Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

807. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec, stran 1750.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 28. februarja 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Žalec določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Žalec ter določa nadzor porabe sredstev pridobljenih na tej podlagi.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Občina Žalec.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– za mladinske programe in projekte se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim. Predstavljajo organizirano obliko delovanja mladih – mladinsko delo, zato so zaradi svojega namena, to je integracije mladih v družbo in razvoja njihove družbene odgovornosti v javnem interesu. Vsaka oblika mladinskega dela predstavlja niz načrtovanih ali nenačrtovanih učnih izkušenj, ki pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika, krepijo njegovo sposobnost za ekonomsko in kulturno integracijo v družbo ter spodbujajo njegovo družbeno in politično udejstvovanje.
– organizacije mladih po tem odloku so vse organizacije, ki na področju Občina Žalec vzpodbujajo, izvajajo in sodelujejo v aktivnostih za mlade,
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto,
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– mladina so po tem pravilniku vsi v starosti do 30 let in v Občina Žalec živijo, delajo ali se izobražujejo.
4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje vsebin mladinskih programov in projektov mladih na območju Občine Žalec, ki:
– spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– spodbujajo družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje,
– spodbujajo nenasilje,
– spodbujajo solidarnost do drugih,
– preprečujejo diskriminacijo,
– spodbujajo sprejemanje drugačnosti,
– vključujejo prostovoljno delo,
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– spodbujajo samostojno odločanje,
– spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujajo zdrav način življenja,
– spodbujajo mobilnost mladih,
– spodbujajo aktivno politično participacijo,
– spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnostmi.
5. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju Občine Žalec, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim mladim, ki opravljajo javno koristno dejavnost namenjeno mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na posamezen javni razpis in imajo polno pravno veljavno članstvo v Mladinskem svetu Občine Žalec za tekoče leto.
6. člen
Na Javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti skladno s 4. in 5. členom tega pravilnika ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske okvirje določene s tem pravilnikom (4. člen),
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju Občine Žalec in imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program ali projekt, ki je predmet Javnega razpisa,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama ali projekta s katerim kandidirajo na Javnih razpisih mladih,
– da so programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Žalec,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa ali projekta,
– da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v Občini Žalec,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov za preteklo leto kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do Občine Žalec,
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in določili javnega razpisa.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem časopisu »Utrip« in na spletni strani Občine Žalec. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Žalec, namenjenih področju mladinskih dejavnosti.
8. člen
K izvedbi Javnega razpisa se pristopi po sprejemu proračuna Občine Žalec oziroma zagotovitvi namenskih sredstev. Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojna služba Občine Žalec.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ter projekti,
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije o Javnem razpisu,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
10. člen
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani Občine Žalec od dneva objave Javnega razpisa.
11. člen
Prijava na Javni razpis se izvede na podlagi pripravljene vloge, ki mora biti posredovana v roku in v skladu s pogoji, določenimi v Javnem razpisu, ter mora vsebovati vse podatke in priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
12. člen
Javni razpis izvede razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljena je iz treh članov, od katerih je eden predsednik. Člani razpisne komisije morajo imeti ustrezno izobrazbo in izkušnje s področja mladinskih dejavnosti, kar omogoča strokovno presojo obravnavanih vlog. Vodstvo Mladinskega sveta Občine Žalec ali Odbor za mladino Občine Žalec ima pravico, da imenuje 1 člana v razpisno komisijo. Razpisna komisija izvede odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog, oblikuje predlog izbora ter višino sofinanciranja izbranih programov in projektov. Administrativne in strokovne naloge za razpisno komisijo opravlja pristojna služba Občine Žalec.
13. člen
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku, ki je predviden v Javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno – v razpisanem roku, ki ne sme biti krajši od enega mesca, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog glede na priloženo dokumentacijo. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev Javnega razpisa.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov in čas odpiranja vlog,
– seznam komisije,
– predmet Javnega razpisa,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete sklepe.
Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim podpisom.
14. člen
Razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi sklep sofinanciranja.
15. člen
Sklepe o sofinanciranju izbranih programov in projektov na podlagi predloga razpisne komisije, izda vodja Urada za negospodarske javne službe Občine Žalec.
16. člen
Izbranim izvajalcem mladinskih programov in projektov se hkrati s sklepom o sofinanciranju v podpis pošlje tudi pogodba o sofinanciranju.
17. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU MLADINSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŽALEC
18. člen
+----------------------------------------------------+---------+
|Program dela za tekoče leto (vsebina programa)   | 20 točk|
+----------------------------------------------------+---------+
|Izdelana organizacijska shema za izvedbo programa  | 40 točk|
+----------------------------------------------------+---------+
|Število članov: – do 50 članov           | 5 točk |
|        – 50 do 100 članov         | 10 točk|
|        – nad 100 članov          | 15 točk|
+----------------------------------------------------+---------+
|Društva s sedežem v Občini Žalec          | 50 točk|
|Organizacija predavanja, delavnice, ali prireditve |     |
|v Občini Žalec (1 enota 5 točk) maksim. št. točk 40 | 40 točk|
|Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa ali |     |
|projekta                      | 20 točk|
+----------------------------------------------------+---------+
Pogoji in merila za vrednotenje mladinskih programov, ki so sestavni del pravilnika za vrednotenje programov, se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
19. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
20. člen
Obvezne sestavine pogodb so:
– podatki o izvajalcu,
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
21. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov ter projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Pristojni organ Občine Žalec lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
22. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-01-0001/2012
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti