Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

785. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012, stran 1716.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  5.903.510|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI (70+71)              |  4.291.975|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.274.896|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.741.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   345.742|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   188.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.017.079|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   727.629|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   283.950|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   510.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |   315.000|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   195.000|
|   |in neopredmetenih dolgoroč. sr.      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   109.450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   109.450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   992.085|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   370.783|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna     |   621.302|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  5.943.636|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.277.474|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   326.836|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   51.395|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   865.115|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   29.128|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.711.595|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   17.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   969.000|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   166.295|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   559.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.520.337|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.520.337|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   434.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  |   359.030|
|   |ki niso pror.upor.             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   75.200|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |  – 40.126|
|   |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH          |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   68.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   68.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   68.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –108.996|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –68.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   40.126|
+--------------------------------------------------+------------+
|Stanje sredstev na računih            |   108.996|
|dne 31. 12. preteklega leta            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Rebalans proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 se določa v višini 1.994.494 EUR.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011-23
Miren, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti