Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

812. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 1757.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
(uvodna določba)
Ta pravilnik ureja:
– vrsto in višino denarnih prejemkov oseb, vključenih v aktivnosti v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti APZ),
– upravičenost do povračila stroškov zdravniškega pregleda in povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu v zvezi z vključitvijo v posamezne aktivnosti APZ,
– izbor zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ ter
– vključitev v aktivnosti APZ.
2. člen
(denarni prejemki in stroški)
Denarni prejemki in stroški so:
– dodatek za aktivnost,
– dodatek za prevoz,
– dodatek za stroške izobraževanja,
– povračila stroškov zdravniškega pregleda,
– povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu.
3. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost je denarni prejemek, ki je namenjen brezposelnim osebam v času vključitve v aktivnosti APZ, ki ne pomenijo zaposlitve. Dodatek za aktivnost ne pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v formalno izobraževanje.
(2) Dodatek za aktivnost deloma ali v celoti pokrije stroške udeležbe.
(3) Brezposelne osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki trajajo 100 ur ali več, so upravičene do dodatka za aktivnost za vsako uro dejanske prisotnosti. Višina dodatka za aktivnost se določi v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: katalog) iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ne more biti višja kot 3,00 eure na uro dejanske prisotnosti. Za uro dejanske prisotnosti šteje tudi pedagoška ura, kadar je tako določeno v katalogu.
(4) Dodatek za aktivnost se izplača upravičencu na podlagi dokazil mesečno za pretekli mesec.
4. člen
(dodatek za prevoz)
(1) Dodatek za prevoz pripada brezposelnim osebam, ki so vključene v aktivnosti APZ in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj prebivališča, ki je bližji kraju izvajanja.
(2) Dodatek za prevoz se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja v kilometrih kot najkrajša razdalja med dvema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije (TIS).
(3) Dodatek za prevoz znaša 0,13 euro za vsak kilometer.
(4) Dodatek za prevoz pripada osebi za vsak dan prisotnosti.
(5) Dodatek za prevoz se izplačuje upravičencu mesečno za pretekli mesec, višina izplačila dodatka pa je odvisna od dejanske prisotnosti osebe v preteklem mesecu.
5. člen
(dodatek za stroške izobraževanja)
(1) Dodatek za stroške izobraževanja pripada brezposelnim osebam, vključenim v programe formalnega izobraževanja in zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov izobraževanja.
(2) Višina dodatka za stroške izobraževanja znaša največ 10,00 eurov na dan dejanske prisotnosti in se za posamezno aktivnost določi v katalogu.
(3) Dodatek za stroške izobraževanja se izplača upravičencu na podlagi dokazil mesečno za pretekli mesec.
6. člen
(predhodni zdravniški pregled)
(1) Brezposelno osebo se lahko za potrebe vključitve v posamezno aktivnost APZ napoti na predhodni zdravniški pregled, če je tako določeno v katalogu.
(2) Strošek predhodnega zdravniškega pregleda iz prejšnjega odstavka se povrne v celoti.
7. člen
(zavarovanje za primer nesreče pri delu)
(1) Povračilo stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, kot povračilo stroškov zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Brezposelna oseba ne sme začeti opravljati dela ali pričeti z usposabljanjem, dokler ni vključena v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in dokler ne opravi predhodnega zdravniškega pregleda, kadar je predpisan.
(3) Stroški za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se povrnejo v celoti.
8. člen
(izplačila)
(1) Vsa izplačila na podlagi tega pravilnika se izplačujejo na transakcijski račun upravičencev.
(2) V primeru, da upravičenec nima transakcijskega računa, se izplačilo denarnih prejemkov in stroškov zadrži do pridobitve številke transakcijskega računa s strani upravičencev, vendar največ šest mesecev. Po izteku tega roka se plačilo ne izvede.
9. člen
(vključitev v aktivnost APZ, ki se izvaja izven Republike Slovenije)
(1) V aktivnost APZ, ki se izvaja izven Republike Slovenije, se lahko na podlagi zaposlitvenega načrta brezposelna oseba vključi v primeru, da izvajalec aktivnosti APZ zagotovi izvajanje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in zdravstvenem zavarovanju ali na lastno željo in odgovornost.
(2) Brezposelnim osebam pripada dodatek za aktivnost v višini, ki je določena v katalogu. Dodatek za prevoz se v primeru dnevnega prevoza določi v skladu s 5. členom tega pravilnika. V primeru, da oddaljenost presega 150 km v eno smer, se dodatek za prevoz povrne na podlagi predloženih dokazil o plačilu stroškov prevoza, vendar v maksimalni višini 500,00 eurov za vključitev v aktivnost.
(3) V primeru, da je brezposelna oseba upravičena do sredstev, ki omogočajo vključitev in izvajanje aktivnosti APZ iz drugih virov v celoti, ji dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz ne pripadata. V primeru, da sredstva, ki omogočajo vključitev in izvajanje aktivnosti APZ iz drugih virov, ne pokrijejo stroškov v celoti, je brezposelna oseba na podlagi vloge in priloženih dokazil upravičena do dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz v višini razlike med upravičenim zneskom dodatka za aktivnost za podobne aktivnosti APZ in dodatka za prevoz in sredstvi iz drugih virov.
10. člen
(prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena v času trajanja vključitve)
(1) Brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, so upravičeni do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika v času vključitve v aktivnost APZ ter za čas vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve.
(2) Brezposelne osebe, ki se vodijo v evidenci oseb, vključenih v programe APZ, lahko obdržijo pravice iz 2. člena tega pravilnika v skladu s pogodbo.
(3) Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ki je vključen v aktivnost APZ, je upravičen do dodatka za aktivnost in dodatka za izobraževanje po prijavi v evidenco brezposelnih oseb za obdobje do izteka pogodbe.
(4) Brezposelnim osebam, vključenim v aktivnost APZ, pripadajo denarni prejemki in stroški iz 2. člena tega pravilnika, če se v času trajanja pogodbe zaposlijo, za čas od ponovne prijave v evidenco brezposelnih oseb do izteka pogodbe.
11. člen
(katalog)
Višina denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika se določi v katalogu.
12. člen
(register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ)
(1) Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ (v nadaljnjem besedilu: register) se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako, da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki.
(2) Poziv za vpis v register se objavi na spletni strani izvajalca ukrepov APZ in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo poziva,
– programe z navedbo posameznih aktivnosti,
– kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje.
(3) Predlog za vpis v register se lahko vloži pri izvajalcu ukrepov APZ na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani izvajalca ukrepov APZ.
(4) Predlog za vpis v register vsebuje tudi informacijo o območju oziroma lokacijah izvajanja.
13. člen
(poziv registriranim zunanjim izvajalcem k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti)
Izvajalec ukrepov APZ posreduje poziv k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti tistim registriranim zunanjim izvajalcem, ki izvajajo program oziroma aktivnosti na področju, na katerem se bo program oziroma aktivnost predvidoma izvajala in ki zagotavljajo izvajanje najmanj v zahtevanem obsegu, v kolikor je to za izvajanje programa oziroma aktivnosti potrebno.
14. člen
(sklenitev pogodbe in izvedba aktivnosti)
(1) Pogodba se lahko sklene z enim ali več izvajalci, ki so predložili ponudbo z najnižjo ceno. V kolikor cena izbrane storitve presega tržno ceno, lahko izvajalec ukrepa odstopi od sklenitve pogodbe.
(2) Zunanji izvajalec mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev iz 40. člena zakona ves čas vodenja v registru zunanjih izvajalcev.
(3) Izvajalec ukrepov APZ je dolžan pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo aktivnosti preveriti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Zunanjega izvajalca, pri katerem se ugotovi kršitev pogodbenih obveznosti pri izvajanju aktivnosti APZ, izvajalec ukrepa APZ dve leti po takšni ugotovitvi ni dolžan pozvati k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti posameznega programa in z njim skleniti pogodbe.
15. člen
(akt o vključitvi)
(1) Akt o vključitvi v aktivnost APZ je napotnica ali pogodba. Vrsta akta za vključitev se opredeli v katalogu.
(2) Napotnico izda izvajalec ukrepov APZ osebi v primeru, ko ta ni upravičena do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Pogodbo o vključitvi sklene izvajalec ukrepov APZ z osebo v primeru, ko je ta upravičena do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika.
16. člen
(izvedba sklenjenih pogodb)
(1) Pogodbe o vključitvi v aktivnosti APZ, ki so bile sklenjene na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10), se izvedejo v skladu z navedenim pravilnikom.
(2) Pogodbe o vključitvi v aktivnosti APZ, ki so bile sklenjene na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08, 25/09 in 80/10 – ZUTD), se izvedejo v skladu z navedenim pravilnikom.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10).
18. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2012
Ljubljana, dne 9. marca 2012
EVA 2012-2611-0026
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti