Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

801. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 1735.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (Uradni list RS, št. 74/11) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPD) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 5. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve ZN), ki določajo:
I.  območje sprememb in dopolnitev ZN,
II.  dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo
   izvedbo,
III. pogoje za priključevanje na komunalno in energetsko
   omrežje,
IV.  pogoje za prometno urejanje,
V.  dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok na območju sprememb in dopolnitev ZN v celoti nadomešča določila Odloka o Zazidalnem načrtu Košenina na Izlakah (Uradni vestnik Zasavje, št. 7/96) ter odloka o njegovih spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 31/08).
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je gradnja novega stanovanjskega objekta, preureditev obstoječe podzemne garaže, ureditev zunanjih površin, sanacija stabilnosti terena, vključno s pejsažnim preoblikovanjem terena, priključitev novega objekta na javno komunalno in energetsko infrastrukturo in javno cestno mrežo.
4. člen
(sestavni deli)
Spremembe in dopolnitev ZN so pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt, skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP).
Sestavni deli sprememb in dopolnitev ZN so:
A.  Besedilo odloka
B.  Tekstualni del, ki obsega:
–   opis prostorskih ureditev, ki se
   načrtujejo s spremembami in dopolnitvami
   ZN,
–   opis omejitev in pogojev, ki se nanašajo
   na geološke in geotehnične pogoje gradnje
   in preoblikovanje terena,
–   opis rešitev glede priključevanja objekta
   na komunalno infrastrukturo in javno
   cestno mrežo,
C.  Grafični del, ki obsega naslednje grafične
   načrte:
   (Prikaz lege prostorskih ureditev)
1.1  Ortofoto – prikaz širšega območja
1.2  Občinski prostorski načrt Občine Zagorje
   ob Savi – izsek
   (Načrt območja z načrtom parcelacije)
3.1  Geodetski načrt – prikaz območja sprememb
   in dopolnitev ZN               1:500
3.2  Katastrski načrt – prikaz območja sprememb
   in dopolnitev ZN               1:1000
3.3  Parcelacija – obodna parcelacija in
   parcelacija predvidene gradnje, katastrski
   načrt
   (Predvidene prostorske ureditve)       1:500
4.1  Ureditvena situacija             1:500
4.2  Ureditvena situacija – nivo 0 – 341,70
   m/nm (338,00 m/nm)              1:500
4.3  Ureditvena situacija – nivo 1 – 345,40
   m/nm                     1:500
4.4  Ureditvena situacija – nivo 2 – 349,50
   m/nm                     1:500
4.5  Ureditvena situacija – horizontalni in
   vertikalni gabariti              1:500
4.6  Ureditvena situacija – pejsažna ureditev,
   višinska regulacija              1:500
4.7  Komunalna ureditev – potek omrežij in
   priključevanje objekta nanje         1:500.
5. člen
(priloge)
Priloge sprememb in dopolnitev ZN so:
– izvleček iz hirearhično višjega prostorskega akta – OPN Občine Zagorje ob Savi,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev ZN,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN,
– povzetek za javnost.
6. člen
(izdelovalec)
Spremembe in dopolnitve ZN je izdelalo podjetje Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod številko projekta 336-11 v februarju 2012.
7. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema parcelo št. 125/1, del parcele 125/10, oboje k.o. Izlake ter del parcele št. 849, k.o. Ržiše. Velikost območja sprememb in dopolnitev ZN je 0,575ha.
Grafično je meja območja sprememb in dopolnitev ZN prikazana na načrtih »3.3 Parcelacija – obodna parcelacija in parcelacija bodoče gradnje«.
Meja območja sprememb in dopolnitev ZN poteka od zahodnega vogala parcele št. 125/1, k.o. Izlake, po delu zahodnega roba parcele 849, k.o. Ržiše, preko parcele 849 k.o. Ržiše, do vzhodnega vogala parcele 125/1, po vzhodnem robu parcele 125/1 in delu vzhodnega roba parcele 125/10, preko parcele 125/10, se dotakne severnega roba parcele 125/14, preko parcele 125/10, po zahodnem robu parcel 125/10 in 125/1, vse k.o. Izlake, do izhodišča v zahodnem vogalu parcele št. 125/1, k.o. Izlake.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju sprememb in dopolnitev ZN so dopustne naslednje prostorske ureditve:
– priprava stavbnega zemljišča, vključno s sanacijo stabilnosti terena in preoblikovanjem terena,
– gradnja novega stanovanjskega objekta; po enotni klasifikaciji vrst objektov je dopustna dejavnost v objektu CC-SI 11100 – enostanovanjske stavbe,
– preureditev obstoječe podzemne garaže,
– urejanje zunanjih površin, višinska regulacija terena, pejsažna ureditev,
– izvedba priključkov na javno komunalno in energetsko omrežje ter priključka na javno cestno mrežo.
9. člen
(opis rešitev za načrtovane prostorske ureditve)
(1) Nov stanovanjski objekt
Nov stanovanjski objekt je zasnovan v treh nivojih, nivoju 0, nivoju 1 in nivoju 2, ki bodo terasasto položeni v obstoječ teren. Posamezni nivoji bodo iz več strani vkopani v brežino, nivo 0 bo vkopan v celoti, nivo 1 in nivo 2 bosta delno vkopana.
Objekt ima dele, ki so vidni iz terena oblikovane v organskih formah, krivuljah. Strehe vseh nivojev bodo zazelenjene, kar bo zagotavljalo, da bo objekt v celoti integriran v naravno okolje. S podzemnim delom na nivoju 0 bo objekt povezan z obstoječim objektom Medijske toplice 33.
Horizontalni gabariti novega objekta so razgibani, dimenzije po posameznih nivojih so naslednje:
– ureditev na nivoju 0: (osnovni gabarit) 22,40 x 40,70 m + (povezovalni del) 19,10 x 3,3 m + 11,80 x 7,20 m + 9,30 x 8,70 m + 5,10 x 4,20 m + (vhod in uvoz) 12,30 x 5,50 m;
– ureditev na nivoju 1: 16,00 x 8,50 m + 10,00 x 5,50 m + 20,70 x 8,50 m + 10,00 x 10,50 m + 24,90 x 7,70 m + 10,20 do 0,00 x 11,10 m; navedeni zunanji gabariti so zunanje mere, ki so na južni strani zmanjšane za zaokrožitve;
– ureditev na nivoju 2: 12,90 x 8,60 + 10,50 x 5,70 m.
Višinski gabarit so naslednji:
– nivo 0 bo situiran na koti 341,70 m/nm, povezava do obstoječega objekta bo na koti 341,70 m/nm do kote 338,00 m/nm,
– nivo 1 bo situiran na koti 345,40 m/nm; ta kota je obenem kota strehe nad nivojem 0,
– nivo 2 je situiran na koti 349,50 m/nm; ta kota je obenem kota strehe nad nivojem 1,
– kota strehe nad nivojem 2 je 353,60 m/nm.
Bruto velikost objekta je skupaj 2,165 m2.
(2) Obstoječ stanovanjski objekt Medijske toplice 33
Obstoječi stanovanjski objekt ima tri etaže, vkopano klet, pritličje in nadstropje. Pritličje in nadstropje sta v delu višinsko zamaknjena. Kletna etaža gabaritno presega del objekta nad terenom. Horizontalni gabarit objekta nad terenom je 37,20 x 16,90 m (naveden je maksimalni zunanji obseg objekta, ki ga na posameznih stranicah zmanjšujejo zajede različnih velikosti). Bruto velikost obstoječega objekta je skupaj 1.320 m2.
Na obstoječem objektu so dopustne dozidave, ki lahko obstoječi objekt tlorisno povečajo za največ 10 %; dozidave morajo biti višinsko in oblikovno skladne z obstoječim objektom.
(3) Obstoječa samostojna podzemna garaža
Obstoječa samostojna podzemna garaža ima horizontalni gabarit 13,20 x 9,10 m in jo je dopustno preurediti; horizontralni gabarit se lahko pri tem ohrani ali zmanjša.
10. člen
(geološki in geomehanski pogoji za projektiranje in gradnjo)
Geološki in geomehanski pogoji se nanašajo na temeljenje objekta, zaščito gradbene jame, izdelavo nasipov pri pejsažnem preoblikovanju terena, vključno s sanacijo stabilnosti terena, izvedbo zunanjih površin in odvajanje meteornih vod.
Gradnja novega stanovanjskega objekta in drugi posegi morajo upoštevati pogoje, navedene v geološko geomehanskem poročilu (Geologija Idrija d.o.o., 2453-129/2011-01) in podrobnejših geoloških raziskavah, ki morajo biti izvedene pred načrtovanjem posegov v prostor in morajo biti obvezno izdelane na podlagi geomehanskih vrtin.
11. člen
(ureditev zunanjih površin)
Robovi zunanjih površin na novoju 1, na nivoju 2 in na nivoju strehe nad nivojem 2 se izvedejo v krivuljastih linijah, ki se povežejo z linijami pejsažno preoblikovanega terena na stiku z objektom. Na severnem robu se teren v okviru sanacije stabilnosti preoblikuje v lijakasto formo s spodnjim robom na koti terena 345,40 m/nm in gornjim robom na koti terena 349,50 m/nm.
Pri izvedbi zatravljenih površin ob objektu se predvidi vmesna plast, ki onemogoča zamakanje meteorne vode v telo nasipa okoli objekta.
12. člen
(priključevanje na komunalno in energetsko omrežje)
Objekt bo priključeni na javno vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
Dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, komunalnih objektov in naprav ter priključkov nanje zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
Dopustna je uporaba obnovljivih virov za energetsko oskrbo objekta (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Vodovod
Omrežje za oskrbo s pitno vodo in hidrantno omrežje je na na območju zgrajeno. Objekt se na omrežje priključi po pogojih upravljavca.
Odvajanje meteornih voda
Odvodnjavanje zaledne vode iz hribine za predvidenim objektom, odvodnjavanje izcedne vode iz nasipa in odvodnjavanje površinskih vod iz zunanjih površin okoli objekta se izvede v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Odvodnjavanje se izvede z drenažnimi cevmi DN 100 in drenažnimo kanalizacijskimi cevmi DK 160 do zbirnih jaškov in dalje do obstoječe meteorne kanalizacije. Navezava na obstoječo meteorno kanalizacijo se izvede skladno s pogoji upravljavca.
Padavinske vode iz cestnega priključka in zunanjih površin objekta ne smejo biti speljane na javno površino. Padavinske vode iz povoznih površin morajo biti v javno kanalizacijo speljane preko lovilca olj.
Odvajanje odpadnih voda
Za zbiranje in čiščenje odpadne vode iz predvidenega objekta se izvede mala čistilna naprava. Naprava mora biti izvedena vodotesno in skladno z vsemi veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi. Prečiščeno vodo iz naprave se priključi na javno kanalizacijo za odvod meteorne vode po pogojih upravljavca. Napravo je možno dimenzionirati in zgraditi tako, da se da nanjo priključiti tudi objekte v okolici.
Elektroenergetsko omrežje
Nizkonapetostno omrežje za oskrbo z električno energijo je na območju zgrajeno. Objekt se na omrežje priključi po pogojih upravljavca.
Plinovod
Na območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje PE63 z delovnim tlakom 250 mbar. Priključitev na omrežje se izvede skladno s predpisi s področja graditve, obratovanja in vzdrževanja plinovodov in po pogojih upravljavca.
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju je zgrajeno kabelsko telekomunikacijsko omrežje. Objekt se na omrežje priključi po pogojih upravljavca.
13. člen
(prometno urejanje)
Objekt se bo na javno cestno mrežo priključil z neposrednim priključkom. Parkiranje za potrebe uporabnikov se izvede znotraj gradbene parcele. Urediti je potrebno minimalno 3 parkirna mesta.
14. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Odstopanja pri tlorisnih gabaritih objektov v nivoju 1 in nivoju 2 so lahko pri dimenziji posameznega dela do ± 0,50 m, vendar samo v okviru pripadajoče gradbene parcele. Kletna etaža (nivo 0) se lahko povečuje ali manjša, vendar samo v okviru gradbene parcele.
Odstopanja pri višinskih gabritih objektov so lahko do ± 0,50 m.
Odstopanja pri višinski regulaciji terena so lahko do ± 0,50 m.
15. člen
(javni vpogled v sprejete spremembe in dopolnitve ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občinske uprave.
17. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 5. marca 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti