Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1062. Sklep o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Stoparjevi travniki« vzdolž Šolske poti kot obliko obvezne (pisne in risne) priloge k PUP št. 1 za matični okoliš Mežica, stran 2223.

Na podlagi 84. člena Poslovnika Občine Mežica je Občinski svet Občine Mežica na 11. redni seji dne 20. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Stoparjevi travniki« vzdolž Šolske poti kot obliko obvezne (pisne in risne) priloge k PUP št. 1 za matični okoliš Mežica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
(1) S to obvezno razlago se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (PSPA, Uradni list RS, št. 73/01) in določil odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/1986, 9/1993, Uradni list RS, št. 74/03, 12/05, 12/11 – obvezna razlaga, v nadaljnjem Od-PUP) za PUP-a št. 1 za matični okoliš Mežica, sprejmejo Posebne strokovne podlage »Gradnja dveh enostanovanjskih stavb na Stoparjevih travnikih/ob Šolski poti v Mežici (v nadaljnjem: PSPS-StT).
2. člen
(namen/vsebina PSP-StT)
(1) PSP-StT določa pogoje za izvzem iz območja PA z nadgraditvijo prostorsko-ureditvenih pogojev za PUP št. 1 za matični okoliš Mežica za izvzeto območje, določa elemente pre-parcelacije in zamejitev stavbnih zemljišč.
(2) PSP-StT zagotavlja celovitost posegov, ki ne ovirajo morebitne realizacije predvidenega PA.
(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in risno prikazane v PSP-StT, ki obsega tekstualni in risni del.
(4) Risni del vsebuje:
1.  Izsek iz: digitalnega katastrskega načrta   M 1:2.000
   in iz digitalnega orto-foto posnetka
2.  Katastrska in geodetska situacija        M 1:500
3.  Stavbna zemljišč po pre parcelaciji in     M 1:500
   stavbna zemljišča – prikaz površin
4.  Parcelacija in gradbene linije         M 1:500.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen (opis prostorske ureditve)
(1) Območje PSP-StT je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov (CC.SI-11100) – gradnja nizke gostote, ki vključuje enostanovanjske stavbe. Predvidena je gradnja dveh enostanovanjskih objektov.
(2) Na območju je izgrajena prometnica in druga javna gospodarska infrastruktura (vodovodno omrežje, mešan sistem odvoda meteornih in fekalnih voda, odvoz odpadkov, elektro in telekomunikacijski vodi, javna cestna razsvetljava).
III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(območje PSP-StT)
(1) Območje PSP-StT se nahaja na Z vogalu Stoparjevih travnikov oziroma od stičišču Šolske poti in Kralj Matjaževe ulice v okviru urbanistične zasnove mesta Mežica in obsega prostor skupne površine 1.116 m2 na naslednjih zemljiščih:
634/4, 634/5, 619/1, 619/2 (vse) k.o. Mežica.
(2) Vplivno območje PSP-StT obsega vsa zemljišča znotraj PSP-StT.
(3) Meja območja PSP-StT in vplivnega območja je razvidna iz risnih prilog (list št. 3/Stavbna zemljišča po pre-parcelaciji in stavbna zemljišča – prikaz površin, v M 1:500).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Stanovanjska objekta sta razporejena vzporedno s Šolsko potjo.
(2) Predvidena sta skupno dva prosto stoječa stanovanjska objekta.
(3) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto JP757661.
(4) Na celotnem območju PSP-StT je zgrajena javna komunalna oprema, in sicer v koridorju lokalne ceste.
6. člen
(oblikovanost stavbnih zemljišč)
(1) Št. A:
– širina (V/Z) med 22,0 (jug) in 29,0 (sever) metri in dolžina/globina (S/J) med 21,0 (vzhod) in 22,0 (zahod) metri in skupno površino 558 m2 v obliki oblika obrnjenega trapeza in padcem (V/Z) cca dva metra.
(2) Št. B:
– širina (V/Z) cca 27,0 (sever, jug) metrov in dolžina/globina (S/J) 21,0 (vzhod, zahod) metrov in skupno površino 558 m2 v obliki pravokotnika padcem (V/Z) cca nič celih trideset metra.
8. člen
(parcelacija stavbnih zemljišč)
(1) Parcela št. A ima površino 558 m2 in je sestavljena v:
– 86,02 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 634/4 (480 m2 = 100 %),
– 3,76 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 634/5 (21 m2 = 100 %) in
– 10,22 % iz dela površine zemljišča p.c. št. 619/1 (57 m2 = 9,60 %).
(2) Parcela št. B ima površino 558 m2 in je sestavljena v:
– 96,24 % iz dela površine zemljišča p.c. št. 619/1 (537 m2 = 90,40 %) in
– 3,76 % iz polne površine zemljišča p.c. št. 619/2 (21 m2 = 100 %).
9. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
Etažnost objektov:
– (K) + P + (M);
– vse objekte je možno izvesti z zamikom etaž v okviru zamejitvev določil 11. člena PSP-StT.
10. člen
(višinske kote)
(1) Višinsko so navpične izmere (vertiklani gabariti) objektov vezane na naselje »Kurja vas« oziroma tako, da najvišja točka predvidenih objektov (venec zatrepa, atike ali sleme) kote pritličja (±0'00 – glej točko 2 spodaj) ne sme presegati za več kot 8,15 m.
(2) Kota pritličja pri vhodu v objekt (gledano v osi vhoda glede na dovozno povoznico/občinsko kategorizirano cesto je lahko največ 30 cm nad koto le-teh.
(2) Pri omejitvi absolutne višine so izvzeti oddušniki in dimniki, ne pa tudi sončni zbiralniki ali PV paneli.
11. člen
(regulacijske črte, odmiki)
(1) Splošna regulacijska linija, ki ločuje predvidene grajene javne površine od površin v privatni lasti, je razvidna iz grafičnih prilog in je določena kot vzporednica J mejnice stavbišča na zemljišču p.c. št. 618 k.o. Mežica, premaknjene za cca ena cela petinsedemdeset metra v južni smeri oziroma v smeri Šolske poti tako, da se na JZ strani poenoti z delom J mejnice zemljišča p.c. št. 634/4 k.o. Mežica.
(2) Odmik stavbišča na stavbnem zemljišču št. A od:
(a) severne parcelne meje najmanj ena cela petinsedemdeset metra, oziroma navezana na gradbeno linijo GLs, ki je hkrati gradbena meja GMs, katera predstavlja podaljšanje severne katastrske linije stavbišča p.c. št. 617 k.o. Mežica v smeri SSZ;
(b) južne parcelne meje najmanj ena cela petinsedemdeset metra, ki je hkrati gradbena meja GMj, katera predstavlja podaljšanje južne katastrske linije stavbišča p.c. št. 618 k.o. Mežica v smeri SSZ.
– naveden odmik na J strani ne velja za garažo/nadstrešnico, kjer je predpisan odmik uvoza oziroma stenitve garaže oziroma gradbena meje GMj1 najmanj šest metrov od meje zemljišča p.c. št. 612 k.o. Mežica v smeri severa, a hkrati ne manj kot štiri cele petindvajset od linije GLj;
(c) vzhodne parcelne meje najmanj en meter oziroma navezana na gradbeno linijo GLvA,ki je hkrati GMvA, katera predstavlja vzporednico V mejnici med zemljiščema p.c. št. 619/1 in 617 (obe) k.o. Mežica;
(č) zahodne parcelne meje najmanj osem metrov oziroma sledeč temu odmiku po liniji mejnice med zemljiščema p.c. št. 633 in 634/4 (obe) k.o. Mežica.
– ničelna točka oziroma obvezno izhodišče najbolj izpostavljenih točk severne in vzhodne stenitve oziroma predstavlja presečišče GLs/GMs in GLvA/GMvA!
(3) Odmik stavbišča na stavbnem zemljišču št. B od:
(a) severne parcelne meje najmanj ena cela petinsedemdeset metra, oziroma navezana na gradbeno linijo GLs, ki je hkrati gradbena meja GMs, katera predstavlja podaljšanje severne katastrske linije stavbišča p.c. št. 617 k.o. Mežica v smeri SSZ;
(b) južne parcelne meje najmanj ena cela petinsedemdeset metra, ki je hkrati gradbena meja GMj, katera predstavlja podaljšanje južne katastrske linije stavbišča p.c. št. 618 k.o. Mežica v smeri SSZ.
– naveden odmik na J strani ne velja za garažo/nadstrešnico, kjer je predpisan odmik uvoza oziroma stenive garaže oziroma gradbena meje GMj1 najmanj šest metrov od meje zemljišča p.c. št. 612 k.o. Mežica v smeri severa, a hkrati ne manj kot štiri cele petindvajset metra od linije GLj;
(c) vzhodne parcelne meje najmanj en meter oziroma navezana na gradbeno linijo GLv, ki je hkrati GMv, katera predstavlja vzporednico V mejnici med zemljiščema p.c. št. 619/1 in 617 (obe) k.o. Mežica;
(č) zahodne parcelne meje najmanj osem metrov oziroma sledeč temu odmiku po liniji mejnice med zemljiščema p.c. št. 634/5 in 619/1 (obe) k.o. Mežica;
– ničelna točka oziroma obvezno izhodišče najbolj izpostavljenih točk severne in vzhodne stenitve oziroma predstavlja presečišče GLs/GMs in GLv/GMv!
(3) Vsi odmiki so razvidni iz risnega lista št. 4.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Skupni pogoji za oblikovanje in konstrukcijo objektov:
(1) Strehe so dovoljene kot enokapne, prislonjene enokapne, dvokapne in/ali ravne strehe, katerih osnovna slemenitev je vedno vzporedna z daljšo stranico objekta.
– priporoča se izvedba atik na slemenski strani in ob ožjih stranicah strešin, razen pri prislonjenih enokapnicah.
(2) Nakloni so v razponu med 10 in 30 stopinjami.
(3) Napušči niso zaželjeni pri nobeni stavbi (ne glede na zahtevnost).
(4) V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav je dovoljeno kombiniranje streh stanovanjskih stavb z ravnimi strehami.
(5) Nameščanje satelitskih anten na katerekoli strehe ali stenitve ni dovoljeno.
(6) Arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) v kontekstu modernih materialov, kot so beton-opeka, les-steklo, kompozitni materiali (razne stenske plošče (a la Trespa, Esal ipd.)-r pločevine (a la Prefa, RheinZink ipd.) oziroma kot kombinacija navedenih.
11. člen
(uporaba PSP-StT)
(1) PSP-StT se uporablja kot obvezna razlaga gradnje na zemljiščih, navedenih v prvi točki 4. člena PSP-StT v skladu z določili 36. člena osnovenga Od_PUP (v anvezavi z 11. členom Od-PUP-spr).
(2) Za arhitekturno-tehnične rešitve v PSP-StT opredeljeno območje podlega zahtevam, izhajajočim iz PUP št. 1 za matični okoliš Mežica ter zahtevkom, navedenim v točkah 6.–10. 4. PSP-StT.
12. člen
(vpogled)
(1) PSP-StT (v pisni in risni obliki) se hrani in je na vpogled dostopen javnosti v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
(2) Besedilo odloka PSP-StT je dostopno na spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si) v mapi »Katalog informacij javnega značaja«.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2012
Mežica, dne 4. aprila 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost