Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1038. Sklep o dopolnitvah Sklepa o sistemu jamstva za vloge, stran 2178.

Na podlagi 312. člena v povezavi s 317.c členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1. člen
V Sklepu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 97/10) se za 10. členom dodata nova člena 10.a in 10.b, ki se glasita:
»10.a člen
(Naloge banke prevzemnice)
(1) Banka prevzemnica z dnem začetka stečajnega postopka prevzame naloge informiranja vlagateljev glede postopkov in pogojev izplačila zajamčenih vlog, v skladu z določbami ZBan-1 in določbami tega sklepa.
(2) Banka prevzemnica najkasneje v dveh delovnih dneh od začetka stečajnega postopka nad banko v stečaju zagotovi ustrezne kadrovske kapacitete rednih in izrednih zmogljivosti za tekoče izplačevanje zajamčenih vlog in delovanje vseh poslovalnic, z aktiviranjem postopkov pripravljenosti iz točke a) tretjega odstavka 10.b člena tega sklepa.
(3) Banka prevzemnica najkasneje v treh delovnih dneh od začetka stečajnega postopka nad banko zagotovi nemoteno delovanje komunikacijske in IT podpore, z aktiviranjem postopkov pripravljenosti iz točke b) tretjega odstavka 10.b člena tega sklepa.
(4) Banka prevzemnica sodeluje z banko v stečaju pri pripravi zapisnika iz prvega odstavka 326. člena ZBan-1 in opravi logične kontrole v smislu celovitosti oziroma vključitve vseh obveznih sestavin med podatke o vlogah in zajamčenih vlogah, ki jih banka prevzemnica predloži Banki Slovenije.
(5) Banka prevzemnica najkasneje tretji delovni dan po prejemu potrjenega zapisnika iz drugega odstavka 326. člena ZBan-1 vsakemu imetniku zajamčene vloge pošlje obvestilo o stanju njegovih zajamčenih vlog, v katerem navede najmanj naslednje:
– specifikacijo vlog,
– izračun zajamčene vloge,
– podrobne informacije glede postopka izplačila,
– podrobne informacije glede lastnosti vpogledne vloge,
– podrobne informacije glede vlog pri banki, ki štejejo med zajamčene in presegajo znesek 100.000 evrov, in bodo v skladu z določbami ZBan-1 prijavljene med terjatve v stečajnem postopku,
– kontakte ter delovni čas poslovalnic in drugih organizacijskih enot, ki sodelujejo v postopku izplačila,
– informacije o obveznosti najave večjih gotovinskih dvigov,
– naslov za sporočanje morebitnih reklamacij.
(6) Banka prevzemnica začne izvajati izplačila zajamčenih vlog po potrjenem zapisniku, ki ga prejme od Banke Slovenije, takoj ko je to mogoče, najkasneje pa dvajseti delovni dan od dneva začetka stečajnega postopka nad banko. O dnevu začetka izplačil se banka prevzemnica predhodno dogovori z Banko Slovenije.
(7) Banka prevzemnica ugotavlja oziroma potrjuje identiteto vlagatelja zajamčene vloge oziroma njegovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenih oseb na podlagi veljavnega osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica) ali na drug način, ki omogoča ustrezno identifikacijo.
(8) Banka prevzemnica tekoče evidentira podatke o prejemnikih zajamčenih vlog in načinu izplačila ter omogoča sledljivost aktivnosti vseh zaposlenih, ki sodelujejo v postopku izplačila zajamčenih vlog.
(9) V primeru nepopolnih identifikacijskih podatkov ali drugih ovir za izplačilo posamezne zajamčene vloge (na primer nepotrjena identiteta vlagatelja zajamčene vloge, nestrinjanje vlagatelja z višino zajamčene vloge), banka prevzemnica ne izplača zajamčene vloge, temveč o primeru konec delovnega dne obvesti Banko Slovenije.
(10) V primeru neizplačane zajamčene vloge zaradi neaktivnosti vlagatelja, kot je določeno v sedmem odstavku 326. člena ZBan-1, banka prevzemnica odpre posebno vpogledno vlogo v imenu in za račun vlagatelja zajamčene vloge z dobroimetjem v višini zajamčene vloge, z naslednjimi lastnostmi:
– obrestna mera je enaka obrestni meri za vpogledna (a vista) sredstva banke prevzemnice,
– sredstva se vodijo v EUR,
– zaračunavajo se stroški vodenja računa v skladu s tarifo banke prevzemnice,
– račun onemogoča poslovanje, mogoč je samo enkraten dvig sredstev in ukinitev računa, razen v primeru preoblikovanja v običajen transakcijski račun,
– račun nima limita in ne omogoča nedovoljenega negativnega stanja,
– račun nima lastnosti transakcijskega računa in se ne poroča v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ter o tem nemudoma obvesti vlagatelja.
(11) Banka prevzemnica redno, z dnevnim poročilom in, ob koncu izplačila zajamčenih vlog s končnim poročilom, poroča Banki Slovenije o:
– opravljenih izplačilih zajamčenih vlog s pregledom izplačanih zneskov in številom vlagateljev,
– specifikaciji načina izplačila zajamčenih vlog, če je več načinov izplačil (v gotovini, prenos na račune pri drugih bankah, prenos na račun pri banki prevzemnici, drugi načini),
– stroških, ki so nastali v zvezi z izplačili zajamčenih vlog,
– številu prejetih, posredovanih in rešenih pritožb vlagateljev.
(12) Banka prevzemnica posle v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog knjigovodsko vodi kot posle po pooblastilu, in sicer v obdobju od dneva začetka izplačevanja zajamčenih vlog do poteka 2 mesecev od dneva začetka izplačevanja zajamčenih vlog; po poteku tega roka posle v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog vodi kot siceršnje lastne posle vpoglednih vlog za vlagatelje pri njej.
(13) Banka prevzemnica vso dokumentacijo v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog hrani na način, ki ga veljavni predpisi določajo za hrambo zaupnih gradiv, v elektronski ali pisni obliki, in sicer do poteka 2 mesecev od dneva začetka izplačevanja zajamčenih vlog.
(14) Banka po poteku roka iz prejšnjega odstavka najkasneje v tridesetih dneh preda vso dokumentacijo Banki Slovenije.
10.b člen
(Pripravljenost potencialnih bank prevzemnic)
(1) Za zagotovitev pripravljenosti za opravljanje nalog banke prevzemnice v skladu z določbami ZBan-1 in tega sklepa ter za zagotovitev izvajanja nalog Banke Slovenije glede rednega preverjanja mehanizma delovanja sistema jamstva za vloge določi Banka Slovenije banke, ki se vnaprej kadrovsko, organizacijsko in tehnično pripravijo na izvedbo nalog banke prevzemnice v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog v skladu z določbami ZBan-1 in določbami tega sklepa (v nadaljevanju: potencialne banke prevzemnice), ter s tem omogoči nadzor nad delovanjem sistema jamstva za vloge.
(2) Banka Slovenije določi potencialne banke prevzemnice iz prvega odstavka tega člena in pri tem upošteva zlasti naslednje kriterije:
a) lokacijo banke ter število in razpršenost njenih organizacijskih enot ter organizacijsko usposobljenost na ravni podružnic, poslovalnic oziroma drugih organizacijskih enot, kjer banka opravlja običajne bančne posle s svojimi strankami,
b) kadrovsko razpoložljivost in strokovno usposobljenost kadrov za delo v rednem in izrednem delovnem času,
c) tehnično usposobljenost na ravni IT programske in strojne opreme banke,
d) oceno, da bo banka sposobna, glede na različen obseg izplačil, tekoče, pravilno in nemoteno izvajati postopek izplačila zajamčenih vlog v rokih in na način, kot to določata ZBan-1 in ta sklep.
Banka Slovenije preverja izpolnjevanje kriterijev o določitvi potencialnih bank prevzemnic najmanj vsaki dve leti.
(3) Potencialna banka prevzemnica mora zagotoviti:
a) kadrovsko in organizacijsko pripravljenost z:
i) ustreznimi kadrovskimi kapacitetami rednih in izrednih zmogljivosti za tekoče izplačevanje zajamčenih vlog;
ii) strokovno usposobljenostjo in znanji kadrov, ki bodo sodelovali pri postopku izplačila zajamčenih vlog, in sicer:
– za vzpostavitev tehnične infrastrukture,
– za informiranje strank o postopku izplačila zajamčenih vlog, o višini izračunane zajamčene vloge, o pravicah in obveznostih vlagateljev na bančnem okencu oziroma v organizacijskih enotah banke, po telefonu in preko spletnih strani ter elektronske pošte,
– za izvajanje izplačil zajamčenih vloge, vključno s poročanjem Banki Slovenije, arhiviranjem dokumentacije ter drugimi nalogami v zvezi s tem,
– za reševanje problematičnih in posebnih primerov (posebej tistih iz devetega odstavka 10.a člena tega sklepa); in
iii) delovanjem večine poslovalnic, podružnic in drugih organizacijskih enot, ki bi v skladu z načrtom kadrovske in organizacijske usposobljenosti banke sodelovale pri postopku izplačila zajamčenih vlog, v rednem oziroma izrednem delovnem času, vsak delovni dan, vključno s soboto, najmanj od 9.00 do 19.00 ure v času najmanj 14 dni od dneva začetka izplačila zajamčenih vlog, po tem času pa vsak delovni dan do izteka 2 mesecev od dneva začetka izplačila zajamčenih vlog v običajnem delovnem času poslovalnice, podružnice ali OE potencialne banke prevzemnice.
b) tehnično usposobljenost s:
i) komunikacijsko infrastrukturo za informiranje vseh zainteresiranih vlagateljev glede izplačila zajamčenih vlog in informiranje vlagateljev v sodelovanju z Banko Slovenije;
ii) IT programsko in strojno opremo, ki omogoča ločeno organizacijo izvedbe izplačila sredstev vlog od opravljanja rednih bančnih poslov in podpira najmanj:
– tekoče pridobivanje, zapis, izmenjavo, osveževanje in posredovanje informacij o posameznih zajamčenih in posameznih izplačanih vlogah in posameznih prejemnikih zajamčenih vlog v realnem času, znotraj bančne mreže organizacijskih enot, pri čemer mora biti omogočen dostop do teh podatkov tudi Banki Slovenije,
– poročanje Banki Slovenije o opravljenih izplačilih (dnevni in zaključni kumulativni pregled po zneskih in številu vlagateljev), ter če je več načinov izplačil, specifikacija načina izplačila (v gotovini, prenos na račune pri drugih bankah, na račun pri banki prevzemnici, drugi načini) ter o neizplačanih zajamčenih vlogah in razlogih zanje.
(4) Potencialna banka prevzemnica in Banka Slovenije s pogodbo podrobneje uredita vsebino pripravljenosti iz tretjega odstavka tega člena, izvedbo nalog banke prevzemnice in druga vprašanja, povezana s postopkom izplačila zajamčenih vlog, vključno z oceno stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti. Če potencialna banka prevzemnica ne predloži ocene stroškov, lahko Banka Slovenije stroške oceni sama.
(5) Stroški v zvezi z aktivnostmi, ki jih potencialna banka prevzemnica izvaja pred imenovanjem za banko prevzemnico, ne štejejo za dejanske stroške, povezane z izplačilom zajamčenih vlog, do povračila katerih je banka prevzemnica upravičena po drugem odstavku 321. člena ZBan-1.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je vsaka potencialna banka prevzemnica upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti na opravljanje naloge banke prevzemnice.
(7) Potencialna banka prevzemnica predloži Banki Slovenije obračun dejanskih stroškov iz šestega odstavka tega člena.
(8) Banka Slovenije posebej preverja in potrjuje višino in vrsto dejanskih stroškov v primeru, če:
a) odstopajo za več kot 10 odstotkov od ocene stroškov iz četrtega odstavka tega člena, ali
b) obstaja dvom, da so stroški na podlagi obračuna potencialne banke prevzemnice nastali neposredno zaradi oziroma v povezavi z vzpostavitvijo oziroma vzdrževanjem pripravljenosti potencialne banke prevzemnice v skladu s tem sklepom.
(9) Banka Slovenije delno ali v celoti zavrne povrnitev stroškov potencialni banki prevzemnici, če se po predloženi dodatni specifikaciji stroškov in obrazložitvi potencialne banke prevzemnice ugotovi, da so bili stroški neupravičeni, niso nastali ali niso bili povezani z vzpostavitvijo oziroma kasnejšim vzdrževanjem pripravljenosti v skladu s tem sklepom.
(10) Banke, ki so članice sistema jamstva za vloge v RS v skladu z določbami ZBan-1 in tega sklepa, so v okviru odgovornosti za delovanje sistema jamstva za vloge v RS dolžne potencialni banki prevzemnici povrniti dejanske stroške, ki so nastali z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti potencialne banke prevzemnice.
(11) Banka Slovenije po prejemu obračuna iz sedmega odstavka tega člena oziroma po potrditvi v skladu z osmim in devetim odstavkom tega člena razdeli znesek dejanskih stroškov potencialne banke prevzemnice med vse banke, ki so članice sistema jamstva za vloge v RS, po enakih deležih in jim naloži plačilo na poravnalni račun Banke Slovenije najkasneje v roku 15 dni.
(12) Banka Slovenije plača potencialni banki prevzemnici dejanske stroške najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu plačil vseh bank.«
2. člen
Banke, ki jih Banka Slovenije določi za potencialne banke prevzemnice, se uskladijo z določbami tega sklepa najkasneje v roku šestih mesecev od dneva določitve.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. aprila 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost