Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

764. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2012, stran 1697.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah UPB-4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 41/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu poračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacijo do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina / podskupina kontov        |  Rebalans|
|    |                     |  2012 v €|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 11,608.012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7,787.803|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  6,824.002|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5,947.548|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   556.914|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   319.540|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   963.801|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   402.820|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    4.422|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   100.232|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   26.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   430.327|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   337.671|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   337.671|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   21.720|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   21.720|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3,460.818|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   350.118|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 prejeta sredstva iz državnega     |  3,110.700|
|    |proračuna – kohezijska sredstva      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 11,108.020|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1,944.506|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   326.780|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   66.768|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.321.598|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   58.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   171.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  3,981.748|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |    8.131|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  2,436.207|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   239.944|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1,297.465|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transfer v tujino       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4,858.056|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4,858.056|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   323.710|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi        |   290.779|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunski  |   32.931|
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–  |   499.992|
|    |II.)                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|    |in naložb                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   300.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   300.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   300.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   799.992|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   799.992|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   799.992|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      0|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |  –499.992|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –499.992|
|    |(VI.+VII.–VIII.–IX.)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      0|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovca.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/12-GŠ
Brezovica, dne 2. marca 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti