Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

802. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2012, stran 1738.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 28. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 22.097.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.192.375|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 13.178.765|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 11.335.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.308.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   535.115|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.013.610|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.423.800|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    7.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   42.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   31.090|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   509.720|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   611.157|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   611.157|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   18.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   14.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    3.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.275.468|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  3.613.135|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.662.333|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |      0|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 26.929.063|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.683.001|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   978.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   158.010|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.539.911|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   299.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   707.071|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  8.513.675|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   427.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  4.361.958|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   967.185|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.756.632|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 13.160.985|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 13.160.985|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   571.402|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   405.102|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   166.300|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     | –4.831.563|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   11.800|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   11.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   11.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (441)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   11.800|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  4.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  4.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  4.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   819.567|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   819.567|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   819.567|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –1.639.330|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  3.180.433|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  4.831.563|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.829.640|
|   |NA DAN 31. 12. 2011            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – urad za javne finance, 4003 Občinska uprava – urad za negospodarske javne službe, 4004 Občinska uprava – urad za gospodarske javne službe in 4005 – Občinska uprava – urad za prostor in gospodarstvo) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.
Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračunsko leto 2012 znaša 37,68 EUR.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 10.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov, ukrepov in državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skladno z določili 5. člena tega odloka.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(tekoča proračunska rezerva)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 81.441 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.
Župan o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 50.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 4.000.000 EUR.
Občina Žalec v letu 2012 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2012 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2012 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0003/2011
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti