Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

666. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 1358.

Na podlagi 1., 2 in 3. točke prvega odstavka in drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov bank in hranilnic (v nadaljevanju bank) ter podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila bank.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
2. člen
(Uporaba določb ZGD-1 in MSRP)
Banka vodi poslovne knjige ter izdela letno in konsolidirano letno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US RS; v nadaljevanju: ZGD-1), mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska Komisija na podlagi Uredbe 1606/2002/ES (v nadaljevanju MSRP), ter drugimi predpisi in tem sklepom.
2. VODENJE GLAVNE KNJIGE
3. člen
(Splošno)
(1) Banka vodi glavno knjigo po internem kontnem okviru oziroma knjigovodskih postavkah, iz katerih lahko izdela izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa na dolgih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in njegov sestavni del.
(2) Banka izkazuje knjigovodske postavke iz prvega odstavka tega člena v skladu z njihovo vsebino, pri čemer poleg predpisov iz 2. člena tega sklepa smiselno upošteva tudi vsebinsko opredelitev postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 12. decembra 2011, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije (v nadaljevanju navodilo o poročanju MFI).
3. LETNO IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
4. člen
(Splošno)
(1) Banka za poslovno leto izdela letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza vseobsegajočega donosa, izkaza denarnih tokov, izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili k izkazom.
(2) Banka za poslovno leto izdela konsolidirano letno poročilo banke, ki je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa, konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.
(3) Letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora.
(4) Letnemu poročilu oziroma konsolidiranemu letnemu poročilu banka priloži:
(a) revizorjevo poročilo,
(b) informacijo o sprejemu letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila pristojnega organa banke,
(c) predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube,
(d) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
3.1. Računovodsko poročilo
5. člen
(Vrste in členitev računovodskih izkazov)
(1) Banka vključi v računovodsko poročilo računovodske izkaze na kratkih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del. Računovodski izkazi so izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in izkaz sprememb lastniškega kapitala.
(2) Banka lahko v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa.
(3) Vsebino posameznih postavk in način izdelave računovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in določila tega sklepa.
6. člen
(Izdelava računovodskih izkazov)
(1) Banka izdela izkaz finančnega položaja na podlagi podatkov iz poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in metodologije, ki jo z navodili, objavljenimi na spletni strani, predpiše Banka Slovenije.
(2) Banka izdela izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih poslovnega izida iz poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in metodologije, ki jo z navodili, objavljenimi na spletni strani, predpiše Banka Slovenije.
(3) Banka izkaz vseobsegajočega donosa razčleni na čisti dobiček/izgubo v obdobju ter na prihodke in odhodke vseobsegajočega donosa v obdobju, pripoznane v presežku iz prevrednotenja ali neposredno v zadržanem dobičku/izgubi (mimo poslovnega izida ali presežka iz prevrednotenja), na način, ki izhaja iz sheme izkaza vseobsegajočega donosa, na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa v obdobju iz poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in metodologije, ki jo z navodili, objavljenimi na spletni strani, predpiše Banka Slovenije. Če banka v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida iz drugega odstavka tega člena namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa, jih vnese pred zap. št. 1 ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA izkaza vseobsegajočega donosa, razen kazalnikov »Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico« in »Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico«, ki ju vključi za zap. št. 22 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI, in postavke v shemi tega izkaza ustrezno preštevilči. V primeru iz predhodnega stavka lahko banka natančnejšo razčlenitev postavk izkaza vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na posamezne sestavine presežka iz prevrednotenja (postavke pod zap. št. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 in 17), namesto v izkazu vseobsegajočega donosa predstavi v pojasnilih k tem izkazu.
(4) Banka izkaz denarnih tokov razčleni na denarne tokove pri poslovanju, denarne tokove pri naložbenju in denarne tokove pri financiranju. Izkaz denarnih tokov izdela po I. ali II. različici na način, ki izhaja iz shem izkaza denarnih tokov, priloženih k temu sklepu:
(a) banka v izkazu denarnih tokov po I. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi neposredno metodo, tako da ustrezne postavke iz izkaza poslovnega izida dopolni s prejemki in izdatki oziroma spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
(b) banka v izkazu denarnih tokov po II. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi posredno metodo, tako da čisti poslovni izid pred obdavčitvijo prilagodi za učinke, ki se ne nanašajo na denarne tokove pri poslovanju, in ga dopolni s spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
(c) banka ne glede na izbrano različico izkaza denarnih tokov uporabi za prikaz denarnih tokov pri naložbenju in denarnih tokov pri financiranju neposredno metodo;
(d) banka v izkazu denarnih tokov upošteva denarne ustreznike v skladu s svojo računovodsko usmeritvijo. Med denarne ustreznike praviloma vključi finančna sredstva, katerih rok zapadlosti od dneva nakupa je največ tri mesece.
(5) Banka izdela izkaz sprememb lastniškega kapitala tako, da v ustrezne postavke vnese stanja posameznih sestavin kapitala predhodnega poslovnega leta, zneske sprememb posameznih sestavin kapitala v obračunskem obdobju, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube v obračunskem obdobju, in stanja posameznih sestavin kapitala na koncu obračunskega obdobja. Banka v dodatni vrstici izkaže tudi zneske po posameznih sestavinah kapitala, iz katerih je sestavljen bilančni dobiček oziroma bilančna izguba za obračunsko obdobje, za katerega se izkaz sprememb lastniškega kapitala izdela, če to ne vključi že med pojasnila k izkazu finančnega položaja v prilogo k računovodskim izkazom.
(6) Banka v računovodskih izkazih v stolpce za zneske prejšnjega leta vnese podatke iz revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega poslovnega leta. Banka lahko v računovodskih izkazih za stolpcem znesek prejšnjega leta doda stolpce za zgodnejša poslovna leta in v pojasnilih k računovodskim izkazom tudi pojasnila za ta primerjalna obdobja.
(7) Kadar banka uporabi računovodsko usmeritev za nazaj oziroma preračuna ali prerazvrsti posamezne postavke v računovodskih izkazih, ustrezno prilagodi tudi zneske prejšnjega leta oziroma zgodnejših let na način, da so le-ti primerljivi z zneski obravnavanega poslovnega leta. V primeru iz predhodnega stavka banka v izkaz finančnega položaja za stolpcem znesek prejšnjega leta oziroma zgodnejšega leta doda tudi stolpec za začetek prvega primerjalnega obdobja, na katerega se zadevna sprememba nanaša, in v pojasnila k izkazu finančnega položaja tudi pojasnila za to primerjalno obdobje.
(8) Kadar banka uporabi priložene sheme računovodskih izkazov za potrebe medletnega poročanja, vnese podatke za naslednja obdobja:
(a) v izkaz finančnega položaja podatke po stanju konec obravnavanega medletnega obdobja (četrtletja, polletja) in po stanju konec prejšnjega poslovnega leta;
(b) v izkaz poslovnega izida in v izkaz vseobsegajočega donosa podatke za obravnavano medletno obdobje in kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma ter podatke za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega leta (to na primer pri trimesečnem poročanju pomeni podatke za zadnje trimesečje in kumulativne podatke za obdobje od začetka poslovnega leta do konca obravnavanega trimesečja ter podatke za enaka obdobja prejšnjega poslovnega leta);
(c) v izkaz denarnih tokov in v izkaz sprememb lastniškega kapitala kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma in podatke za primerljivo obdobje prejšnjega poslovnega leta.
(9) Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v tisoč eurov.
(10) V računovodskih izkazih ni treba prikazati postavk, katerih znesek je enak nič, razen če je to potrebno zaradi primerjave z zneskom teh postavk v prejšnjem poslovnem letu. Postavke, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa banke, se lahko združijo.
(11) V sheme računovodskih izkazov se lahko v izjemnih primerih, kot so na primer poslovne združitve, vnesejo dodatne vrstice, če je takšna predstavitev informacij določena z MSRP. Pri vnašanju dodatnih vrstic v kratki shemi izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida je praviloma treba upoštevati členitev iz dolgih shem izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida.
7. člen
(Predložitev nerevidiranih letnih računovodskih izkazov)
Banka predloži nerevidirane letne računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih shemah Banki Slovenije najkasneje v enem mesecu po koncu poslovnega leta. Banka obveznost za predložitev izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa izpolni s posredovanjem zaključnega poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami na podlagi navodila o poročanju MFI.
8. člen
(Vrednotenje knjigovodskih postavk)
Banka vrednoti knjigovodske postavke skladno z MSRP in določili Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09).
9. člen
(Priloga s pojasnili k računovodskim izkazom)
(1) Banka v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih so zasnovani računovodski izkazi banke. V razkritju računovodskih usmeritev se med drugim pojasnijo morebitne spremembe računovodskih usmeritev, metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v izkazu finančnega položaja, metode za izračun oslabitev sredstev in morebitnih odpisov, usmeritve oblikovanja rezervacij, usmeritve pripoznavanja prihodkov in odhodkov, davčne obveznosti banke in tečaj, po katerem je izvedla preračun vrednosti iz tujih valut v vrednosti v domači valuti.
(2) Priloga k računovodskim izkazom smiselno vsebuje vse podatke in informacije, ki jih predpisuje ZGD-1, in druga razkritja, ki jih zahtevajo MSRP in drugi predpisi.
(3) V pojasnilih k izkazu finančnega položaja na kratki shemi pa banka dodatno razkrije:
(a) delež finančnih sredstev, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene obveznosti;
(b) pregled prevzetih obveznosti in izvedenih finančnih instrumentov, neporavnanih na bilančni presečni dan, ki se vodijo v zunajbilančni evidenci, z zneskom po posameznih vrstah instrumentov. Banka posebej navede instrumente, ki se uporabljajo za zavarovanje pred obrestnim, tečajnim in drugimi tržnimi tveganji, in tiste, ki so bili sklenjeni za namene trgovanja;
(c) podatke o podrejenih obveznostih, in sicer vsako novo zadolžitev v poslovnem letu, ki presega 10 % celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto nominacije, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti in obstoj kakršnih koli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v katero od drugih obveznosti;
(d) podrobne podatke o sredstvih, ki jih je banka zastavila v zavarovanje za svoje obveznosti ali za obveznosti tretjih oseb;
(e) podatke o razčlenitvi naložb v vrednostne papirje, na tiste, ki so uvrščeni na borzo, in tiste, ki niso, ne glede na to, v katero skupino finančnih sredstev so ti vrednostni papirji razporejeni;
(f) podatke o gibanju oslabitev finančnih sredstev in rezervacij;
(g) podatke o celotnem znesku sredstev in obveznosti, nominiranih v tujih valutah, preračunanih v tisoč eurov;
(h) podatke o delu poslovnoorganizacijskih enot v tujini, ki zajemajo najmanj podatek o bilančni vsoti in finančnem rezultatu poslovnega leta poslovno organizacijske enote;
(i) če banka opravlja investicijske storitve in posle, podatke o posredniškem poslovanju s strankami, za katere opravlja storitve po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo in 78/11; v nadaljevanju: ZTFI), to so storitve za stranke iz naslova sprejemanja in posredovanja naročil, izvrševanja naročil, gospodarjenja in skrbništva s finančnimi instrumenti. Podatki o terjatvah in obveznostih računov, na katerih banka vodi denarna sredstva strank iz posredniškega poslovanja, ob koncu obravnavanega poslovnega leta in prejšnjega poslovnega leta morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega sklepa – Posredniško poslovanje;
(j) podatke o pomembnih poslih, ki jih banka opravlja za račun strank (o sindiciranih in drugih kreditih, komisijskih poslih s kovanci in čeki ter drugih poslih za račun strank), če niso vključeni med podatke po točki (i) tega člena.
(4) V pojasnilih k izkazu poslovnega izida na kratki shemi pa banka dodatno razkrije:
(a) podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih banka ustvari na tujih trgih, če gre za pomemben delež v celotnih prihodkih in odhodkih;
(b) podatke o prihodkih iz opravljanja poslovodnih in zastopniških storitev tretjim osebam. Če banka opravlja investicijske storitve in posle, posebej podatke o prihodkih in odhodkih iz opravnin (provizij), ki izhajajo iz opravljanja investicijskih storitev in poslov, za obravnavano poslovno leto in prejšnje poslovno leto, ki morajo biti razčlenjeni na postavke, navedene v prilogi tega sklepa – Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli;
(c) podatke o odhodkih, ki jih je banka plačala iz naslova podrejenih obveznosti.
3.2. Poslovno poročilo
10. člen
(Sestavine poslovnega poročila)
Poslovno poročilo banke vsebuje tudi:
(a) poročilo o poslovanju banke za poslovno leto,
(b) upravljanje banke,
(c) poslovno mrežo,
(d) organizacijsko shemo banke,
(e) organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
3.2.1. Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto
11. člen
(Sestavine poročila o poslovanju banke)
(1) Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto vsebuje:
(a) opis splošnega gospodarskega okolja,
(b) poslovne usmeritve,
(c) pomembnejše podatke in kazalnike poslovanja,
(d) delniški kapital in delničarje,
(e) opis razvoja banke,
(f) osnovne podatke o skupini povezanih družb.
