Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

799. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, stran 1734.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji dne 27. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
1. člen
(namen sprejetja začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora se uvajajo z namenom zavarovanja območja, ki se s Spremembami in dopolnitvami Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor (spremembe in dopolnitve PUP), namenja za prometno ureditev križišča Tabor–Ojstriška vas–Loke. Podlaga za spremembo je zagotovitev prometne varnosti v območju križišča Tabor–Ojstriška vas–Loke, umestitev avtobusnega postajališča in ureditvi površin za njegovo obračanje.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Podlaga za sprejem začasnih ukrepov je dana v 81. do 84. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr.), ki v navedenem delu na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) predstavlja pravni temelj za zagotavljanje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora.
Občinski svet Občine Tabor sprejema začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve iz 1. člena tega odloka onemogočena ali močno otežena oziroma se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
Skladno z drugim odstavkom 81. člena ZUreP-1 se začasni ukrepi lahko sprejmejo za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet občinski lokacijski načrt (OLN). Ker le-ta izvedbeni prostorski akt zaradi razveljavitve določb ZUreP-1 v 103. členu ZPNačrt ne obstaja več, hkrati pa spremembe in dopolnitve OLN 97. člen ZPNačrt enači z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), ob tem pa ZPNačrt v 96. členu določa, da je sprememba PUP možna po določbah, ki urejajo pripravo OPPN, Občina Tabor smatra, da se lahko tudi območje urejanja s PUP zavaruje z ustreznimi začasnimi ukrepi.
Podlaga predvidene prostorske ureditve je dana v spremembah in dopolnitvah PUP, ki je na dan sprejema tega odloka v fazi izdelanega dopolnjenega osnutka po projketu biroja Urbanisti, d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje pod številko 76-2010, datum: jan. 2012 in za katerega poteka javna razgrnitev v času od 3. 2. 2012 do 4. 3. 2012.
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je bil dne 17. 8. 2010 sprejet Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/10.
Za postopek javne razgrnitve sprememb in dopolnitev PUP je bil dne 19. 1. 2012 sprejet Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor, ki je bil objavljen 27. 1. 2012.
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Območje začasnih ukrepov obsega parc. št. 1278/2, 1646/4, 1637/5, 1164/2, 1158/2, 1158/1, 1164/1, 1157, *177/1, 1278/1, k.o. Ojstriška vas, v obsegu 2149 m2.
Območje je v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev PUP označeno kot območje urejanja št. 5.
4. člen
(vrsta začasnih ukrepov)
Na območju začasnih ukrepov iz 3. člena tega odloka se prepoveduje izvajanje vseh gradenj, razen gradenj, ki jih kot izjemo določa drugi odstavek 83. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.).
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrep velja do uveljavitve Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Tabor.
6. člen
Odlok začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-Ir9-2010
Tabor, dne 27. februarja 2012
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti