Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1060. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2011, stran 2220.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Metlika za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2011 obsega:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
|   |                      | brez centov|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Leto 2011|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 11.763.313|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  5.710.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.093.982|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.631.976|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   312.088|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   149.846|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |     72|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   616.557|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   525.644|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    5.812|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    5.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     148|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   79.576|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   99.357|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   99.357|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   99.357|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    7.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    7.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.946.318|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.550.332|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev |  4.395.996|
|   |prorač. EU                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 12.528.106|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.678.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   386.384|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   61.155|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.203.059|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   13.767|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   13.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  2.492.951|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   304.138|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  1.433.647|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   292.545|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   462.620|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.179.666|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  8.179.666|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   177.409|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   149.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |   28.287|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |  –764.793|
|   |(I. – II.)                 |      |
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   |  –753.699|
|   |7102) – (II. 403 – 404)          |      |
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti |      |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – |  1.539.508|
|   |(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    6.040|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    6.040|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    6.040|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    6.040|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  1.024.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.024.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.024.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   87.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   87.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   87.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   177.303|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   936.056|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   764.793|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   696.435|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|D.  |Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. |   159.893|
|   |2011 znaša                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2012
Metlika, dne 29. marca 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost