Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma, stran 2216.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na 12. seji dne 3. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma (Uradni list RS, št. 41/09) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico do sofinanciranja projektov imajo tudi društva, katerih dejavnost in naloge, določene v statutu društva, niso pretežno s področja turizma in promocije pomembnih turističnih produktov, vendar s prijavljenimi projekti izkazujejo aktivnosti s področja turizma.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pravilnika se iz občinskega proračuna sofinancirajo programi in projekti društev z naslednjimi vsebinami:
– promocijska in trženjska dejavnost;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter akcije spodbujanja trajnostnega razvoja turizma.«
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov. Enega člana določi Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Idrija, enega Služba za gospodarske dejavnosti občinske uprave Občine Idrija in enega Turistično informacijski center Idrija.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje vlog;
– pregled prispelih prijav na javni razpis iz 6. člena tega pravilnika;
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika;
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika.«
4. člen
Četrti in peti odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Merila za vrednotenje programov:
+------------------------------------------+--------------------+
|Elementi za vrednotenje:         | Maksimalno število |
|                     |    točk    |
+------------------------------------------+--------------------+
|1. Poročilo o delu preteklega leta    |     5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|2. Opravljene vse formalnosti v zvezi z  |     5     |
|delovanjem društva            |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|3. Število članov društva         |     5     |
+------------------------------------------+--------------------+
Merila za vrednotenje projektov:
+------------------------------------------+--------------------+
|Elementi za vrednotenje:         | Maksimalno število |
|                     |    točk    |
+------------------------------------------+--------------------+
|1. Aktivnosti na področju ohranjanja   |     20     |
|kulturne in naravne dediščine ter akcije |          |
|spodbujanja trajnostnega razvoja turizma |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|2. Promocijska, informativna in trženjska |     20     |
|dejavnost                 |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|3. Organizacija in izvajanje prireditev  |     20     |
+------------------------------------------+--------------------+
|4. Sodelovanje pri turističnih projektih, |     10     |
|ki jih vodi občina            |          |
+------------------------------------------+--------------------+
«
5. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Prepozno oddane vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrže.
Vlagatelje, katerih vloge na javni razpis niso popolne, se v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.«
Peti odstavek se črta.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o izbiri in sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Idrija izda vodja Službe za gospodarske dejavnosti občinske uprave Občine Idrija.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-7/2008
Idrija, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost