Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

810. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2012, stran 1753.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/00, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. ter 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 10. redni seji dne 6. marca 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |   Proračun|
|    |IN ODHODKOV               |   leta 2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/podskupina kontov Besedilo   |     v EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 1.580.707,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.421.482,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 1.224.610,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.062.388,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  125.380,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   36.342,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki             |    500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  196.872,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   18.750,00|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |   11.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni            |    400,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     0,00|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  166.222,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     0,00|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     0,00|
|    |in nematerialnega premoženja      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |   1.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   1.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  158.225,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  158.225,00|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|     0,00|
|    |institucij               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 1.537.707,86|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  634.837,20|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in dodatki – zaposleni    |  160.874,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   54.815,00|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  385.945,20|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   16.203,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |   17.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  546.596,28|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  349.700,00|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  159.626,28|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   37.270,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  340.774,38|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  340.774,38|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   15.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi drugim   |     0,00|
|    |ravnem države              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   15.500,00|
|    |in fiz. osebam             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   42.999,14|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |   58.202,14|
|    |7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI  |       |
|    |BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ |       |
|    |ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –|  240.048,52|
|    |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI  |       |
|    |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   1.500,00|
|    |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   1.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |   1.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |751                   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752                   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|    |in naložb                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   1.500,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV       |       |
|    |(IV.-V.)                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   44.724,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   44.724,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   44.724,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    –224,86|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –44.724,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –42.999,14|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)       |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na računih dne preteklega leta |    224,86|
+------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevki občanov, odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja, prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenjajo za investicije na področju ravnanja z odpadki, prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 400,00 € po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z načrtom razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2012 izloči največ do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
V letu 2012 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadolževala.
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 900-0001/2011-3
Kuzma, dne 6. marca 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti