Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1041. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropskem središču Maribor, stran 2181.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS) in 16. členom Statuta Alma Mater Europaea – ESM je Upravni odbor na 14. redni seji dne 4. 8. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropskem središču Maribor
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropskem središču Maribor (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Alma Mater Europaea – Evropsko središče Maribor (v nadaljevanju: ESM) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda ESM.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak ESM.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07).
4. člen
ESM podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program).
5. člen
Diploma vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva,
– datum diplomiranja,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – Evropsko središče Maribor, na katerem je študij potekal,
– pridobljen naziv.
V spodnjem delu ima diploma zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat ESM ter podpis predsednika ESM.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
Natančnejša vsebina diplomske listine je razvidna iz vzorcev za univerzitetno in visokošolsko strokovno diplomo v prilogi.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja ESM, izda ESM kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom ESM, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis predsednika ESM.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda ESM so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
8. člen
O izdanih diplomah in potrdilih ESM vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
9. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede ESM skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
10. člen
ESM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi ESM, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom ESM, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome predsednik ESM podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat ESM.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora ESM
Smiljan Perovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti