Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

795. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec, stran 1729.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) in na podlagi sklepa št. 032-19/2011 z dne 19. 12. 2011, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
I. Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Graodec (Uradni list RS, št. 1/95 in 23/06) – v nadaljevanju: spremembe PUP. Spremembe PUP se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se bo postopek sprejemanja vodil po skrajšanem postopku. Pravna podlaga za izdelavo sprememb PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 70/08 – ZVO-1B) in vsi ostali relevantni pravni predpisi. Pripravljavec: Mestna občina Slovenj Gradec. Pobudnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec in njegovih posameznih faz
Mestna občina Slovenj Gradec je leta 1995 sprejela Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95), ki je določal merila in pogoje za gradnjo objektov izven naselij v občini Slovenj Gradec. Leta 2006 je občina sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06), kjer je sprejela dopolnitev meril in pogojev za 9., 10. in 15. člen (definiral posege na območja, ki po pretežni namenski rabi niso namenjena poselitvi – uskladitev odloka z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih).
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 24. maja 2011 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11). Zakon v 3.č členu določa: »V prostorskih aktih se na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: kmetijska namenska raba) lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– naslednji pomožni kmetijski objekti: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopustno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
Ne glede na prejšnji odstavek se na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč lahko izjemoma vzpostavlja območja za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, ki so povezani z obstoječimi ali načrtovanimi prostorskimi ureditvami državnega pomena s področja cestne in železniške infrastrukture iz prvega ali drugega odstavka 3.e člena tega zakona, če jih ni mogoče umestiti na druga zemljišča.
V prostorskih aktih se na območjih ostalih kmetijskih zemljišč brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Pomožni kmetijski objekti iz druge alinee prvega odstavka in druge alinee četrtega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor, podrobneje določi vrste pomožnih kmetijskih objektov in začasnih objektov ter njihovo največjo velikost.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za obrambo, podrobneje določi pogoje in vrste ureditev iz četrte alinee prvega odstavka in četrte alinee četrtega odstavka tega člena.
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec v območju, ki po pretežni namenski rabi prostora niso namenjena poselitvi dopušča zgolj gradnjo pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov in kmetij, zato je potrebno to v spremembah in dopolnitvah odloka uskladiti z veljavnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Veljavni odlok tudi ne vsebuje posebej določil za odmik enostavnih in nezahtevnih objektov, temveč je v odloku določen le odmik za nove objekte, ki morajo biti odmaknjeni od parcelne meje minimalno 4 m, oziroma s soglasjem soseda mejaša je lahko ta odmik tudi manjši. Pred sprejetjem Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05) je gradnjo pomožnih objektov v Mestni občini Slovenj Gradec določal poseben odlok za gradnjo pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih, ki je med drugim določal tudi odmike od parcelnih mej za te objekte. Po sprejetju Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05) je gradnja objektov brez gradbenega dovoljenja bila možna zgolj na osnovi sprejetega in prej omenjenega pravilnika, ki se je pri odmikih skliceval na obstoječi odlok, le-ta pa teh določil ne vsebuje, zato je potrebna dopolnitev tudi v tem delu. Hkrati je potrebno v spremembah PUP-a določiti tudi izbor enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih je možno graditi in pogoje za gradnjo le-teh, ki bodo usklajeni z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
Priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. Območje
Ureditveno območje sprememb PUP obsega celotno območje veljavnega PUP. Sprejeti odlok o spremembah PUP bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb PUP se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 93/99 popravek) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave sprememb PUP se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah PUP.
V. Roki za pripravo SD PUP
Postopek priprave in sprejema sprememb PUP poteka po naslednjem terminskem planu:
+-----------------------------+--------------------------------+
|Aktivnost          |Rok oziroma trajanje aktivnosti |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Sklep o začetku priprave   |Sprejme župan          |
|sprememb PUP         |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Objava sklepa v uradnem   |marec 2012           |
|glasilu           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Analiza smernic, izdelava  |15 dni po pridobitvi smernic  |
|strokovnih podlag in     |                |
|dopolnitev osnutka sprememb |                |
|PUP             |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Javno naznanilo o javni   |7 dni pred pričetkom javne   |
|razgrnitvi in javni     |razgrnitve           |
|obravnavi dopolnjenega    |                |
|osnutka sprememb PUP     |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Javna razgrnitev in     |15 dni             |
|obravnava dopolnjenega    |                |
|osnutka sprememb PUP z    |                |
|evidentiranjem vseh pisnih  |                |
|pripomb           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Javna obravnava sprememb PUP |Izvede se v času javne     |
|               |razgrnitve           |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Ureditev pripomb in     |Po zaključeni javni razgrnitvi |
|predlogov iz javne      |                |
|razgrnitve in obravnave   |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč |10 dni po ureditvi pripomb   |
|do pripomb in predlogov iz  |                |
|javne razgrnitve in     |                |
|obravnave          |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Opredelitev župana do    |Po pripravi strokovnih stališč |
|pripomb in predlogov iz   |                |
|javne razgrnitve in     |                |
|obravnave          |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Izdelava usklajenega     |10 dni po opredelitvi župana do |
|predloga sprememb PUP na  |pripomb iz javne razgrnitve in |
|osnovi potrjenih stališč do |obravnav            |
|pripomb           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Po pridobitvi mnenj sprejem |Po uskladitvi predloga sprememb |
|sprememb PUP na občinskem  |PUP in pridobitvi mnenj nosilcev|
|svetu Mestne občine Slovenj |urejanja prostora        |
|Gradec            |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Objava sprememb PUP v    |Po sprejemu sprememb PUP na   |
|Uradnem listu        |občinskem svetu Mestne občine  |
|               |Slovenj Gradec         |
+-----------------------------+--------------------------------+
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Ker gre zgolj za uskladitev odloka z veljavnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in posledično za posege, ki se lahko načrtujejo na območju trajno varovanih kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč, s predlaganimi spremembami PUP tako ne vplivamo na področje pristojnosti določenih nosilcev urejanja prostora in bomo povzeli smernice in mnenja iz veljavnega odloka. Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da s predlaganimi spremembami PUP vplivamo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se smernice oziroma mnenja pridobi v tem postopku.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb PUP
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2012
Slovenj Gradec, dne 7. marca 2012
Podžupan
Mestne občine Slovenj Gradec
Nikolaj R. Kolar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti