Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

760. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples, stran 1691.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 87. člena Statuta Akademije za ples, je Senat Akademije za ples, na 2. redni seji v študijskem letu 2010/2011 dne 20. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Akademija za ples (v nadaljevanju: AP) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih in potrdilo o diplomi, ki jih študentom ali diplomantom izda AP.
AP izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na 250–300 gramskem papirju z znakom AP v zlatotisku v centru zgornje tretjine in vtisnjenim suhim žigom AP v spodnjem desnem kotu. Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa. Dimenzija diplome je 250 mm x 350 mm, vstavljena in polkrožno zavita je v črnem ročno izdelanem 350 gramskem papirju z znakom AP v zlatotisku in zvezana z vrvico.
4. člen
Diploma se izdaja na papirju dimenzij A4 (210 mm x 297 mm), na katerem je natisnjen znak Akademije za ples in besedilo, kot je prikazano v prilogi. Barva papirja je bela, barva tiska zlata (PANTONE 871C) in črna (PANTONE Process Black C), obe v osnovni polni barvi (100 %) in v rastru (od 0 % do 100 %). Font pisave je AvantGarde Bk BT in Trajan Pro.
Diploma je vezana v ročno izdelanem – črnem 350 gramskem papirju z znakom AP v zlatotisku na platnici in zvezana z vrvico.
5. člen
AP podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
6. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (AP), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat AP ter podpis dekana AP.
7. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja AP, izda AP kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom AP, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana AP.
8. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda AP so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
9. člen
AP izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (v okviru različnih modulov, umetniškem svetovanju, poletnih delavnic in poletne šole, tečajev, seminarjev, programov usposabljanja, posvetov, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan AP.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
10. člen
O izdanih diplomah in potrdilih AP vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
11. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede AP skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
12. člen
AP izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi AP, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom AP, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
13. člen
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan AP podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat AP.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
DEKAN
Tomaž Ambrož l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti