina (S/J) 42,50 metrov, v obliki v višino raztegnjenega pravokotnika.
7. člen
(parcelacija stavbnih zemljišč – prva faza)
(1) Za območje A ni predpisana parcelacija in je potrebno za vsak poseg posebej pridobiti ustrezno potrdilo o namenski rabi za potrebe parcelacije.
(2) Območje B predstavlja zaključeno stavbno zemljišče in ga ni dovoljeno preparcelirati.
(3) Območje C se lahko parcelira na podlagi spodnjih določil ob zakonsko ustreznem pisnem dovolilu občine, da je možno tudi povezovanje prve in druge faze, a tako, da le-to ni v nasprotju z določili druge faze.
I) PRVA FAZA:
a) parcela št. 1 ima površino 2533 m2 in je sestavljena v:
– 30,79 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 479 (100 % = 780 m2);
– 60,52 % iz pretežne površine zemljišč p.c. št. 481/1 (98,84 % = 1533 m2) in
– 8,69 % iz zahodnega dela zemljišča p.c. št. 480 (62,86 % = 220 m2).
b) parcela št. 2 ima površino 2196 m2 in je sestavljena v:
– 28,14 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 478 (100 % = 618 m2);
– 4,83 % iz polne površine zemljišč p.c. št. 477/3 (100 % = 106 m2);
– 63,84 % iz pretežne površine zemljišča p.c. št. 475/1 (65,15 % = 1402 m2) in
– 3,19 % iz manjšinskega južnega dela zemljišča p.c. št. 476 (23,03 % = 70 m2).
c) parcela št. 3 ima površino 984 m2 in je sestavljena v:
– 76,22 % iz manjšinske površine zemljišča p.c. št. 475/1 (34,85 % = 750 m2) in
– 23,78 % iz pretežnega severnega dela zemljišča p.c. št. 476 (76,97 % = 234 m2).
č) delne napajalne ceste za zemljišči št. 1 in št. 2 na površini 168 m2, sestavljene v:
– 10,71 % iz majhnega severovzhodnega dela zemljišča p.c. št. 48171 (1,16 % = 18 m2);
– 89,29 % iz delnega vzhodnega dela zemljišča p.c. št. 480 (40,54 % = 150 m2).
II) PRVA FAZA:
a) parcela št. 1 ima površino 933 m2 in je sestavljena v:
– 90,67 % iz pretežne površine zemljišč p.c. št. 481/1 (60,15 % = 846 m2) in
– 9,33 % iz zahodnega dela zemljišča p.c. št. 480 (23,51 % = 87 m2).
b) parcela št. 2 ima površino 1552 m2 in je sestavljena v:
– 44,26 % iz delne površine zemljišča p.c. št. 481/1 (44,29 %= 687 m2);
– 3,93 % iz polne površine zemljišč p.c. št. 480 (16,49 % = 61 m2) in
– 50,25 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 479 (100,00 % = 780 m2).
c) parcela št. 3 ima površino 1037 m2 in je sestavljena v:
– 40,40 % iz manjšinskega dela zemljišča p.c. št. 478 (19,47 % = 419 m2) in
– 59,60 % iz polne površine dela zemljišča p.c. št. 478 (100,00 % = 618 m2)
č) parcela št. 4 ima površino 1159 m2 in je sestavljena v:
– 84,81 % iz polne površine dela zemljišča p.c. št. 478 (45,68 % = 983 m2)
– 9,15 % iz polne površine zemljišč p.c. št. 477/3 (100 % = 106 m2) in
– 6,04 % iz manjšinskega južnega dela zemljišča p.c. št. 476 (23,03 % = 70 m2).
d) parcela št. 5 ima površino 984 m2 in je sestavljena v:
– 76,22 % iz manjšinske površine zemljišča p.c. št. 475/1 (34,85 % = 750 m2) in
– 23,78 % iz pretežnega severnega dela zemljišča p.c. št. 477/3 (100 % = 106 m2).
e) delne napajalne ceste za zemljišča št. 1, 2, 3 in 4 na površini 216 m2, sestavljene v:
– 8,33 % iz majhnega severovzhodnega dela zemljišča p.c. št. 48171 (1,16 % = 18 m2);
– 91,67 % iz polovičnega vzhodnega dela zemljišča p.c. št. 480 (53,51 % = 198 m2).
8. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
(1) Etažnost objektov sklopa A:
– K;
– samo pomožne stanovanjske stavbe (CC-SI-12740);
– izvzeta je stavba Id10205147, katera se lahko rekonstruira ali gradi tudi v delu, ki sega v območje A, a zgolj znotraj zakonsko določenih omejitev (rekonstrukcija za največ +10 % obstoječega bruto volumna stavbe /stavbišče, gradnja največ +25 % obstoječega bruto volumna stavbe /stavbišče in da se pri morebitni spremembi strehe sleme ne poviša).
(2) Etažnost objektov sklopa B:
– možno zgolj postavljanje ograj in GJI;
(3) Etažnost objektov sklopa C:
– (2) K+P+1+(M);
– objekte je možno v primerih strmejših predelov izvest z zamikom etaž v okviru zamejitvev določil 10. člena PSP-Sm/Mr.
9. člen
(višinske kote)
(1) Sklop A:
– stavbe morajo biti v celoti vkopane tako, da njihovo končno konstrukcijsko višino določa obstoječi relief;
– vse morajo biti v celoti vkopane, viden je lahko le vhod (vrata) in največ ene tretjine vhodne fasade;
– na ravni terena so lahko le izhodne lopute oziroma nameščanje prezračevalnih oddušnikov.
(2) Sklop C:
– objekti se višinsko navezujejo na konfiguracijo terena tako, da bo bivalna etaža na spodnji/nižji višini/niveleti terena oziroma »minus« etažnosti (spodnji);
– vertikalne gabarite objektov vizualno obvezno uskladiti za celotno naselje oziroma dopušča se izraba druge kleti in druge mansarde tako, da se pri določanju višine stavb obvezno upošteva vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov in da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo izkoriščale terenske danosti.
10. člen
(regulacijske črte, odmiki)
(1) Le-ti veljajo za vse objekte razen GJI/GJD in ograje. Za slednje veljajo določila občinskih PA.
(2) Za območji A in B ni predpisanih posebnih regulacijskih linij ali odmikov in se postopki urejajo po določili občinskih PA.
(3) Območje C ima regulacijske črte in odmiki določene za obe fazi:
I) PRVA FAZA:
a) parcela št. 1:
– najmanj dva cela petindvajset metra, oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva cela petindvajset metra oziroma ne več kot šest metrov, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov;
– južne parcelne meje najmanj petintrideset metrov razen za samostojne garažo kot popolnoma vkopano stavbo z uvozom iz nastajajoče povoznice sklopa ZN Smrečnikovo oziroma od zemljišča p.c. št. 502/11, ko je odmik za garažo najmanj šest metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra oziroma ne več kot šest metrov, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov. V primeru izvedbe prosto stoječe vkopane garaže na južni strani na meji z zemljiščem p.c. št. 502/11 je možna postavitev tudi na samo parcelno mejo, a to le takrat, ko se takšna garaža izvede tudi za zemljišče št. 2;
– zahodne parcelne meje najmanj osem metrov.
b) parcela št. 2:
– severne parcelne meje najmanj dva metra a ne več kot šest metrov oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra;
– južne parcelne meje najmanj petindvajset metrov razen v primeru izvedbe samostojne garaže kot popolnoma vkopane stavbe z uvozom iz nastajajoče povoznice sklopa ZN Smrečnikovo oziroma iz zemljišča p.c. št. 502/11, ko je odmik predpisan na najmanj šest metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj štiri metre a ne več kot osem metrov;
– zahodne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje p.c. št. 502/11 odmaknjen najmanj šest metrov. V primeru izvedbe prosto stoječe vkopane garaže na južni strani na meji z zemljiščem p.c. št. 502/11 je možna postavitev tudi na samo parcelno mejo, a to le takrat, ko se takšna garaža izvede tudi za zemljišče p.c. št. 1.
c) parcela št. 3:
– severne parcelne meje najmanj dva metra oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje p.c. št. 461 odmaknjen najmanj šest metrov;
– južne parcelne meje najmanj deset metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj dva metra;
– zahodne parcelne meje najmanj štiri metre.
II) DRUGA FAZA:
a) parceli št. 1 od:
– severne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra, oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra oziroma ne več kot šest metrov in hkrati tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov;
– južne parcelne meje najmanj šest metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra, oziroma ne več kot šest metrov in hkrati tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov;
– zahodne parcelne meje najmanj petnajst metrov.
b) parceli št. 2 od:
– severne parcelne meje najmanj dva metra oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra in ne več kot štiri metre;
– južne parcelne meje najmanj petnajst metrov razen v primeru izvedbe samostojne garaže kot popolnoma vkopane stavbe z uvozom iz nastajajoče povoznice sklopa ZN Smrečnikovo oziroma iz zemljišča p.c. št. 502/11, ko je predpisan odmik za garažo najmanj šest metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj štiri metrov, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje napajalne ceste odmaknjen najmanj šest metrov. V primeru izvedbe prosto stoječe vkopane garaže na južni strani na meji z zemljiščem p.c. št. 502/11 je možna postavitev tudi na samo parcelno mejo, a to le takrat, ko se takšna garaža izvede tudi za zemljišče št. 1;
– zahodne parcelne meje najmanj dvaindvajset metra.
c) parceli št. 3 od:
– severne parcelne meje najmanj dva metra oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metrov;
– južne parcelne meje najmanj petnajst metrov razen v primeru izvedbe samostojne garaže kot popolnoma vkopane stavbe z uvozom iz nastajajoče povoznice sklopa ZN Smrečnikovo oziroma iz zemljišča p.c. št. 502/11, ko je odmik predpisan na najmanj šest metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj štiri metre;
– zahodne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov.
č) parceli št. 4 od:
– severne parcelne meje najmanj dva metra oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra, a ne več kot štiri metre;
– južne parcelne meje najmanj devet metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj šest metrov;
– zahodne parcelne meje najmanj dva cela petindvajset metra, a tako, da je odmik uvoza v
garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje odmaknjen najmanj šest metrov.
d) parceli št. 5 od:
– severne parcelne meje najmanj dva metra oziroma najmanj toliko, kot bo predpisano v geomehanskem poročilu, vendar ne manj kot dva metra, a tako, da je odmik uvoza v garažo ali v car-port/nadstrešnico od parcelne meje p.c. št. 461 odmaknjen najmanj šest metrov;
– južne parcelne meje najmanj deset metrov;
– vzhodne parcelne meje najmanj dva metra;
– zahodne parcelne meje najmanj štiri metre.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Sklop A:
– vse morajo biti v celoti vkopane, viden je lahko le vhod (vrata) in največ ene tretjina celotne površine fasade, na kateri je izveden vhod;
– na ravni terena so lahko le izhodne lopute oziroma nameščanje prezračevalnih oddušnikov.
(2) Sklop C:
– strehe so dovoljene kot dvokapne, enokapne, vseh naklonov in/ali ravne strehe, slemenitev obvezno vzporedna z daljšo stranico objekta;
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;
– nameščanje satelitskih anten ni dovoljeno;
– arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) v kontekstu modernih materialov, kot so beton - opeka, les - steklo ….
12. člen
(faktorji izrab stavbnih zemljišč)
(1) Za območji A in B ni predpisanih faktorjev izrab in se postopki urejajo po določili občinskih PA.
(2) Za območje C veljajo naslednji faktorji (za obe fazi):
+------+--------------+-------------+-------------+-------------+
|PNR  |Indeks    |Faktor izrabe|Indeks    |Zazelenjenost|
|   |pozidanosti  |stavbnega  |promet.   |stavbnega  |
|   |(IP)     |zemljišča  |površin(IPP) |zemljišča  |
|   |       |(II)     |       |       |
+------+--------------+-------------+-------------+-------------+
|SS-e |≤0,30 – pri  |≥ 0,50 ≤   |≤ 0,20 – pri |≥ 0,50 – pri |
|   |površini do  |0,75– pri  |površini do |površini do |
|   |599 m2 do 999 |površini do |599 m2 do  |599 m2 do 999|
|   |       |599 m2 do 999|       |       |
|   |m2      |       |999 m2    |m2      |
|   |≤ 0,25 – pri |m2      |≤ 0,15 – pri |≥ 0,60 – pri |
|   |površini od  |≥ 0,45 ≤   |površini od |površini od |
|   |1001 m2 do1749|0,65– pri  |1000 m2 do  |1001 m2   |
|   |       |površini od |       |       |
|   |m2      |1001 m2   |1749 m2   |do1749 m2  |
|   |≤ 0,225 – pri |       |≤ 0,10 – pri |≥ 0,675 – pri|
|   |površini od  |do 1749 m2  |površini od |površini od |
|   |1751 m2 – 2499|≥ 0,40 ≤   |1751 m2 do  |17512 2499 m2|
|   |m2      |0,55– pri  |2499 m2   |≥ 0,725 – pri|
|   |≤0,20 – pri  |površini od |≤ 0,075 –  |površini nad |
|   |površini nad |1751 m2 do  |pri površini |2500 m2   |
|   |       |2499 m2   |       |       |
|   |2500 m2    |≥ 0,30 ≤ 0,45|nad 2500 m2 |       |
|   |       |– pri    |       |       |
|   |       |površini nad |       |       |
|   |       |2500 m2   |       |       |
+------+--------------+-------------+-------------+-------------+
13. člen
(uporaba PSP-Sm/Mr)
(1) PSP-Sm/Mr se uporablja kot obvezna razlaga gradnje na zemljiščih, navedenih v prvi točki 4. člena PSP-StT v skladu z določili 36. člena osnovnega Od_PUP (v navezavi z 11. členom Od-PUP-spr).
(2) Za arhitekturno-tehnične rešitve v PSP-StT (razen za zemljišča p.c. št. 475/1, 476 in 477/3, vse k.o. Mežica) zemljišča opredeljenega območja podlegajo zahtevam, izhajajočim iz PUP št. 1 za matični okoliš Mežica ter zahtevkom, navedenim v sklopu IV. PSP-Sm/Mr.
(3) Za zemljišča p.c. št. 475/1, 476 in 477/3, vse k.o. Mežica) arhitekturno-tehnične rešitve v PSP-StT podlegajo zahtevam, izhajajočim iz PUP št. 2 za matični okoliš Mežica ter zahtevkom, navedenim v sklopu IV. PSP-Sm/Mr.
14. člen
(vpogled)
(1) PSP-Sm/Mr (v pisni in risni obliki) se hrani in je na vpogled dostopen javnosti v uradnih prostorih Občine Mežica (Trg svobode 1, 2392 Mežica).
(2) Besedilo odloka PSP-Sm/Mr je dostopno na spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si) v mapi »Katalog informacij javnega značaja«.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2012
Mežica, dne 4. aprila 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost