Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

765. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, stran 1698.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo zasebni ali vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: vrtec), iz sredstev Občine Brezovica, določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
S subvencijo se staršem zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v javni vrtec, vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev.
Upravičenec do subvencije je eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka:
– ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Brezovica,
– katerega otrok je dopolnil starost 11 mesecev pod pogojem, da starši več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
– katerega otrok zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca ni sprejet v Javni zavod Vrtci Brezovica ter ni vključen v drug vrtec.
Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena je do subvencije upravičen tudi:
– starš otroka prve starostne skupine, ki je prejel obvestilo o sprejemu v Javni zavod Vrtci Brezovica, pa so starši po prejemu obvestila v roku 8 dni pisno umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Pogoj za pridobitev subvencije je, da so v tej isti starostni skupini lahko kljub umiku vloge, zasedena vsa prosta mesta v skupini;
– starš otroka, ki je prejel obvestilo o sprejemu otroka v vrtec v Občini Brezovica, pa so zaradi hudih zdravstvenih težav, ki se dokazujejo z zdravniškim potrdilom starši pisno umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec ali ga izpisali. Pogoj za pridobitev subvencije je, da so v tej isti starostni skupini lahko kljub umiku vloge, zasedena vsa prosta mesta v skupini.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za upravičenca znaša 100 EUR neto mesečno.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljnjem besedilu; vlagatelj) s pisno vlogo, ki jo po pošti ali osebno posreduje na Občino Brezovica. Obrazec vloge je upravičencem dostopen v vložišču ali na spletni strani Občine Brezovica: www.brezovica.si
Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa;
– podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
– vlagatelj mora vlogi priložiti negativno obvestilo s strani komisije za sprejem otrok v vrtec, s katero je bil staršem odklonjen sprejem otroka v Vrtce Brezovica, ali pisno izjavo uprave Vrtcev Brezovica, da je bila vloga za sprejem otroka v prvo starostno skupino, kljub pozitivnemu obvestilu pisno umaknjena.
5. člen
Kolikor starši želijo prejemati subvencijo za otroka prve starostne skupine ali otroka, ki ima hude zdravstvene težave, pa je bil na podlagi pozitivnega obvestila sprejet v Vrtce Brezovica, morajo s pisno izjavo umakniti vlogo za sprejem v vrtec, v roku 8 dni od prejema obvestila.
6. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, pristojni občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da ni bila vložena.
7. člen
Vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za subvencijo iz 2. člena tega pravilnika, je upravičen do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddana popolna vloga. Z odločbo se opredeli tudi časovno obdobje prejemanja subvencije, ki je lahko od enega meseca do največ enega leta.
8. člen
O dodelitvi subvencije odloča občinska uprava v roku 30 dni od prejema popolne vloge, z odločbo. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
9. člen
Občina Brezovica odobrene subvencije izplačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.
10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se subvencija dodeljuje v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
11. člen
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice.
Vlagatelji, ki prejemajo subvencijo, so dolžni v roku 15 dni obvestiti pristojni občinski organ o vsaki spremembi, ki vpliva na upravičenost do subvencije iz 2. člena tega pravilnika.
Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega pravilnika, občinska uprava začne postopek po uradni dolžnosti.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOSTI PODATKOV
12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije. V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma poziva Občine Brezovica vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
13. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom. Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost. Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Subvencije, ki so bile odobrene po Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradni list. RS, št. 43/10) se izplačujejo za tekoče šolsko leto to je do 31. 8. 2012.
15. člen
Ne glede na določbo 7. člena, se subvencije po tem pravilniku začnejo izplačevati s 1. septembrom 2012.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradni list RS, št. 43/10).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovica, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti