Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

532. Odlok o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu, stran 1126.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini, ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta del odloka ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru v naselju Mokronog in v skladu s tem določa:
– območje sejma,
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– predmet in pogoje trgovanja,
– prodajna mesta ter število in velikost stojnic ter razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke,
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega odloka.
2. člen
(1) Del sejemske površine se nahaja v trškem jedru osrednjega dela Mokronoga, in sicer za:
– rokodelske izdelke,
– izdelke domače obrti,
– poljske, vrtne, sadjarsko vinogradniške, čebelarske pridelke,
– druge domače (avtohtone) izdelke in pridelke,
– spremljevalne dejavnosti.
(2) Drugi del sejemske površine se nahaja na krajevni cesti na odseku med križiščem pred cerkvijo in križiščem pred podjetjem Dorema za vse druge artikle, ki jih prodajalci na sejmu prodajajo.
3. člen
Občina Mokronog - Trebelno lahko odstopi v upravljanje sejemsko prireditev drugemu upravljavcu sejma, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju sejma v Mokronogu.
4. člen
Pristojni upravni organ izda dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve za določeno obdobje, v katerem so navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
5. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi ter opravljanjem storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN UPRAVLJAVCA SEJMA
6. člen
Organizator in upravljavec sejemskih površin in objektov ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega odloka predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne površine v najem prodajalcem,
– izvede zaporo parkirišča in cestnih površin,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin znotraj območja sejma,
– zagotavlja minimalne higienske pogoje ter skrbi za urejenost in čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih dogodkov z organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu,
– izdaja soglasja ter izreka prepovedi prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu in med prodajalci in kupci,
– na željo kupcev posreduje v primerih njihovega spora s prodajalci,
– skrbi za urejenost in miren potek spremljevalnih dejavnosti,
– skrbi, da je ureditev in poslovanje sejma usklajeno z veljavnimi predpisi,
– pripravi cenik storitev,
– sklepa pogodbe s prodajalci na sejmu,
– vzpostavi knjigo pritožb,
– vodi evidenco inventarja.
7. člen
Upravljavec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz tega odloka vezan tudi na določene posebne zahteve in omejitve, ki jih lahko predpišejo in jih zahteva organizator, v skladu z določili pogodbe o upravljanju.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
8. člen
Sejem obratuje vsako tretjo soboto v mesecu v času od 7. do 12. ure.
9. člen
(1) Upravljavec odpre sejemski prostor uro pred pričetkom obratovanja, da omogoči prodajalcem pravočasno zasedbo in ustrezno namestitev in ureditev prodajnih mest.
(2) Prodajalci morajo prenehati s prodajo ob 12. uri in prodajno mesto ustrezno očistiti in pospraviti ter odstraniti preostalo blago in embalažo.
(3) Prodajalci morajo najkasneje do 13. ure zapustiti sejemski prostor.
IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA SEJMU
10. člen
Prodajno mesto na sejmu določi upravljavec ob prvem prihodu prodajalcev na sejemski prostor in nadalje ostaja nespremenjen, skladno z načrtom sejma, ki ga sprejme Občina Mokronog - Trebelno.
11. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– obcestne in cestne površine na RC v trškem jedru velikosti 4 m2, 6 m2, 8 m2, 10 m2 in 12 m2,
– obcestne in cestne površine na krajevni cesti velikosti 6 m2, 10 m2 in 12 m2,
– prodajne mize z nadstreškom in brez nadstreška, ki so v lasti prodajalcev,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne, prodajne površine in drugo).
12. člen
(1) Prodajno mesto oddaja upravljavec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo in spoštujejo pogoje za prodajo na sejmu v skladu z določili tega odloka.
(2) Prodajno mesto oddaja upravljavec v najem praviloma z letno ali polletno najemno pogodbo.
(3) Upravljavec in najemnik se s pogodbo dogovorita o plačilu rezervacije za najeto prodajno mesto in o načinu plačila drugih prodajnih mest za začasno postavitev kioska, potujoče prodajalne in drugo ter ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih.
(4) Prodajna mesta, ki niso oddana z letnimi ali polletnimi najemnimi pogodbami in rezervacijami, oddaja upravljavec najemnikom oziroma prodajalcem za dnevno prodajo na konkreten sejemski dan.
13. člen
(1) Prodajalci, ki imajo rezervirana prodajna mesta, imajo prednost zasedbe, če prodajno mesto zasedejo do 7. ure zjutraj, sicer lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi ta dan drugega prodajalca, v kolikor prodajalec predhodno ne obvesti upravljavca o zamudi prihoda na sejemski prostor.
(2) V primeru, da najemnik ne zaseda prodajnega mesta več kot dva zaporedna sejemska dneva, lahko upravljavec enostransko prekine najemno pogodbo in prodajno mesto odda drugemu najemniku. V takem primeru se že plačana najemnina najemniku prodajnega mesta ne vrne.
V. TRGOVANJE NA SEJMU
14. člen
(1) Na sejmu smejo prodajati oziroma izvajati druge spremljevalne dejavnosti:
– rokodelci,
– obrtniki,
– kmetovalci,
– sadjarji,
– vrtnarji,
– trsničarji,
– čebelarji,
– kulturne, glasbene, plesne, zabaviščne in druge skupine ali posamezniki,
– društva in humanitarne organizacije,
– trgovci,
– drugi posamezniki.
(2) Kmetovalci in (drugi posamezniki) morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni upravni organ.
(3) Ostali gospodarski subjekti morajo imeti potrebno dokumentacijo izdano od pristojnega organa za opravljanje dejavnosti.
15. člen
(1) Kmetovalci lahko prodajajo sami, njihovi družinski člani ali od njih najeti delavci. Ostali gospodarski in negospodarski subjekti lahko prodajajo ali nastopajo sami ali pri njih zaposleni delavci.
(2) Če opravljajo prodajo blaga in izdelkov zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi, za katerega opravljajo prodajo.
16. člen
(1) Gospodarski subjekti morajo prodajne prostore na sejmu označiti s firmo in naslovom na vidnem mestu. Prodajalci njihovih izdelkov morajo imeti na oblačilu priponko z imenom in priimkom.
(2) Kmetovalci in druge osebe, ki prodajajo blago in izdelke na sejmu, morajo imeti na priponki na oblačilu oziroma na vidnem prostoru na prodajnem mestu tablico z imenom, priimkom in naslovom.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
17. člen
(1) Najemnino za uporabo sejemskega prostora oziroma storitve in pristojbine za uporabo sejemskih površin, ter uporabo sejemske opreme na sejmu v Mokronogu zaračunava upravljavec sejma na osnovi cenika storitev na sejmu v Mokronogu, ki ga sprejme župan.
(2) Cene za uporabo prodajnih mest oziroma sejemskih površin se zaračunavajo na podlagi zasedbe določene prodajne površine prodajnega mesta.
(3) Za prodajno mesto, za katerega se zaračunava najemnino, se šteje dejansko uporabljena kvadratura prodajne in manipulativne površine.
(4) Upravljavec sejma razvrsti prodajna mesta in pristojbine za prodajna mesta po kategorijah in conah.
18. člen
(1) Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino sejemskega prostora in drugih storitev po veljavnem ceniku sejma v Mokronogu. Neplačnikom mora upravljavec oziroma sejemski nadzornik prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s prodajnega mesta in z območja sejma.
(2) Pogodbeni prodajalci morajo svoje obveznosti poravnati letno, za tekoče leto, in sicer za prvo polletje v prvi polovici februarja oziroma za drugo polovico leta v prvi polovici avgusta.
(3) Prodajalcem ali drugim uporabnikom sejemskih površin, ki z upravljavcem nimajo sklenjene pogodbe lahko upravljavec izjemno določi enkratno dnevno prodajo na konkreten sejemski dan za sprotno plačilo po veljavnem ceniku neposredno upravljavcu pooblaščeni osebi.
(4) Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu najemnine in drugih storitev shraniti do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa sejma.
(5) Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu najemnine ali drugih storitev.
(6) Prodajalec, ki pri pregledu ne predloži potrdila o plačilu, mora najemnino ponovno plačati.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
19. člen
(1) Na sejemski prostor je mogoče dovažati blago z vozili samo do 7. ure zjutraj na dan odvijanja sejma. V času trajanja prodaje se lahko prodaji namenjeno blago prinaša na sejemski prostor samo ročno ali z vozički.
(2) Parkiranje vozil na sejemskem prostoru je dovoljeno samo za tista vozila, ki se uporabljajo za potrebe prodaje blaga.
20. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
(2) Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do konca sejemskega dne.
21. člen
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika ima upravljavec pravico, da mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
22. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
23. člen
Upravljavec zagotavlja red in čistočo na sejemskem prostoru s tem, da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče,
– namešča posode za odpadke in zagotavlja njihovo praznjenje,
– opravlja vsa druga dela, s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
24. člen
Na sejmu je prepovedano:
– samovoljno širjenje prodajnega mesta,
– samovoljno postavljanje raznih reklam ter neresničnih in neprimernih napisov za prodajo blaga s katerimi se zavajajo kupci,
– samovoljno jemanje in prestavljanje tržne opreme in oznak za zaporo ceste,
– opravljanje prodaje brez ustreznega soglasja upravljavca sejma ali sejemskega nadzornika,
– kupcem otipavanje in prebiranje živil,
– zavijanje prodanega blaga živil v tiskan ali nečist papir
– nelojalno obnašanje prodajalcev,
– uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja in prodajnih površin,
– odmetavanje odpadkov,
– uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim osebam,
– storiti kakršna koli dejanja, s katerim se krši javni red in mir, ter čistoča, žali ali ovira pri delu delavce upravljavca.
25. člen
Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za ponudnika gostinskih storitev na sejmu. Ponudnik gostinskih storitev na sejmu mora poslovati v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in obratovanje gostinskih podjetij in lokalov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ODLOKA
26. člen
V primeru kršitev določb 22. in 23. člena tega odloka, lahko upravljavec nemudoma prodajalcu odvzame vso pravico do prodaje na prodajnem mestu.
27. člen
(1) Za dosledno izvajanje tega odloka je odgovoren organizator oziroma upravljavec s svojimi delavci.
(2) Organizator oziroma upravljavec nadzira poslovanje na sejmu, v skladu z določili tega odloka. Nadzor poslovanja in prometa blaga na sejmu po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom, opravlja pristojni inšpekcijski organ.
(3) Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarjajo kmetje, prodajalci ter drugi posamezniki oziroma podjetja, za katera opravljajo prodajo, neposredno.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-006/2011
Mokronog, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.