Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

663. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra, stran 1355.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12, v nadaljevanju: ZHKO-1) in na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa način ugotavljanja pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 9. člena ZHKO-1, ki jih mora izpolnjevati banka, ki namerava izdati hipotekarne in komunalne obveznice (v nadaljevanju: banka), glede imenovanja skrbnika kritnega registra v skladu z ZHKO-1.
(2) Določila tega sklepa se uporabljajo tudi za imenovanje namestnika skrbnika kritnega registra.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(način ugotavljanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra)
Šteje se, da banka izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 9. člena ZHKO-1 glede imenovanja skrbnika kritnega registra, če v zvezi z imenovanjem skrbnika predloži Banki Slovenije dokumentacijo v skladu s tem sklepom, iz katere izhaja:
1. da so v zvezi z imenovanjem skrbnika kritnega registra izpolnjeni pogoji iz 40. člena ZHKO-1,
2. da je skrbnik od banke neodvisna oseba,
3. da so v zvezi s skrbnikom kritnega registra izpolnjeni pogoji, ki veljajo za zunanjega izvajalca banke na podlagi 18. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10 in 62/11).
3. člen
(zahtevana dokumentacija)
(1) Banka mora pred imenovanjem skrbnika Banko Slovenije obvestiti o nameravanem imenovanju in obvestilu priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. dokazila, da je kandidat za skrbnika kritnega registra pooblaščeni revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, oziroma dokazila o ustrezni strokovni usposobljenosti kandidata;
2. dokazila in podroben opis delovnih izkušenj in dejavnosti, ki jih je opravljal kandidat za skrbnika;
3. s strani banke parafiran osnutek pogodbe oziroma vseh pogodb med banko in kandidatom glede opravljanja poslov skrbnika kritnega registra;
4. izjavo kandidata, da ni odvisen od banke na način, da bi njegove ekonomske, osebne ali druge povezave z banko vplivale na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri opravljanju poslov skrbnika kritnega registra;
5. dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1 za upravljanje s tveganji, ki jim bo banka izpostavljena v zvezi s skrbnikom kritnega premoženja kot zunanjim izvajalcem v skladu z 18. členom Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10 in 62/11).
(2) Za namen ugotavljanja primernosti kandidata za skrbnika kritnega registra predloži banka s strani kandidata izpolnjen vprašalnik, ki je sestavni del Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 28/07 in 7/11), pri čemer kandidat za skrbnika kritnega registra v vprašalniku:
– pod točko 2.2 navede tudi druga dodatna izobraževanja, s katerimi je pridobil znanja, potrebna za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra;
– točke 3.1 ne izpolni;
– pod točko 3.2 opiše svoje načrte in pričakovanja v zvezi z opravljanjem poslov skrbnika kritnega registra za banko glede na pristojnosti in dolžnosti skrbnika, ki jih določa zakon.
(3) Banka Slovenije lahko za namen ugotavljanja primernosti kandidata za skrbnika kritnega registra kot podlago za odločanje uporabi tudi informacije in podatke o predhodnih dejavnostih kandidata, ki jih kandidat oziroma banka nista predložila v postopku izdaje dovoljenja, če s temi informacijami razpolaga oziroma jih pridobi v skladu s svojimi pooblastili na podlagi zakona.
4. člen
(dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra)
(1) Kandidat za skrbnika kritnega registra mora vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra na podlagi 40. člena ZHKO-1. Pri presoji pogojev za izdajo dovoljenja skrbniku kritnega registra Banka Slovenije uporabi dokumentacijo, ki jo banka predloži v skladu s 3. členom tega sklepa.
(2) Če banka namerava imenovati drugo osebo kot skrbnika kritnega registra, mora Banki Slovenije nemudoma predložiti obvestilo o nameravanem imenovanju skupaj z dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev za imenovanje skrbnika kritnega registra na podlagi tega sklepa. Kandidat za skrbnika kritnega registra pa vloži zahtevo za izdajo dovoljenja na podlagi 40. člena ZHKO-1.
5. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra (Uradni list RS, št. 106/09).
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. februarja 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost