Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

806. Pravilnik za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec, stran 1748.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 28. februarja 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju veteranskih organizacij, drugih posebnih skupin in ostalih društev, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Žalec, imajo v Občini Žalec sedež ali so njihovi člani občani Občine Žalec, in sicer:
– sofinanciranje Društva izgnancev Žalec;
– sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Žalec;
– sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever;
– sofinanciranje Združenja borcev za vrednote NOB Žalec;
– sofinanciranje programa upokojenskih društev Občine Žalec;
– sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec;
– sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec;
– ostala društva.
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– pravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja komisija, ki jo imenuje župan,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje veteranskih organizacij, drugih posebnih skupin in ostalih društev,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
3. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
4. člen
Javni razpis izvede strokovna služba Urada za negospodarske javne službe Občine Žalec, ki v nadaljevanju opravlja vsa administrativna in strokovna dela za razpisno komisijo – tričlansko, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija izvede odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog, oblikuje predlog izbora ter višino sofinanciranja izbranih programov in projektov.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
5. člen
Izvajalci programov in projektov so: organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
6. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec oziroma delujejo na njenem območju,
– ostala društva, lahko delujejo tudi izven območja Občine Žalec, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Žalec (najmanj 5 % vsega članstva),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
7. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem (1. člen pravilnika).
8. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem glasilu ali na spletni strani Občine Žalec.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
9. člen
Nepopolne vloge se s sklepom direktorja občinske uprave zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
10. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov veteranskih organizacij, drugih posebnih skupin in ostalih društev, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Žalec.
11. člen
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika. O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
12. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
13. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
15. člen
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU VETERANSKIH ORGANIZACIJ, DRUGIH POSEBNIH SKUPIN IN OSTALIH DRUŠTEV
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in programov
Veteranskih organizacij:
– Društva izgnancev Slovenije Žalec
– Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Žalec
– Veteransko društvo Sever
– Združenje borcev za vrednote NOB Žalec
in
Druge posebne skupine:
– Upokojenska društva Občine Žalec
– Univerza za III. življenjsko obdobje Žalec
– Filatelistično društvo Žalec
– ostala društva
+-------------------------------------------------+-------------+
|Program dela za tekoče leto           |   20 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Število članov: – do 150 članov         |   50 točk|
|        – od 150 do 200 članov      |   100 točk|
|        – od 200 do 300 članov      |   150 točk|
|        – nad 300 članov         |   200 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Društva s sedežem v Občini Žalec         |   50 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Društva, ki nimajo sedeža v Občini Žalec, če   |       |
|izkažejo, da je več kot 5 % registriranih članov |       |
|društva iz območja Občine Žalec (humanitarna   |       |
|društva)                     |    5 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Organizacija predavanja za svoje člane      |    5 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Organizacija predavanja za širše okolje     |       |
|(1 predavanje 5 točk) maksim. št. točk 20    |   20 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Strokovni izlet, ekskurzija           |    5 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Organiziranje prireditve v Občini Žalec     |       |
|(1 prireditev 5 točk) maksim. št. točk 20    |   20 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izdaja glasila, biltena             |   10 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Društva upokojencev, III. življenjsko obdobje – |       |
|projekt starejši za starejše           |   30 točk|
+-------------------------------------------------+-------------+
Pogoji in merila za vrednotenje programov veteranskih organizacij, drugih posebnih skupin in ostalih društev, ki so sestavni del pravilnika za vrednotenje programov, se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
16. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-010002/2012
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.