(2) Banka v poročilo iz prvega odstavka tega člena ne vključi podatkov in informacij, ki so že zajete v okviru računovodskega poročila.
12. člen
(Opis splošnega gospodarskega okolja)
Banka v okviru splošnega gospodarskega okolja opiše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na njeno poslovanje. Če banka posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora v tem poglavju predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.
13. člen
(Poslovne usmeritve)
Pri poslovnih usmeritvah banka predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti banka nameni posebno pozornost tudi ukrepom za upravljanje s tveganji.
14. člen
(Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja)
(1) Banka opiše posamezne vrste storitev in poslov, ločeno po skupinah strank glede na dejavnost, ki jo opravljajo (nefinančne družbe, banke, gospodinjstva), in ločeno za storitve in posle, opravljene v državi in v tujini. Banka navede vse vrste finančnih storitev, ki jih je v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije opravljala v obdobju, za katerega je izdelano poslovno poročilo.
(2) Banka prikaže strukturo sredstev, obveznosti in kapitala ter prevzetih zunajbilančnih obveznosti in pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s prejšnjim/prejšnjimi poslovnimi leti. Opiše izpostavljenosti banke kreditnemu tveganju, tržnim tveganjem, vključno z valutnim tveganjem, obrestnemu tveganju, operativnemu tveganju in likvidnostnemu tveganju, kjer banka opredeli svoj pristop k prevzemanju tveganj ter pojasni strategije za prevzemanje tveganj in upravljanje s tveganji. Pri razkrivanju izpostavljenosti posamezni vrsti tveganja zagotovi zadostne podatke in primerjalne podatke za prejšnje/prejšnja poslovna leta. Navede tudi podatke o oslabitvi sredstev in oblikovnih rezervacijah za izgube iz naslova izpostavljenosti različnim tveganjem in metodologijo njihovega določanja.
(3) Banka predstavi čisti poslovni izid poslovnega leta oziroma vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi z razčlenitvijo prihodkov in odhodkov po njihovih osnovnih vrstah. Banka v tem delu razkrije, kako vplivajo posamezne vrste poslov na rezultat poslovanja oziroma kolikšen vpliv na rezultat imajo posli s pomembnejšimi tveganji in posli, ki jih banke opravljajo na tveganih geografskih območjih.
(4) Banka med pomembnejšimi podatki in kazalniki poslovanja praviloma prikaže tudi naslednje:
1. Iz izkaza finančnega položaja:
– bilančno vsoto,
– skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti:
– pravnih in drugih oseb, ki opravljajo dejavnost,
– prebivalstva,
– skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju, merjenih po odplačni vrednosti:
– pravnim in drugim osebam, ki opravljajo dejavnost,
– prebivalstvu,
– celotni kapital,
– oslabitve finančnih sredstev in rezervacije,
– obseg zunajbilančnega poslovanja (B.1 do B.4).
2. Iz izkaza poslovnega izida:
– čiste obresti,
– čiste neobrestne prihodke,
– stroške dela, splošne in administrativne stroške,
– amortizacijo,
– oslabitve in rezervacije,
– poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja,
– davek iz dohodka pravnih oseb od poslovnega izida iz rednega in ustavljenega poslovanja.
3. Iz izkaza vseobsegajočega donosa:
– drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo,
– davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa.
4. Število zaposlenih (stanje na koncu poslovnega leta).
5. Delnice:
– število delničarjev,
– število delnic,
– nominalna vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu,
– knjigovodska vrednost delnice.
6. Izbor kazalnikov:
(a) kapital:
– količnik kapitalske ustreznosti,
(b) kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
– oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije za prevzete obveznosti/razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke,
(c) profitabilnost:
– obrestna marža,
– marža finančnega posredništva,
– donos na aktivo pred obdavčitvijo,
– donos na kapital pred obdavčitvijo,
– donos na kapital po obdavčitvi,
(d) stroški poslovanja:
– operativni stroški/povprečna aktiva,
(e) likvidnost:
– likvidna sredstva/kratkoročne finančne obveznosti do nebančnega sektorja, merjene po odplačni vrednosti,
– likvidna sredstva/povprečna aktiva.
(5) Banka prikaže v poročilu podatke in kazalnike iz četrtega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto.
(6) Banka Slovenije z navodili, objavljenimi na spletni strani, predpiše metodologijo za izračun izbranih kazalnikov iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Banka lahko prikaže tudi druge podatke in kazalnike, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev banke.
15. člen
(Delniški kapital in delničarji banke)
Banka prikaže podatke o delniškem kapitalu in njegovih sestavinah. Banka navede podatke o spremembah delniškega kapitala in razloge za spremembo, vključno z vplivom vseobsegajočega donosa poslovnega leta po obdavčitvi in izplačanimi dividendami, ter podatke o novi izdaji delnic. Banka navede tudi število izdaj delnic, vrste izdanih delnic, njihovo skupno število in nominalno vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu ter emisijsko vrednost posameznih izdaj. Banka prikaže tudi strukturo delničarjev (domači/tuji) na zadnji dan poslovnega leta in navede prvih deset največjih delničarjev banke ter njihov delež v delniškem kapitalu banke.
16. člen
(Opis razvoja banke)
Banka opiše razvoj banke in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje banke, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi banke.
3.2.2. Upravljanje banke
17. člen
(Upravljanje banke)
V poročilu banka prikaže podatke o strukturi organov vodenja ali nadzora in o višjem vodstvu.
3.2.3. Shematični prikazi
18. člen
(Shematični prikazi)
Banka v poročilo vključi tudi shematični prikaz poslovne mreže, organizacijsko shemo banke in organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
3.3. Konsolidirano računovodsko poročilo
19. člen
(Konsolidirani računovodski izkazi)
(1) Banka vključi v konsolidirano računovodsko poročilo konsolidirane računovodske izkaze na kratkih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del. Konsolidirani računovodski izkazi so konsolidirani izkaz finančnega položaja, konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa, konsolidirani izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala. Banka lahko v konsolidiranem računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v konsolidirani izkaz poslovnega izida vključi v konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa. Banka vključi konsolidirani izkaz denarnih tokov na shemi izkaza denarnih tokov po I. različici ali shemi izkaza denarnih tokov po II. različici iz četrtega odstavka 6. člena tega sklepa.
(2) Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov banka upošteva MSRP in smiselno določila 6. in 8. člena tega sklepa.
(3) Banka predloži nerevidirane letne konsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih shemah Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta. Banka predloži izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah.
20. člen
(Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom)
(1) Banka v prilogi s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih so zasnovani konsolidirani računovodski izkazi.
(2) Priloga h konsolidiranim računovodskim izkazom vsebuje pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe 9. člena tega sklepa. Poleg pojasnil iz prejšnjega stavka banka navede še naslednje:
(a) podatke o firmi in sedežu bank in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu bank in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v bankah in družbah, vključenih v konsolidacijo, razen nadrejene banke;
(b) podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in deležih banke v njihovem kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo.
3.4. Konsolidirano poslovno poročilo
21. člen
(Konsolidirano poslovno poročilo)
Banka v konsolidiranem poslovnem poročilu predstavi zlasti:
(a) skupino družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb, njihove dejavnosti, strukturo organov upravljanja ali nadzora in posredne ter neposredne deleže banke v kapitalu oziroma glasovalnih pravicah teh družb z nominalno vrednostjo kapitalskih deležev banke na zadnji dan poslovnega leta;
(b) pričakovani razvoj in poslovne usmeritve banke in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine;
(c) druge podatke, ki jih je potrebno razkriti na podlagi 10. do 18. člena tega sklepa o poslovnem poročilu banke, pri čemer se te določbe uporabljajo smiselno oziroma na način, da se poleg banke upoštevajo tudi družbe, ki so vključene v konsolidacijo.
4. PREDLOŽITEV IN JAVNA OBJAVA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
22. člen
(Splošno)
(1) Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo banke pregleda pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, določenimi z ZGD-1 in Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08).
(2) Banka predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih knjiži najkasneje do izdelave mesečnega poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami banke za 30. april tekočega leta.
(3) Banka predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo Banki Slovenije v roku in na način, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.
(4) Banka objavi revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 ter predlogom razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditve dobička ali obravnavanja izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila, na svojih javnih spletnih straneh in vse skupaj zaradi javne objave predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v rokih in na način, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.
5. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(Prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati:
– Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08, 21/09 in 97/10);
– Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 21/09);
– Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 21/09);
– Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov (Uradni list RS, št. 28/07).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka izdela letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2011 in mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov za marec 2012 ter uporabi sheme v primeru izdelave računovodskih izkazov za marec 2012 v skladu s predpisi iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. februarja 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost