Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

781. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova – za enoto urejanja prostora DR-203 in za del enote urejanja prostora DR-200, stran 1709.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova – za enoto urejanja prostora DR-203 in za del enote urejanja prostora DR-200
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova – za enoto urejanja prostora DR-203 in za del enote urejanja prostora DR-200 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje v naravi predstavlja deloma s prostostoječimi, enostanovanjskimi stavbami pozidan, deloma pa zelen prostor. Območje je lastniško razdrobljeno.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč SSsv – splošne večstanovanjske površine ter ZPp – parki.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo OPPN, katerega sprejem bo omogočal ureditev celovite zelene poteze ob Ulici 28. maja, gradnjo večstanovanjskih objektov in oblikovanje obrobja Regentove ceste.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Dravlje, v katastrski občini Dravlje. Nahaja se med Regentovo cesto, Plešičevo ulico in Ulico 28. maja.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini 1738 – Dravlje:
– v enoti urejanja prostora DR-200: 1060/110, 1087/4, 1094/10, 1094/11, 1097/4 - del, 1109/6 - del, 1110/4 - del, 1146/4, 1146/5 - del, 1146/6 - del, 1153/7, 1153/9;
– v enoti urejanja prostora DR-203: 1087/1, 1090/1 - del, 1090/2, 1090/3, 1090/4 - del, 1091, 1092/1, 1093, 1094/4, 1094/5, 1094/6, 1094/7, 1094/8, 1095/1, 1095/2, 1095/5, 1096/2 - del, 1097/1, 1097/4 - del, 1109/5, 1109/6 - del, 1110/1, 1110/4 - del, 1142/3 - del, 1142/4, 1142/6 - del, 1143/2 - del, 1143/3 - del, 1143/5 - del, 1143/7, 1143/8, 1143/9 - del, 1143/10, 1144/1, 1144/2 - del, 1145, 1146/5 - del, 1146/6 - del, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/10, 1153/11, 1153/12, 1153/13, 1153/14.
Površina območja znaša približno 1,6 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. UPC Telemach d.o.o.,
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
18. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
20. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-45/2011-40
Ljubljana, dne 29. februarja 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti