Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1056. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2011, stran 2217.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.514.955
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.089.764
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       2.574.392
   700 davki na dohodek in dobiček        2.378.098
   703 davki na premoženje             110.585
   704 domači davki na blago in storitve      84.058
   706 drugi davki                  1.651
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)     515.372
   710 udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   216.197
   711 takse in pristojbine              735
   712 denarne kazni                 1.234
   713 prihodki od prodaje blaga in storitev       0
   714 drugi nedavčni prihodki           297.206
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        73.846
   720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 prihodki od prodaje zalog             0
   722 prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            73.846
73  PREJETE DONACIJE (730+731)              0
   730 prejete donacije iz domačih virov         0
   731 prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)           1.351.345
   740 transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            643.616
   741 prejeta sredstva iz državnega proračuna
   in iz sredstev EU                707.729
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.423.564
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     1.232.379
   400 plače in drugi izdatki zaposlenim      223.710
   401 prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     36.202
   402 izdatki za blago in storitve        917.497
   403 plačila domačih obresti           15.571
   409 rezerve                   39.399
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    1.321.087
   410 subvencije                 119.905
   411 transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 757.378
   412 transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    91.377
   413 drugi tekoči domači transferi        352.427
   414 tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          1.814.993
   420 nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.814.993
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          55.105
   430 investicijski transferi              0
   431 investicijski transferi           13.800
   432 investicijski transferi           41.305
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
   II.)                       91.391
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 prejeta vračila danih posojil           0
   751 prodaja kapitalskih deležev            0
   752 kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 dana posojila                   0
   441 povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
   442 poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in osebah javnega prava, ki
   imajo premoženje v svoji lasti            0
VI.  PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM.
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               135.000
50  ZADOLŽEVANJE
   500 domače zadolževanje             135.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              57.936
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 odplačila domačega dolga           57.936
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           168.455
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          77.064
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –91.391
-------------------------------------------------------------
   999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   splošni sklad za drugo              9.198
-------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2011 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-11/03
Kozje, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti