Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

757. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 1680.

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 8. 3. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 28/11 – UPB) se 43. člen dopolni tako, da se v četrti alineji prvega odstavka za občino »Koper« doda občina »Ankaran« ter v enajsti alineji prvega odstavka za občino »Trebnje« doda občina »Mirna«.
2. člen
V 47. členu statuta se doda nova osma alineja, ki se glasi:
» – imenuje člane odborov izpostav območne enote,«
Dosedanja osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
3. člen
V 54. členu statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odbor izpostave imenuje svet območne enote na predlog organizacij kmetov, najmanj ene tretjine članov sveta območne enote ali pravnih oseb – članic zbornice, ki imajo sedež na območju območne enote, najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sveta območne enote. Poziv za predlaganje kandidatov objavi svet območne enote najpozneje v 60-ih dneh po konstituiranju. Člani odbora izpostave se praviloma imenujejo izmed članov, ki imajo stalno bivališče na območju izpostave.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V poglavju VI. se spremeni naslov tako, da se glasi: »VI. VOLITVE V SVET ZBORNICE IN SVETE OBMOČNIH ENOT«
Doda se nov podnaslov: »1. Skupne določbe«
5. člen
V 59. členu statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot dan glasovanja se lahko določi katerikoli dan v tednu.«
6. člen
V 62. členu statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mandat članu sveta zbornice, ki je bil izvoljen iz druge volilne skupine preneha, če odstopi ali preneha opravljati naloge člana uprave oziroma drugega organa poslovanja v pravni osebi – članici zbornice. V takem primeru pripada mandat naslednjemu kandidatu po zaporedju najvišjega števila glasov na volitvah. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot tri leta.«
7. člen
Za 62. členom statuta se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
Glede dela volilnih organov, potrjevanja kandidatur in postopka izvedbe glasovanja, ugotavljanja rezultatov glasovanja ter rokov za uveljavljanje varstva volilne pravice, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja volitve v državni zbor, če ni s tem statutom drugače določeno.
Glede postopkov uveljavljanja varstva volilne pravice se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
8. člen
Za novim 62.a členom statuta se doda podnaslov, ki se glasi:
»2. Volitve v prvi volilni skupini«
9. člen
Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih predložijo posamezne skupine članov zbornice in organizacije kmetov volilni komisiji zbornice najkasneje 35. dan pred dnem glasovanja. Volilna komisija sestavi seznam potrjenih list kandidatov oziroma kandidatur ter ga objavi najkasneje 28. dan pred dnem glasovanja.
10. člen
V 64. členu se brišejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
11. člen
Za 64. členom se dodajo novi 64.a, 64.b in 64.c členi, ki se glasijo:
»64.a člen
Člani prve volilne skupine lahko glasujejo po pošti ali na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. Pri izvedbi glasovanja se glede glasovanja na domu, predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti iz tujine ter glasovanja na volišču, kjer volivec ni vpisan v volilni imenik, ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja volitve v Državni zbor.
Vsakemu članu se pošlje gradivo za glasovanje po pošti, ki vsebuje:
– glasovnico,
– volilno karto, ki jo izda komisija za sestavo volilnega imenika in ki vsebuje osebne podatke volivca, obvestilo o volišču, kjer je vpisan v volilni imenik ter prostor za podpis volivca, ter obvestilo o možnih načinih glasovanja,
– ovojnico za glasovnico,
– ovojnico z naslovom volilne komisije zbornice, na katerega volivec pošlje volilno gradivo.
Gradivo se pošlje najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja.
Volivec glasuje po pošti tako, da izpolnjeno glasovnico vloži v ovojnico ter to ovojnico s priloženo podpisano volilno karto pošlje skupaj v ovojnici na naslov volilne komisije zbornice. Ko volilna komisija prejme gradivo, loči volilno karto in ovojnico z glasovnico. Ovojnice z glasovnicami, ki jim je bila priložena volilna karta, se vržejo v volilno skrinjico in zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja odpirajo šele potem, ko je v volilni skrinjici najmanj 10 ovojnic.
Ugotavljanje izida glasovanja po pošti po glasovnicah se prične po zaprtju volišč. Pri ugotavljanju izida se upoštevajo glasovnice, ki jim je priložena podpisana volilna karta in ki so prispele k volilni komisiji zbornice najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja do 12. ure, pri čemer mora biti pri glasovnicah, ki so prispele na dan glasovanja ali naslednji dan, iz poštnega žiga razvidno, da je bilo gradivo oddano na pošto najkasneje dan pred dnevom glasovanja.
Glasovanje po pošti se opravi s poštno storitvijo »poslovni odgovor«.
64.b člen
V vsaki volilni enoti morajo biti najmanj tri volišča. Na dan glasovanja je volišče odprto od 8. do 17. ure.
Če volivec glasuje na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik, mora predložiti volilno karto. Glasuje se samo osebno. Glasuje se z glasovnico, ki jo volivec dobi na volišču.
64.c člen
Glasovanje se opravi z glasovnico, ki vsebuje:
– zaporedno številko in ime liste kandidatov,
– imena in priimke kandidatov,
– navodilo o načinu glasovanja.
Glasovnica za glasovanje po pošti ima v desnem zgornjem kotu pripis »glasovanje po pošti«.
12. člen
Pred 65. členom statuta se doda nov podnaslov, ki se glasi:
»3. Volitve v drugi volilni skupini«.
13. člen
65. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v katero organi upravljanja pravnih oseb, ki so članice zbornice, določijo po enega predstavnika.
Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. Glasovnica vsebuje:
– zaporedno številko kandidata,
– ime in priimek kandidata ter naziv pravne osebe, v kateri kandidat opravlja naloge člana uprave oziroma drugega organa poslovanja,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volitve v svet zbornice in svete območnih enot iz druge volilne skupine se opravijo na podlagi seznama kandidatur, ki so jih predlagale pravne osebe. Kandidature je treba predložiti volilni komisiji zbornice najkasneje 35. dan pred dnem glasovanja. Vsaka članica lahko določi največ eno kandidaturo. Volilna komisija sestavi seznam potrjenih kandidatur ter ga objavi najkasneje 28. dan pred dnem glasovanja.
Za člana sveta zbornice ali člana sveta območne enote je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov.
Če je dvoje ali več kandidatov pri glasovanju za člana sveta zbornice ali za člana sveta območne enote prejelo enako za izvolitev potrebno število glasov, odloči žreb.
14. člen
Za 65. členom statuta se določi nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
Glasovanje se opravi po postopku in na način, ki sta določena za volitve v prvi volilni skupini, če ni v tem členu drugače določeno.
Za glasovanje po pošti se vsaki pravni osebi – članici zbornice pošlje gradivo za glasovanje po pošti, ki vsebuje:
– glasovnico,
– obrazec za izdajo potrdila o določitvi predstavnika članice – pravne osebe v volilno telo, ki vsebuje naziv pravne osebe ter prostor za osebne podatke predstavnika članice in prostor za njegov podpis,
– obvestilo o možnih načinih glasovanja in z navedbo volišča.
– ovojnico za glasovnico,
– ovojnico z naslovom volilne komisije zbornice, na katerega volivec pošlje volilno gradivo.
Predstavniki v volilnem telesu opravijo tajno glasovanje na volišču z glasovnico, ki jo prejmejo ob predložitvi potrdila o določitvi za predstavnika članice volilnemu odboru, ki vodi glasovanje na volišču.«
15. člen
Črta se 66. člen statuta.
Ostali členi se preštevilčijo.
16. člen
Pred 67. členom statuta se doda nov podnaslov, ki se glasi:
»4. Volitve v svete območnih enot«.
17. člen
67. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Redne volitve v svete območnih enot se izvedejo sočasno z rednimi volitvami v svet zbornice. Glasovanje v drugi volilni skupini se opravi po istem volilnem telesu kot glasovanje v svet zbornice.
Za volitve v svete območnih enot se smiselno uporabljajo določbe zakona in statuta, ki določajo volitve v svet zbornice.«
18. člen
Črta se 68. člen statuta.
Ostali členi se preštevilčijo.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2012-2
Ljubljana, dne 7. marca 2012
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti