Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

761. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije, stran 1694.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11) 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Pomurske regije (v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine:
– Mestna občina Murska Sobota
– Občina Apače
– Občina Beltinci
– Občina Cankova
– Občina Črenšovci
– Občina Dobrovnik
– Občina Gornja Radgona
– Občina Gornji Petrovci
– Občina Grad
– Občina Hodoš
– Občina Kobilje
– Občina Križevci
– Občina Kuzma
– Občina Lendava
– Občina Ljutomer
– Občina Moravske Toplice
– Občina Odranci
– Občina Puconci
– Občina Radenci
– Občina Razkrižje
– Občina Rogašovci
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
– Občina Šalovci
– Občina Tišina
– Občina Turnišče
– Občina Velika Polana
– Občina Veržej.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– predstavniki občin (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja),
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice, ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem v regiji (v nadaljevanju: ORP),
– predstavnik madžarske narodne skupnosti.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 10 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 10 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 5 članov ter iz četrte alineje prejšnjega odstavka šteje še dodatno toliko članov kolikor ORP deluje na področju regionalnega razvoja v Pomurski regiji na dan sprejema tega odloka.
Od desetih predstavnikov občin, občine iz UE Gornja Radgona kandidirajo 2 predstavnika, občine iz UE Ljutomer kandidirajo 2 predstavnika, občine iz UE Lendava kandidirajo 2 predstavnika ter občine iz UE Murska Sobota kandidirajo 4 predstavnike, od tega občine ORP Sinergija 3 predstavnike in MO Murska Sobota 1 predstavnika.
(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj na poslovodske funkcije.
(4) Število predstavnikov občin v Svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.
5. člen
(1) Sedež Sveta je: RRA Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, (v nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja RRA.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
(1) Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega sveta. Z območja upravne enote mora biti izvoljen najmanj en predstavnik.
(2) Predstavniki ORP se izvolijo po funkciji, vsakokratni predsednik ORP ali pooblaščeni predstavniki območnih razvojnih agencij, delujočih v skladu z ZSRR-2.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Pomurska gospodarska zbornica,
– Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava in
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE Murska Sobota.
(2) Zbornice kandidirajo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja v skladu s predpisi NVO.
(2) NVO kandidirajo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Občine, organi zbornic in NVO pošljejo RRA liste njihovih kandidatov v roku 7 dni od imenovanja. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv regije,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov Sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih žigosa z žigom občine/mestne občine.
11. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
12. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane Sveta so kandidati izvoljeni, ko je ZA glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
13. člen
Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.
14. člen
Kandidiranje in volitve predstavnika madžarske narodne skupnosti se izvedejo v skladu s pravili Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
15. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet.
VI. ODBORI SVETA
16. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
17. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
– sprejem Regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
18. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve Sveta.
19. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov Sveta in večina članov Sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
20. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja Sveta zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v regiji upošteva število ORP-jev, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v skladu s 17. členom ZSRR-2 v Pomurski regiji na dan sprejema tega odloka.
22. člen
Mandat članov prvega Sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega odloka, traja do prvih sej novo izvoljenih občinskih svetov na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko ga sprejme 2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva.
Št. 032-01/2012-14-176/V
Beltinci, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti