Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

527. Sklep o določitvi statusa javnega dobra, stran 1118.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 126/07) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 13. seji dne 9. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se določi status javnega dobra v lasti Občine Majšperk za parcelni št. 699/1 in 697/5 obe k.o. 438 – Lešje in parc. št. 879/0 k.o. 436 – Sestrže.
2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa prenehata imeti značaj »Javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, do celote.
3. člen
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Majšperk ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-2/2011-4
Majšperk, dne 9. februarja 2012
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.