Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

809. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012, stran 1752.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 13. seji dne 8. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 (Uradni list RS, št. 29/11) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina Naziv skupine/podskupine konta |  Rebalans|
|                         |  leto 2012|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|1    |2                    |      3|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.132.157|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  4.020.869|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  3.594.306|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.312.716|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   179.490|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   102.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   426.563|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   257.850|
|    |od premoženja              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   22.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   138.613|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   420.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   200.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaja zemljišč     |   220.000|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)          |    1.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  2.690.288|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.052.733|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.637.555|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  8.862.157|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  1.587.911|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   255.410|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   37.273|
|    |varnost                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.258.228|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   10.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |   27.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  2.271.906|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   447.300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  1.317.750|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   84.320|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |   422.536|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  4.942.015|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.942.015|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   60.325|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   34.200|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |      |
|    |uporabniki                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   26.125|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     | –1.730.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|    |V.)                   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.768.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.768.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   58.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   58.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –20.000|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.710.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |  1.730.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   20.000|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2012 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se znesek »35.000 EUR« nadomesti z zneskom »12.000 EUR«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »1.398.235 EUR« nadomesti z zneskom »1.768.000 EUR«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011-10
Žužemberk, dne 8. marca 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.