Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

805. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec, stran 1747.

Na podlagi 11. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 28. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so na območju Občine Žalec kot ožji deli občine ustanovljene Krajevna skupnost Galicija, Krajevna skupnost Gotovlje, Krajevna skupnost Griže, Krajevna skupnost Levec, Krajevna skupnost Liboje, Krajevna skupnost Petrovče, Krajevna skupnost Ponikva, Krajevna skupnost Šempeter, Krajevna skupnost Vrbje in Mestna skupnost Žalec (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti).
2. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih opravljajo samostojno v skladu s statutom občine in tem odlokom.
3. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Žalec iz sredstev, ki so določena v proračunu Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), za zagotavljanje sredstev za funkcionalne izdatke krajevnih skupnosti ter za cestni promet in infrastrukturo.
II. DOLOČITEV KRITERIJEV IN MERIL
4. člen
(1) V okviru nalog, določenih s statutom občine, opravljajo krajevne skupnosti naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce krajevnih skupnosti.
(2) Konkretne naloge določijo krajevne skupnosti s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejmejo za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo z društvi in neformalnimi oblikami združevanja občanov ter podpirajo njihove aktivnosti pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov ter prireditev krajevnega pomena in v javnem interesu.
6. člen
V proračunu občine se krajevnim skupnostim za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini, ki se določi z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
7. člen
(1) Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se opravi na podlagi formule:
FnKS = (0,30 + 0,20*P + 0,50*C) * G * O
FnKS    znesek za financiranje nalog KS
P      razmerje med površino KS na prebivalca in
      površino celotne občine na prebivalca
C      razmerje med dolžino cest na prebivalca v
      KS in dolžino cest v občini na prebivalca
G      glavarina – znesek, ki ga določi občinski
      svet v odloku o proračunu
O      število prebivalcev v KS
0,30    delež – koeficient, ki pokriva fiksne
      stroške samouprave v KS.
(2) Dolžina cest je seštevek dolžine kategoriziranih javnih poti, nekategoriziranih cest in dolžine gozdnih cest, na katerih se izvaja zimska služba, z upoštevanjem faktorja 0,5.
(3) Podatki o številu prebivalcev, dolžini cest in površini se upoštevajo po stanju preteklega leta.
(4) Mestna skupnost Žalec je občinsko in upravno središče, zato se izračunan znesek sredstev poveča s faktorjem 1,5.
8. člen
(1) Ne glede na določila prejšnjega člena se krajevnim skupnostim poleg glavarine zagotavljajo sredstva za sledeče namene:
– Krajevni skupnosti Griže za sofinanciranje obnove fasade Doma Svobode v letu 2012, kot odmeno za najemnino za poslovne prostore,
– Krajevni skupnosti Levec za najemnino za poslovne prostore,
– Krajevni skupnosti Liboje za upravljanje z delom objekta Kasaze 110 za potrebe delovanja knjižnice in društev,
– Krajevni skupnosti Ponikva za najemnino za poslovne prostore,
– Mestni skupnosti Žalec za upravljanje Hmeljarske 3.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo na osnovi posebnih dogovorov, ki jih sklene posamezna krajevna skupnost z Občino Žalec.
9. člen
Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo enkrat mesečno v višini dvanajstine v sprejetem proračunu letno predvidenega zneska.
10. člen
Krajevne skupnosti samostojno razpolagajo s svojimi izvirnimi prihodki.
11. člen
Krajevne skupnosti v višini, določeni na podlagi 7., 8. in 10. člena tega odloka, pripravijo predloge finančnih načrtov, kateri so sestavni del proračuna občine.
12. člen
(1) Merila za plačilo funkcije predsednikov krajevnih skupnosti in za sejnine članov svetov krajevnih skupnosti se izvajajo v skladu s »Pravilnikom o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov«.
(2) Višino plačila za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti ter višino sejnine za člane sveta krajevne skupnosti določi svet krajevne skupnosti s sklepom.
13. člen
Član sveta krajevne skupnosti ima pravico do povračila stroškov prevoza (razen za udeležbo na sejah sveta), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko član sveta uveljavlja, če gre za opravljanje dela na terenu pri izvrševanju operativnih nalog. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
14. člen
Administrativna dela za KS praviloma opravlja član sveta krajevne skupnosti. S sklepom sveta krajevne skupnosti se opredeli zgornja kvota mesečnih ur, ki ne sme presegati 40 ur/mesec in maksimalna urna postavka, ki ne sme presegati urne postavke 27. plačnega razreda veljavne plačne lestvice za javne uslužbence (trenutno 1.327,11 €/174 ur = 7,62 € bruto/uro). Izplačilo se izvrši na podlagi poročila o opravljenem delu.
15. člen
Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih sredstev.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do uveljavitve prenosa upravljanja javne razsvetljave na Občino Žalec se krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva za pokrivanje teh stroškov, vendar najdlje do sprejetja proračuna za leto 2012.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za proračunsko leto 2012.
Št. 403-01-0001/2011
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti