Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

526. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, stran 1116.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 9. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom občina ustanoviteljica na predlog sveta šole OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica določa sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
1. Sprejem otrok v programe vrtca
2. člen
V vrtec se sprejemajo otroci od dopolnjenega enajstega meseca starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vključitve v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
4. člen
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme v svoje programe toliko otrok, kot to dopuščajo normativi in pogoji za oblikovanje oddelkov v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Vpis otrok v programe vrtca
5. člen
Redni vpis novincev v programe vrtca se izvede praviloma do konca meseca marca za naslednje šolsko leto. Glede na razpoložljiva prosta mesta je možen vpis tudi med letom.
Vpis novincev v programe vrtca se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani šole ter na oglasni deski vrtca.
3. Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen
Otroci se sprejemajo v programe vrtca na podlagi prijave vse leto, če so v vrtcu prosta mesta.
Starši oddajo vlogo za vpis na predpisanem obrazcu v tajništvo vrtca oziroma šole. Obrazec dobijo v tajništvu ali na spletni strani šole.
Ravnatelj je dolžan v roku 30 dni po prejemu prijave nanjo odgovoriti. Na vlogi za vpis so zapisani podatki o otroku in njihovih starših oziroma skrbnikih, prav tako mora biti naveden točen datum prihoda oziroma dejanske vključitve otroka v program vrtca.
Če starši oddajo nepopolno vlogo, lahko vrtec starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu odloči na podlagi danih podatkov.
7. člen
V primeru, da je prijav za redni vpis otrok v vrtec več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
V primeru, da se med letom v vrtcu pojavijo prosta mesta v posameznem oddelku, se na njih najprej razporedijo otroci s čakalne liste, ki izpolnjujejo starostni pogoj, po prednostnem vrstnem redu, nato pa otroci glede na kronološki vpis, razen če se vpiše otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok staršev, ki predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
8. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj, sestavljajo pa jo trije člani, in sicer:
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca,
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik staršev.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vpisanost otroka v vrtec.
9. člen
Komisija dela na sejah. Člani komisija na prvi seji izvolijo predsednika. Na sejah je lahko navzoča tudi oseba, ki piše zapisnik.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, in sicer v mesecu aprilu, oziroma po potrebi. Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis, ki so vložene v roku.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red, tako da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– čas in kraj zasedanja komisije,
– poimensko prisotnost članov in drugih prisotnih oseb,
– kratek potek dela komisije,
– prednostni vrstni red, ki vsebuje šifro otroka in število doseženih točk na podlagi 12. člena tega pravilnika.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
11. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec in izda seznam sprejetih otrok in čakalni seznam po letnikih rojstva.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet šole, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet šole ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta šole lahko starši sprožijo upravni spor.
4. Kriterij za sprejem otrok v vrtec
12. člen
Otrok, ki je bil že sprejet v vrtec, in je bil zanj skladno z drugim odstavkom 14. člena tega pravilnika izdan ugotovitveni sklep o izpisu, se avtomatsko razporedi na konec seznama, oziroma se ga sprejeme le, če je v vrtcu še prosto mesto.
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+--------------------------------------------------+------------+
|           Kriterij           |Število točk|
+-------+------------------------------------------+------------+
|1.   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z  |   60   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju  |      |
|    |Občine Sodražica oziroma je Občina    |      |
|    |Sodražica zavezana za doplačilo razlike v |      |
|    |ceni.                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|2.   |Oba starša otroka sta zaposlena ali    |   30   |
|    |študenta oziroma je zaposlen ali študent |      |
|    |eden od staršev, če gre za enostarševsko |      |
|    |družino.                 |      |
|    |PRILOGA: potrdilo o zaposlenosti ali o  |      |
|    |statusu študenta oziroma navedba     |      |
|    |delodajalca ali fakultete, kjer se    |      |
|    |preveri resničnost podatkov.       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|3.   |Otrok živi na območju šolskega okoliša OŠ |   15   |
|    |dr. Ivan Prijatelj Sodražica.       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|4.   |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo, ki |   10   |
|    |jo je izoblikovala komisija za sprejem  |      |
|    |otrok v vrtec na podlagi rednega razpisa |      |
|    |v preteklem šolskem letu.         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|5.   |V želeni enoti vrtca je že vključen    |   7   |
|    |otrokov brat ali sestra.         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|6.   |Sprejem več otrok iz družine v istem   |   7   |
|    |šolskem letu.               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
H kriteriju 2 so dolžni izkazati svoj status s prilogo.
Pri razvrstitvi otrok, ki imajo še vedno enako število točk in so istega letnika rojstva, se kot prvi dodatni kriterij upošteva starost otrok. Prednost ima otrok, ki je v posameznem letniku starejši.
V primeru, ko ima več otrok rojenih na isti dan enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij: zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo zadnjega trimestnega števila.
13. člen
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj oziroma komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
5. Trajanje vključitve, izpis in razporeditev otrok
14. člen
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi o sprejemu otroka v vrtec.
V primeru, da starši otroka ne pripeljejo v vrtec v 15-dneh po dnevu, ki je določen za vključitev, in izostanka ne napovejo oziroma ne opravičijo, sprejme ravnatelj ugotovitveni sklep o izpisu. V tem primeru so starši dolžni plačati prispevek za program za tekoči mesec.
15. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo zdravnika o njegovem zdravstvenem stanju.
16. člen
Otrok izstopi iz vrtca na podlagi pisne izjave staršev, ki so jo dolžni predložiti vrtcu najmanj 30 dni pred predvidenim datumom izključitve otroka. V nasprotnem primeru so dolžni plačati stroške storitve še za naslednji mesec.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 119/08, 34/10).
18. člen
Starši, s katerimi je že podpisana pogodba za sprejem otroka v vrtec v šolskem letu 2011/2012, se sprejmejo v vrtec po pogojih, določenih v Pravilniku o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 119/08, 34/10).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-1/12
Sodražica, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.