Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1058. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin, stran 2219.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-A, 108/09 ZPNačrt-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je župan Občine Litija dne 26. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05)
1. člen
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05) (Uradni list RS, št. 82/08) objavljen dne 14. 8. 2008 in Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05) objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/10 z dne 13. 8. 2010 se:
– tretji odstavek 1. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»Ocena stanja
Za predmetne spremembe in dopolnitve obstoječega lokacijskega načrta je investitor predložil pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev obstoječega odloka. Poglavitne spremembe, ki bodo predmet sprememb in dopolnitev LN se bodo nanašale na spremembo meje ureditvenega območja LN Grbin v skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10), spremembo parcelacijskega načrta, uveljavitev možnosti za prenos napajalnih cest v javno rabo in last Občine Litija, sprememba prometnega režima z izbrisom dela predvidenih notranjih enojnih pločnikov in ureditvijo cone umirjenega prometa, spremembo lokacije ekološkega otoka in določitvijo in vris lokacije za čistilno napravo, ter spremembo lokacije postavitve plinske postaje in na proučitev možnosti za postavitev enostavnih objektov na območju urejanja lokacijskega načrta Grbin.«
– spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»(roki za pripravo posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev LN:
– Objava druge spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave v Uradnem listu RS, marec 2012
– Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – izvajalec, avgust 2010
– Izvajalec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 dni od prejema vloge, september 2010
– Izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu smernic, marec 2012
– Župan predloži osnutek sprememb in dopolnitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Litija (odlok 1. branje – grafični in tekstualni del), ki potrdi datum javne razgrnitve in obravnave april 2012
– Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev LN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve, april, maj 2012
– Občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, april, maj 2012
– Izvajalec na podlagi sprejetih stališč pripravi predlog sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po sprejemu stališča, maj, junij 2012
– Občina posreduje predlog nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj, rok za mnenje 30 dni, junij 2012
– Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb in dopolnitev LN, izvajalec izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po pridobitvi mnenj, junij, julij 2012
– Župan predloži usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Litija (odlok 2. branje – grafični in tekstualni del, obrazložitve), ki sprejme spremembe in dopolnitve LN z odlokom, september 2012
– Pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih – 7 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Litija, september 2012
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS, september 2012.
Opredeljeni terminski plan sledi predvideni dinamiki priprave OPPN, kot ga je v osnutku ZPNačrt predstavil ministrstvo. Dopustna so odstopanja od terminskega plana, kolikor bodo potrebe po tem izkazovale objektivne okoliščine.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; objavi se tudi na spletni strani Občine Litija, posreduje pa se ga tudi na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Št. 350-3/2008
Litija, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti