Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

685. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 1440.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) in 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G in 8/12 – ZVRS-F) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11 in 14/12) se v 13. členu prva do deseta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»13. člen
(število in vrste direktoratov)
V ministrstvih se ustanovijo naslednji direktorati:
– v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve:
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Direktorat za socialne zadeve
Direktorat za družino
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
– v Ministrstvu za finance:
Direktorat za javno premoženje in finančni sistem
Direktorat za zakladništvo
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
Direktorat za proračun
Direktorat za javno računovodstvo
Direktorat za javno naročanje
– v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:
Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo
Direktorat za notranji trg
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Direktorat za evropsko kohezijsko politiko
Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje
– v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje:
Direktorat za kmetijstvo
Direktorat za varno hrano
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Direktorat za okolje
Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje
– v Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za državno tožilstvo
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
– v Ministrstvu za obrambo:
Direktorat za logistiko
Direktorat za obrambne zadeve
Direktorat za obrambno politiko
– v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor:
Direktorat za infrastrukturo
Direktorat za promet
Direktorat za energijo
Direktorat za prostor
Direktorat za informacijsko družbo
– v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo:
Direktorat za pravosodno upravo
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
Direktorat za javni sektor
Direktorat za upravne procese
Direktorat za informatiko in e-storitve
Direktorat za investicije in nepremičnine
– v Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Direktorat za šport
Direktorat za investicije
Direktorat za visoko šolstvo in znanost
Direktorat za kulturno dediščino
Direktorat za ustvarjalnost
Direktorat za medije
– v Ministrstvu za zdravje:
Direktorat za javno zdravje
Direktorat za zdravstveno varstvo
Direktorat za zdravstveno ekonomiko.«.
Enajsta in dvanajsta alineja se črtata.
V dosedanji trinajsti alineji, ki postane enajsta alineja, se besedilo »zadeve in politično bilateralo« nadomesti z besedo »politike«, doda se besedilo »Direktorat za bilateralo«, beseda »državljanov« pa se nadomesti z besedo »interesov«.
Štirinajsta in petnajsta alineja se črtata.
2. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »po njegovem pooblastilu državni sekretar« nadomesti z besedilom »oseba, ki jo minister pooblasti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo z določbami te uredbe najkasneje do 1. aprila 2012.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-2/2012
Ljubljana, dne 29. februarja 2012
EVA 2012-3111-0010
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost