Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

784. Odlok o občinskih cestah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 1712.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– status in kategorizacijo javnih občinskih cest Občine Miren - Kostanjevica,
– avtobusna postajališča,
– obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto,
– gradnjo občinskih cest,
– upravljanje občinskih cest,
– vzdrževanje občinskih cest,
– varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– inšpekcijsko nadzorstvo občinski cest,
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
2. člen
(pojem in status občinskih cest in stvarne pravice na občinski cesti)
(1) Občinske ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem in drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na zemljiščih cestnega sveta na podlagi pravnega posla mogoče pridobiti, ustanoviti stvarno služnost oziroma ustanoviti stavbno pravico na servisnih površinah občinskih cest v skladu s določili zakona o cestah.
(4) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste z odlokom kategorizirajo na:
– lokalne ceste,
– javne poti,
– občinske kolesarske poti.
(5) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
3. člen
(uporaba zakona)
Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejene s tem odlokom, se uporablja Zakon o cestah in na njem temelječi predpisi.
4. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo biti locirana izven vozišča ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču občinske ceste mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije. Komisijo sestavljajo predstavniki upravljavca ceste, policije, inšpekcije za ceste, predstavnik krajevne skupnosti ter pogodbeni vzdrževalec občinskih cest. Komisijo imenuje župan.
(4) Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Vzpostavljeno avtobusno postajališče izven vozišča postane del javne ceste.
5. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občina mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavca druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občina mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljanje gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
II. GRADNJA OBČINSKIH CEST
6. člen
(plan graditve in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu graditve in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je treba opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
7. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
8. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste z odlokom določi in kategorizira občinski svet na predlog župana. Hkrati s kategorizacijo občinskih cest občinski svet določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z upravljavcem državnih cest, Direkcijo Republike Slovenije za ceste, po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
9. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga župan. Predlog morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom vlade o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v sklepu vlade.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se uredi skladno s svojim okoljem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest Občine Miren Kostanjevica (v nadaljevanju besedila: občinske ceste) je občinska uprava.
12. člen
(naloge in pristojnosti občinske uprave)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava. V posebnih primerih reševanja strokovnih nalog lahko sodeluje tudi komisija za tehnično urejanje prometa, ki jo sestavljajo predstavnik občinske uprave, občinska inšpekcija za ceste, predstavnik policije ter predstavnik vzdrževalca ceste.
(2) Naloge občinske uprave so:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov ter planov,
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa,
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– organiziranje štetja števila prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov,
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino,
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih,
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
– vodenje in zbiranje evidenc o občinskih cestah in objektih ter evidenco o javnih cestah in objektih na njih,
– druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
13. člen
(redno vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo del po pogodbi ali z oddajo koncesije.
(3) Koncesionar ali pogodbenik mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi z zakonom.
14. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, je v območju cestnega sveta občinske ceste pristojna občinska uprava.
15. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov, na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, ki potekajo nad občinskimi cestami, je pristojna občinska uprava.
16. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojna služba za ceste občinske uprave predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
17. člen
(omejitve uporabe občinskih cest)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko občinska uprava s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti in njenem delu in zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pristojnega inšpektorja medobčinske uprave najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, pristojnega inšpektorja medobčinske uprave in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti pristojno službo za ceste občinske uprave.
(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko župan odredi prepovedi in omejitve porabe občinske ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 500 evrov.
18. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za njihovo gradnjo.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
19. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
20. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinski cestah občinska uprava z javnim razpisom odda najugodnejšemu ponudniku.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med občino in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi občinska uprava s soglasjem.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
21. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča občinska uprava.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev signalizacije.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest, lahko spreminja prometno signalizacijo in opremo le s predhodnim delovnim nalogom občinske uprave razen v primerih iz prvega odstavka 17. člena tega odloka.
22. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom občinske uprave.
(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(7) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
23. člen
(pritožbeni organ in stroški soglasij)
(1) O soglasjih iz 18., 19., 20. in 22. člena tega odloka, ki jih izdaja občinska uprava, se odloči z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
24. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloga in drugih predpisov na občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet izvaja pristojni medobčinski inšpektor.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja na podlagi Zakona o cestah, vodenje inšpekcijskega postopka pa po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ter objektov ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste.
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom o cestah dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin ob občinskih cestah morajo v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka zagotoviti ureditev odvodnjavanja meteornih voda, odplak in drugih tekočin, pri katerih je ta voda speljana iz strešnih kritin, žlebov in dvorišč na cesto, tako, da ne priteka več na in v cestno telo občinske ceste.
(4) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin ter cestnih priključkov ob občinskih cestah morajo v območju površin, potrebnih za preglednost občinske ceste ter priključevanja nanjo stalno zagotavljati preglednost. Zasajene zelene meje, ne smejo presegati višine 0,75 m od vozišča občinske ceste. Zasaditve morajo biti izvedene tako, da njihovi koreninski sistemi ne ogrožajo varnosti prometa na občinski cesti ter površinah za pešce.
(5) Krošnje dreves, ki so posajena na parcelah ob občinskih cestah, ne smejo segati v prosti profil občinske ceste.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Miren - Kostanjevica z dne 20. 5. 2009, št. 371-0025/2008 (Uradni list RS, št. 40/09).
27. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2012
Miren, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti