Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

524. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«, stran 1106.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje« (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v ureditvenem območju naselja Zgornja Polskava, ki se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11).
Območje se nahaja na severovzhodnem delu naselja Zgornja Polskava. V neposredni bližini so pretežno individualni stanovanjski objekti in gospodarski objekti. Lokacija predvidene zazidave »Levarje« je opredeljena kot območje za poselitev.
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
OPPN predvideva znotraj meja parcelnih številk: 973, 974, 975, 725, 726, 727, 728, 729, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 731/5, 733, 309/4, 309/5, 309/6, 307/1, 307/2, vse v k.o. Zgornja Polskava.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN za območje »Levarje« so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnja enostanovanjskih objektov, industrijskih objektov, javnih objektov (prostori krajevne skupnosti, pošta, lokali), trgovskih in obrtnih objektov, parkirišča za tovornjake, gasilskega doma,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 973, 974, 975, 725, 726, 727, 728, 729, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 731/5, 733, 309/4, 309/5, 309/6, 307/1, 307/2, vse v k.o. Zgornja Polskava. Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Levarje«, bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje OPPN vključuje parcelne številke:
973, 974, 975, 725, 726, 727, 728, 729, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 731/5, 733, 309/4, 309/5, 309/6, 307/1, 307/2, vse v k.o. Zgornja Polskava.
Velikost območja je približno 62.082 m².
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava osnutka OPPN       |30 dni od sklenitve    |
|                 |pogodbe z načrtovalcem   |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobivanje smernic za      |30 dni           |
|načrtovanje in obvestilo o CPVO  |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava strokovnih podlag,    |v času pridobivanja    |
|okoljskega poročila        |smernic – 60 dni      |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava dopolnjenega OPPN    |20 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|Posredovanje dopolnjenega OPPN in |15 dni           |
|okoljskega poročila ministrstvu v |              |
|pregled              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega OPPN|prične 7 dni po objavi   |
|in okoljskega poročila      |javne razgrnitve in traja |
|                 |30 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna obravnava, obravnava na   |v času javne razgrnitve  |
|občinskem svetu          |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|predaja pripomb in predlogov   |7 dni po zaključeni javni |
|načrtovalcu            |razgrnitvi         |
+----------------------------------+---------------------------+
|opredelitev načrtovalca do pripomb|7 dni od predaje pripomb  |
|in predlogov           |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov |30 dni od opredelitve   |
|                 |načrtovalca        |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava predloga OPPN      |15 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN |30 dni           |
|in potrdilo o sprejemljivosti   |              |
|vplivov OPPN na okolje      |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|sprejem usklajenega predloga OPPN |na seji občinskega sveta  |
|                 |po pridobitvi mnenj    |
+----------------------------------+---------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče
– Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Št. 3505-1/2012-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost