Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško, stran 1705.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03, 34/04 in 124/08) se v 1. točki 2. člena pri poglavju »Ostala zazidana stavbna zemljišča« v prvem odstavku za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki glasi:
»– površine zemljišč, na katerih so postavljeni nepremični objekti in naprave oglaševanja,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
V tretjem odstavku se za točko c) doda nova točka d), ki glasi:
»d) Za določanje površin zemljišč na katerih so postavljeni nepremični objekti in naprave oglaševanja se upošteva seštevek vseh površin ploskev posameznega nepremičnega objekta in naprave oglaševanja. Za nepremične objekte in naprave oglaševanja opremljene s svetlobnimi in zvočnimi efekti, se površine pomnožijo s faktorjem 2.«.
2. člen
V 2. točki 2. člena se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za določitev območja pobiranja nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tudi vsa preostala območja, na katerih je v skladu z Zakonom o graditvi objektov in občinskimi prostorskimi akti možna pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjski oziroma poslovni objekt.«.
3. člen
Spremeni se 4. člen tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območjih, ki so v občinskem prostorskem načrtu oziroma občinskem prostorskem planu z namensko rabo določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, v kolikor imajo zemljiške parcele dostop do javnega cestnega omrežja in je na njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijo, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.«.
4. člen
V 7. členu se za VI. kategorijo doda nova VII. kategorija, ki glasi:
»– zemljišča, namenjena oglaševanju z nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja.«.
5. člen
V 10. členu se v poglavju a) lega zemljišča v 2. točki za VI. kategorijo doda nova VII. kategorija, katere vrednost točke je 500.
6. člen
Spremeni se 11. člen tako, da glasi:
»Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 10. členu tega odloka in od tega upošteva 30 %.«.
7. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko zavezanec, ki je za posamezen odmerni predmet prvič prejel odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vloži zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila pri Davčni upravi RS, Davčni urad Brežice skupaj s pritožbo na odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v roku, kot je določen za pritožbo na odločbo. Davčna uprava RS odstopi vlogo v reševanje občini, župan pa izda odločbo o oprostitvi oziroma neoprostitvi.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 420-1/2012-O407
Krško, dne 1. marca 2012
Podžupanja
v začasnem opravljanju funkcije županje
Ana Somrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti