Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

793. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Semič, stran 1727.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Semič določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič. Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v občini se zagotovijo v proračunu občine za tekoče leto
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Semič.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Semič (izjemoma v sosednjih občinah, če na področju Občine Semič ne razpolagamo z ustrezno športno infrastrukturo),
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo svoj sedež v Občini Semič (ta pogoj ne velja v primeru, če se izvaja programe za otroke in mladino ter za invalide, ki so občani Občine Semič) in da imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi športno dejavnost (pogoj, da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost ne velja za javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti in programov,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo športnih prireditev,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode s področja športa, vzgoje in izobraževanja),
– da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
– da društvo občinski upravi vsako leto pošlje vabilo na zbor članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
– da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa Občine Semič se sofinancira naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna dejavnost otrok s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami,
– kvalitetno preživljanje prostega časa mladih,
– športno dejavnost študentov,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– delovanje športnih društev,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– propagandna dejavnost, športne prireditve in rekreativne lige,
– izgradnja, obnova in vzdrževanje javnih športnih objektov.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV
5. člen
Občinski svet Občine Semič po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto s sprejetjem letnega programa športa določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
Športni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava Občine Semič, ki v občinskem glasilu objavi samo obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa se objavi na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višino sredstev za posamezni program iz sprejetega letnega programa športa, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
10. člen
Vlogo, ki ni oddana v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če prijava ne vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Semič, v roku osmih dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva ali poslovodni organ prijavitelja, predlagani kandidati pa naj bi imeli ustrezne izkušnje s področja športa. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranju posameznega programa za vse izvajalce letnih programov športa, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa športa v Občini Semič. Poročilo podpišejo člani komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o izbranih programih, višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Semič v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
V roku 8 dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa športa in da umika svojo prijavo na javni razpis.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
17. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Semič so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa športa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
Izvajalec letnega programa športa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa športa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa športa tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
V. ŠPORTNI OBJEKTI
19. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu iz Občine Semič imajo prednostno pravico do uporabe javnih športnih objektov in površin v lasti ali upravljanju Občine Semič.
20. člen
Izgradnja, obnova in vzdrževanje športnih površin v Občini Semič se lahko sofinancira le do višine sredstev, sprejetih v občinskem proračunu in letnem programu športa.
VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
21. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev športa v Občini Semič so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznega programa športa se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov športa določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa športa in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme občinski svet v letnem programu športa v Občini Semič.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Semič (Uradni list RS, št. 100/03).
23. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2012-2
Semič, dne 2. marca 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti