Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1053. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 2205.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec pri OŠ Dobrova in Vrtec pri OŠ Polhov Gradec (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtce ter pravila v zvezi s plačevanjem programa vzgoje in varstva, v katerega je otrok vključen.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti do treh let in
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednji program:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
5. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto. Enoten vpis novincev v vrtec med vrtci uskladi organ Občine Dobrova - Polhov Gradec, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojen organ). Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
6. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec in v lokalnem časopisu.
7. člen
Starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Vlogi morajo biti priložena zahtevana dokazila. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). Vloge dobijo vlagatelji v upravi posameznega vrtca, v enotah vrtca, na spletnih straneh vrtca in Občine Dobrova - Polhov Gradec.
8. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire), in v ta vrtec odda vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec (v nadaljevanju: vrtec druge izbire) in tretji vrtec (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire), v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire oziroma druge izbire.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec (v nadaljevanju: vrtec četrte izbire), če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, niti v vrtec druge izbire in niti v vrtec tretje izbire.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
9. člen
Vrtec mora v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis, ki jo vlagatelj vloži med šolskim letom po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec pisno obvesti vlagatelja o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge za vpis na komisiji za sprejem otrok.
10. člen
Vrtec mora Ministrstvu za šolstvo in šport posredovati informacije o številu prostih mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program. Ministrstvo za šolstvo in šport informacije redno objavlja na svoji spletni strani v aplikaciji »prosta mesta in ceniki PŠV«.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, potrdi ob izpolnitvi pogojev sprejem otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
12. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
13. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest. Med šolskim letom pa v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalne liste in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec praviloma s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
14. člen
Uvajanje otrok v vrtec se prične z dnem uradnega vpisa.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
15. člen
Komisijo za sprejem otrok se imenuje za Vrtec pri OŠ Dobrova in posebej za Vrtec pri OŠ Polhov Gradec.
16. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– dva predstavnika delavcev vrtca in njegova namestnika, ki ju določi ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga svet staršev zavoda,
– en predstavnik ustanovitelja in njegov namestnik, ki ju predlaga župan in je praviloma javni uslužbenec občine,
– en predstavnik patronažne službe in njegov namestnik.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Mandat predstavnika delavcev je vezan na zaposlitev v osnovni šoli.
Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na zaposlitev v občinski upravi Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali član komisije.
17. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, ki ga sestavi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, predvsem pa se v zapisnik vpiše naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. septembrom tekočega koledarskega leta ali na dan oblikovanja novega oddelka, skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …),
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika ustanovitelju.
18. člen
Komisija se mora sestati v 10 delovnih dneh po zaključku vpisa. Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in zapisnikar. Seja je sklepčna, če so navzoči vsaj trije člani.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in drugi delavci vrtca na predlog člana komisije ali ravnatelja, vendar brez pravice glasovanja.
19. člen
Komisija obravnava vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
20. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami v skladu z odločbo pristojnega organa in otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
21. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh številk.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
22. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterija. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
23. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
24. člen
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, se v informacijskem sistemu, čakalne sezname vrtcev, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok združi v centralni čakalni seznam (ločeno za I. starostno obdobje in II. starostno obdobje). Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, ki so ga določile komisije za sprejem otrok v posameznih vrtcih.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh številk.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh javnih vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
25. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno izmed izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire ali vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec (vrtec četrte izbire), glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec, ki pozove starše otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, pridobi vlogo iz vrtca, pri katerem je bila prvotno vložena, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi ob vpisu otroka.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dneh od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če tega ne storijo, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na centralni čakalni seznam, ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec.
26. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec in sicer v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam.
27. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
28. člen
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v 14 dneh pred želenim datumom izpisa.
29. člen
V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši postane nična.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
30. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+----------+------------------------------------+--------+
|Zap. | Kriterij |                  |Število |
|Št.  |     |                  |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|1   |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |Otrok in starši imajo stalno    |  80  |
|   |     |prebivališče na območju Občine   |    |
|   |     |Dobrova - Polhov Gradec       |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |Otrok v enostarševski družini ima  |  80  |
|   |     |skupaj z enim staršem stalno    |    |
|   |     |prebivališče na območju Občine   |    |
|   |     |Dobrova - Polhov Gradec       |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  c   |Otrok in eden od staršev, s katerim |  50  |
|   |     |otrok živi, imata stalno      |    |
|   |     |prebivališče na območju Občine   |    |
|   |     |Dobrova - Polhov Gradec       |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  d   |Otrok, katerega eden od staršev je |  50  |
|   |     |tujec, ki nima stalnega prebivališča|    |
|   |     |v Republiki Sloveniji in ima začasno|    |
|   |     |prebivališče na območju Občine   |    |
|   |     |Dobrova - Polhov Gradec in je    |    |
|   |     |zavezanec za dohodnino v Republiki |    |
|   |     |Sloveniji, drugi od staršev pa ima |    |
|   |     |skupaj z otrokom stalno prebivališče|    |
|   |     |na območju Občine Dobrova - Polhov |    |
|   |     |Gradec               |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  e   |Otrok staršev tujcev, katerega   |  30  |
|   |     |nobeden od staršev nima stalnega  |    |
|   |     |prebivališča v Republiki Sloveniji |    |
|   |     |in je vsaj eden od staršev zavezanec|    |
|   |     |za dohodnino v Republiki Sloveniji, |    |
|   |     |ki ima skupaj z otrokom začasno   |    |
|   |     |prebivališče na območju Občine   |    |
|   |     |Dobrova - Polhov Gradec       |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  f   |Otrok, katerega eden od staršev je |  30  |
|   |     |tujec, ki nima stalnega prebivališča|    |
|   |     |v Republiki Sloveniji in ima skupaj |    |
|   |     |z otrokom začasno prebivališče na  |    |
|   |     |območju Občine Dobrova - Polhov   |    |
|   |     |Gradec in je zavezanec za dohodnino |    |
|   |     |v Republiki Sloveniji, drugi od   |    |
|   |     |staršev pa nima stalnega      |    |
|   |     |prebivališča v Občini Dobrova -   |    |
|   |     |Polhov Gradec            |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|2   |Stalnost bivanja v Občini Dobrova - Polhov   |    |
|   |Gradec (upošteva se ena izmed variant):    |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |Oba starša oziroma starš v     |  50  |
|   |     |enostarševski družini imajo/ima na |    |
|   |     |območju Občine Dobrova - Polhov   |    |
|   |     |Gradec stalno prebivališče, tujec pa|    |
|   |     |začasno prebivališče neprekinjeno  |    |
|   |     |najmanj od 1. 1. predhodnega leta  |    |
|   |     |pred javnim vpisom novincev     |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |Eden od staršev ima na območju   |  25  |
|   |     |Občine Dobrova - polhov Gradec   |    |
|   |     |stalno prebivališče, tujec pa    |    |
|   |     |začasno prebivališče neprekinjeno  |    |
|   |     |najmanj od 1. 1. predhodnega leta  |    |
|   |     |pred javnim vpisom novincev, drugi |    |
|   |     |od staršev pa manj         |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|3   |Otrok, katerega stalno prebivališče je v    |  15  |
|   |šolskem okolišu ustrezne enote vrtca. Če v   |    |
|   |šolskem okolišu ni ustrezne enote vrtca, velja |    |
|   |enako, če straši prosijo za vpis v najbližjem |    |
|   |šolskem okolišu, kjer je ustrezna enota.    |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|4   | Zaposlenost staršev (upošteva se ena izmed  |    |
|   |          variant):          |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |Zaposlena sta oba starša ali starš |  30  |
|   |     |enoroditeljske družine       |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |Zaposlen je en starš, drugi ima   |  20  |
|   |     |status študenta, dijaka ali kmeta  |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  c   |Oba starša imata status študenta,  |  20  |
|   |     |dijaka ali kmeta          |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  d   |Zaposlen je en starš, drugi je   |  10  |
|   |     |nezaposlen             |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  e   |Samo eden od staršev ima status   |  10  |
|   |     |študenta, dijaka ali kmeta, drugi je|    |
|   |     |nezaposlen             |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  f   |Oba starša sta nezaposlena     |  0  |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|5   |Število otrok vključenih v vrtec (upošteva se |    |
|   |ena izmed variant):              |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |Družina že ima v isti vrtec     |  9  |
|   |     |vključenega katerega otroka in bo v |    |
|   |     |vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko  |    |
|   |     |leto                |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |Istočasen sprejem dveh ali več otrok|  9  |
|   |     |iz družine v isti vrtec       |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|6   |Družina s predšolskimi vzdrževanimi otroci   |    |
|   |(upošteva se ena izmed variant):        |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |3 otroci ali več          |  3  |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |2 otroka              |  2  |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  c   |1 otrok               |  1  |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|7   |Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1. 9. |    |
|   |tekočega koledarskega leta oziroma na dan   |    |
|   |oblikovanja oddelka med šolskim letom dopolnil |    |
|   |starost (upošteva se ena izmed variant)    |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  a   |tri leta (oz. tri leta bo dopolnil |  12  |
|   |     |do konca koledarskega leta) in več |    |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  b   |dve leti in več           |  10  |
|   +----------+------------------------------------+--------+
|   |  c   |enajst mesecev in več        |  7  |
+------+-----------------------------------------------+--------+
|8   |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu   |  15  |
|   |uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med |    |
|   |šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v |    |
|   |vrtcu                     |    |
+------+-----------------------------------------------+--------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznana ali pogrešan ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative, komisija prerazporedi otroke v vrtec po krajevnem domicilu/stalno prebivališče.
Kolikor komisija ugotovi, da je na razpolago še dovolj prostih mest, sprejme v vrtec tudi otroke, ki nimajo naslova stalnega prebivališča v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
31. člen
Če starši prestavijo sprejem otroka iz zdravstvenih razlogov, otrok ostane vpisan na prednostnem seznamu.
32. člen
Če na čakalni listi ni otroka, ki bi v roku 30 dni od dneva, ko so nastale okoliščine, ki omogočajo sprejem novega otroka v posamezen program vzgoje in varstva, a je pa po izteku roka za javni razpisa bila vložena vloga in otrok takoj izpolnjuje pogoje za vpis v ta program vzgoje in varstva, se vključi otroka v program slednjega otroka.
V. IZPIS IN PRERAZPOREDITVE OTROK
33. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo osebno oddajo na upravi vrtca ali pošljejo po pošti najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom. Izpis otroka iz vrtca se realizira s 1. dnem v mesecu. Starši morajo pred realizacijo izpisa poravnati vse obveznosti do vrtca.
Izpis za nazaj ni mogoč.
34. člen
Izpisan otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti.
Če starši v 15-dnevnem roku ne sporočijo odsotnost otroka, jih vrtec pozove v 8 dneh in kolikor ni odgovora, se otroka izpiše iz vrtca in starši pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec nimajo prednosti.
35. člen
Med trajanjem šolskega leta otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz zavoda.
36. člen
Med šolskim letom posluje vrtec za vsakega otroka, ki se prijavi v vrtcu Dobrova in Polhov Gradec in 20 % otrok v vrtcu Brezje in Šentjošt.
37. člen
Vrtec Brezje in Šentjošt se zapreta meseca julija in avgusta, v predprazničnih dnevih, v času šolskih počitnic oziroma po šolskem koledarju in zaradi izjemnih okoliščin – razen če ni prisotnih 20 % otrok.
VI. PLAČILO PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE
38. člen
Osnova za plačilo programa predšolske vzgoje je cena programa, v katerega je vključen otrok.
Cene programov v vrtcih predlaga vrtec skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. S sklepom jih sprejme Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec.
39. člen
Cena programa vzgoje in varstva otrok obsega:
– stroške vzgoje
– stroške varstva
– stroške prehrane otroka.
Cena programov ne sme vsebovati sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije.
40. člen
Plačilo staršev za program, ki ga otrok obiskuje, se določi v skladu z veljavnim pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in veljavnim sklepom o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
41. člen
Mesečno plačilo programa, v katerega je vključen otrok, plačujejo starši po položnici, v navedenem roku, za pretekli mesec.
Vrtec staršem pri izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, če starši pravočasno opravičijo odsotnost otroka.
V primeru zamude pri plačilu, vrtec lahko zaračunava zakonite zamudne obresti.
Staršem, ki imajo neporavnane obveznosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
42. člen
Za prvi dan odsotnosti se oskrbnina ne zniža, razen v primeru, da straši oziroma skrbniki javijo odsotnost otroka vzgojiteljici najkasneje en dan pred odsotnostjo do 8. ure zjutraj.
43. člen
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva več kot 15 minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki se določi v višini bruto ure vzgojiteljice oziroma osebe, ki otroka varuje, povečane za 50 % za vsako začetno uro.
VII. REZERVACIJA MESTA V VRTCU
44. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. Septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca,
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja samo za najstarejšega otroka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.
46. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/10).
47. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2012-1
Dobrova, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost