Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 1696.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Beltinci (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS, št. 77/00, 108/00, 99/01, 132/03, 47/05).
2. člen
V tretjem odstavku 6.a člena odloka se črta besedilo »najmanj 16 m« in se nadomesti z besedilom »najmanj 14 m« ter se črta besedilo »najmanj 600 m2« in se nadomesti z besedilom »najmanj 400 m2.«
Četrti odstavek istega člena tega odloka se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom: »Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih zaračuna od celotne površine zemljiške parcele, pri posameznikih – fizičnih osebah pa le od 600 m2, ne glede na velikost zemljiške parcele.«.
3. člen
Črta se besedilo 22. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ob sprejemu tega odloka znaša 0,003 EUR. Odločitev o spremembi vrednosti točke sprejme Občinski svet Občine Beltinci s sklepom.«.
4. člen
Črta se besedilo 25. člena odloka in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno s tem, da so zavezanci (tako pravne osebe, samostojni podjetniki kot tudi posamezniki-fizične osebe) nadomestilo dolžni plačati letno v dveh enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo 15. 6. in 15. 10. v posameznem letu.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranjem in plačilom obresti v zvezi z nadomestilom, se uporabljajo določbe o davčnem postopku.«.
5. člen
V prvem odstavku 29. člena odloka se za besedama Občine Beltinci postavi pika, preostali del besedila se črta.
6. člen
V 32. členu odloka se v točki III. za besedilom »Zaradi drugih utemeljenih vzrokov« in vejico črta preostali del besedila.
Na koncu 32. člena odloka se doda novi odstavek z naslednjim besedilom:
»Odločitve o oprostitvah plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč sprejme davčna uprava, ki po pogodbi z občino izdaja odločbe o odmeri nadomestila, potem, ko od župana prejme stališče glede oprostitve.«.
7. člen
Črta se določilo 36. člena odloka in se nadomesti z novim določilom:
»Z globo 1.000,00 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba, ki
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se sankcionira za prekršek iz prejšnjega odstavka z globo 400,00 EUR.
Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se sankcionirata za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 700,00 EUR.
Posameznik – fizična oseba (občan/ka) se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 200,00 EUR.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-14-176/V
Beltinci, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti