Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1054. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji«, stran 2215.

Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 3. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji«
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji« (v nadaljevanju: projekt).
S tem sklepom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner tega projekta je Občina Idrija. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki bo izbrana na javnem razpisu v skladu z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP).
2. člen
(predmet)
Predmet tega odloka je izgradnja garažne hiše s spremljajočo poslovno dejavnostjo na območju »Barbare«. Objekt obsega poslovno garažni objekt (v nadaljevanju: objekt) tlorisne velikosti cca 52 x 52 m in višine P+2. Streha objekta je ravna površina, ki služi na zgornjem nivoju javnim parkiriščem. Zgornje parkirišče z naravnim robom služi kot razgledišče z urejeno parkovno zasnovo in opremo (klopi, nadstrešnice, koši za smeti). Parkirišča na zgornjem platoju so povezana z mestnim jedrom po Ulici Carla Jakoba in preko obstoječega stopnišča, s poslovno-garažnim objektom bodo povezana preko javnega stopnišča in dveh dvigal, zunanje stopnišče pa bo vodilo do avtobusne postaje in pošte ter do Prešernove ulice.
3. člen
(javni interes)
Občinski svet Občine Idrija ugotavlja, da v Občini Idrija skladno s trinajsto alinejo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) obstaja javni interes za sklenitev pogodbenega javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta.
Projekt se izvaja v okviru revitalizacije degradirane in opuščene industrijske površine »Barbare«, z namenom gradnje objekta, da se uredi nova avtobusna postaja, večje število javnih parkirnih mest za potrebe mesta ter da se vzpostavi povezava z mestnim jedrom Idrije in zelenim sistemom naselja do območja Mejce in Krajinskega parka Zgornja Idrijca.
4. člen
(izvedba projekta in načrt financiranja)
Za realizacijo projekta bo javni partner namenil:
– celoto ali del naslednjih zemljišč: parcelne št. 1084, 1085, 2685, 1077, 1075, 1076/2 in 2686/1, vse k.o. Idrija – mesto; vsa navedena zemljišča so v lasti javnega partnerja;
– znesek v višini največ 300.000,00 EUR, ki bo namenjen kritju javnega dela projekta, z namenom, da se doseže sorazmerni delež kakor je naveden v četrtem odstavku tega člena;
– del stroška za izdelavo investicijske dokumentacije.
Javni partner bo na podlagi izvedenega javnega razpisa izbranemu zasebnemu partnerju podelil stavbno pravico na zemljišču iz prejšnjega odstavka tega člena, in sicer v obsegu in za obdobje, ki bo določeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Na podlagi pridobljene stavbne pravice bo zasebni partner pridobil gradbeno dovoljenje za zgraditev objekta.
Po zaključeni gradnji in uspešnem prevzemu objekta bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na objektu. Delitev etažne lastnine bo podrobno določena v postopku izbire zasebnega partnerja.
Javni partner zagotovi zemljišče in del zneska za izgradnjo objekta, zasebni partner pa zagotovi financiranje izgradnje objekta. Zasebni partner dobi namesto nadomestila za povečanje tržne vrednosti zemljišča v last sorazmeren delež objekta, kar zajema tako zemljišče, ki bo namenjeno gradnji zasebnega dela projekta, kot tudi del izgrajenega objekta, ki bo opredeljen kot zasebni del projekta. Sorazmeren delež objekta ostane v lasti javnega partnerja, in sicer dve etaži objekta (parkirišča na strehi objekta in parkirišča v zgornji etaži ter prostor v pritličju, namenjen javnim sanitarijam) kot javni del projekta. V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, kolikor bi se to izkazalo kot bolj gospodarno.
Razdelitev projekta na javni in zasebni del ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta, določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja.
Skladno z razdelitvijo projekta na javni in zasebni del bosta partnerja vsak v svojem delu prevzela tveganje upravljanja in vzdrževanja zgrajenega objekta.
Javni partner bo javni razpis oblikoval na način, da bo lahko za določeno obdobje prepustil posamezen del javnega dela objekta zasebnemu partnerju v ekonomsko izkoriščanje, pod pogojem, da bo navedeno neobhodno potrebno za realizacijo projekta in bo skladno z načelom gospodarnosti z vidika javnega partnerja tudi upravičeno.
5. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na razporeditev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki pogodbenega, javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva.
Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede skladno z določbami ZJZP, ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami; v nadaljevanju: ZJN). Uporabi se postopek konkurenčnega dialoga.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU.
6. člen
(faze postopka izbire zasebnega partnerja)
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva;
– priprava razpisne dokumentacije;
– objava javnega razpisa;
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam;
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
– priprava poročila strokovne komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb;
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner)
V postopku izbire zasebnega partnerja mora javni partner preveriti, ali je zasebni partner sposoben prevzeti vlogo in naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Javni partner pri tem preverja ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost kandidata.
Kandidati morajo izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev ali zaprto finančno konstrukcijo za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.
8. člen
(merila za presojo ponudb kandidatov)
Merila za izbor zasebnega partnerja morajo biti določena v skladu z ZJN in ZJZP, torej jasno in transparentno ter na način, ki bo omogočil izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Javni partner mora merila za izbor zasebnega partnerja oblikovati tako, da bodo višje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo ponudili večje število parkirnih mest, uvrščenih v javni del projekta in večjo površino prostorov, uvrščenih v javni del projekta.
9. člen
(komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, oceno prispelih vlog ter za pripravo poročila o izboru zasebnega partnerja imenuje župan strokovno komisijo. Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih je eden imenovan kot predsednik strokovne komisije. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti ustrezna znanja ali izkušnje, ki omogočajo kvalitetno pripravo in izvedbo javnega razpisa ter kompetentno in strokovno oceno prispelih vlog.
Člani strokovne komisije morajo ob imenovanju in ves čas dela v strokovni komisiji izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s pisno izjavo.
Odločitve sprejemajo člani strokovne komisije soglasno.
Poročilo o izboru zasebnega partnerja je podlaga za pripravo akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
10. člen
(nastanek in prenehanje javno-zasebnega partnerstva)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
11. člen
(razmerje med javnim in zasebnim partnerjem)
Obveznosti javnega partnerja so predvsem:
– izvedba postopka izbire zasebnega partnerja;
– izvedba postopka javnega razpisa;
– podelitev stavbne pravice na zemljišču, skladno s tem odlokom;
– namesto plačila izročitev sorazmernega dela objekta in pripadajočega dela skupnih prostorov v last zasebnemu partnerju;
– druge obveznosti, dogovorjene v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Obveznosti zasebnega partnerja so predvsem:
– zgraditi javni in zasebni del objekta v skladu s pridobljenimi upravnimi dovoljenji in po dogovorjenem terminskem planu;
– v celoti zagotoviti sredstva za financiranje izgradnje objekta od faze načrtovanja do faze pridobitve uporabnega dovoljenja;
– po zaključku gradnje namesto plačila prevzeti v last določen sorazmeren del objekta.
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se podrobneje uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena tako, da vsak izmed partnerjev prevzame tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti predvsem tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje gradnje in tveganja, ki izvirajo iz gradnje. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu zagotoviti učinkovito zavarovanje javnega interesa.
12. člen
(pooblastilo za izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se s tem odlokom pooblasti župana.
13. člen
(ocena projekta)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi oceno projekta, s katero se ugotavlja, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile izpolnjene obveznosti partnerjev, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
14. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 439-0001/2012
Idrija, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost